X2_099

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Wallen
by beståendes af 4 skatte crono hemman, wilka äro
belägne uthj Ångermanlands Södre Contract Resilla Pastorat
och Junsilla socken, desse hemman efter höga öfwerhetens
nådigeste förordning äre till åker eng skoug och andra conditio-
ner afmätte och refwade Anno 1694 af    Nills Spohle

Denne by skattar förtyden fölljande sädesland nembligen
A. Salomon Johansson skattar förtyden            6 sehlandh
B. Anders Olufsson skattar                              6 sehlandh
C. Anders Persson har                                    4 sehland
D. Enkian Hustru Kierstin har                         4 sehland
                                                                      20

Notarum Explicatio

Numero                                                        Tunnor  Kappar  parmar
                  Åkeren
Till denne by fins åker af 5 slags jord nembligen
1. Lermylla wähl bärande belöper till heela byn    -        23
2. Sanjordh medelmåttig bärande till                    3        25
3. Spyklera som och är någorlunda bärande till    1        15
4. Grann witsanjordh eller miählajordh innehåller  1        22
5. Rööd sanjord heel skryn och mager wahr före by
    männerna en part af bemälte jord hafwer i linda
    eller lägda, innehåller öfwer alt                         1        26
Uthj förestående jorde mohner hafwa samptelige
grannerna sin andehl efter skatten.
Byens serskilte nyåkrar som de hafwa
uptagit af syne byggnings tompter
6. Salomon Johansson innehafwer nyåker
    i sin byggnings tompt beståendes af sanblandat
    jordh och innehåller                                         -        14        19/27
7. Anders Persson hafwer och i sin byggnings-
    tompt nyåker af ler- och sanblandat jordh      -        15 ½        14/27 parmar
8. Anders Olufsson brukar nyåker i sin byggnings
    tompt af sanjord lyte myllachtig och innehåller till tunlandh tahlet
                                                                         1        3/4        1 5/27
                                                                       11        13 1/4
Föruthan detta häfda desse 3ne förestående
grannar något hård walls höö i syne bygg-
ningstompter wahrs qvantum är uthsatt i höö
linien i war och ens tompt men synnes
likwist att sådant för bymännerna kunde
wara nödigt till betes wall för dess små boo-
skap, hälst som här icke elljest finnes sådana
små inteckter.

Schala ullnarum

(Fortsättning uppe till höger:)
Numero                                                                Tunnor  Kappar  parmar
Enkian Hustru Kierstin eller den 4 grannen hafwer
emot förestående nyåker alz intet,
            Engerna
9. Engen som är belägin in om åker hagan eller iblan åkren
    består mest öfwer alt af sådan jordh som åkren,
    och kastar af sig hård walls höö i åhr som här ansees
     för medelmåttigt höö åhr till heela byen                                    }    10
10. Bäck engen är och belägin in om åker hagan bestå-                }
    endes af små starr wall medh biörk och ahl skoug    17             }
    bewäxt Belöper höö till heela byen                                           }    5 5/27
Uthj förestående enges waller äga samptelige gran-
nerna efter skatten,
Än fins långt i skougen starr slott den iag intet för
Numero
    des aflägenheet nu kun-
    nat skierskåda men
    efter böndernas säkra
    berättelse jämte tolf-
    mäns besannande fins
    ey mehr starr slott i
    lagom börd till hela
    byen än                                                                -        -        13 9/27
                                                                              17        -        31 15/27
Sqwalteqwarner
fins

(Text på kartbilden över Wallen:)
Wallen skougs ägor rundt omkring
(Wallen) skougs ägor
Wallen - åker - giärde
Slottes wall
odugligh mark
Engh
Enges wall
Enges wall
Enges wall
Enges wall
odugligh mark
Enges wall
Enges wall
Tall skoug odugligh
Bethal siön

(Text till den nedre, infällda kartakten:)
Geometrisk
afrytning
öfwer Nähse, som be-
står förtyden af 4
sedeslandh wilka
sedesland skattas
af 2ne grannar
som undertyden
här å Näse äre
boendes, men me-
rendehls hafwa
sitt till håll i Wallen
by deraf desse äges
män hafwa syne
rätte skatte hemman
af mätt Anno 1694
af Nills Spohle
och är dehres pro-
portion i skatten
sålunda:
Numero                                                            Tunnor  Kappar
    Salomon Johanson skattar här    2 sehlandh
    Anders Person hafwer och         2 sehlandh
                                        Summa

Notarum Explicatio

        Åkren
På detta Nähse häfdas förtyden åker af
2ne jordemohner
1. Först fins sanjord medh lyten mylla till beg-
    ge grannerna                                                    -        13 3/4
2. Rööd sanjordh till både grannerna                    1        7 ½   
                                                        Summa       1        21 1/4
(Text i högra spalten:)
Numero                                    Tunnor  Kappar  parmar
    Af förestående åker äga
    grannerna lycka myket
    wahr efter skatten
3. För uthan detta är öde-
    lagd åker af sanjordh
    lytet myllachtig men som
    det sees att wattnet
    åhrligen bort skiär dess
    wall ty kunna äges
    männerna intet bemälte   
    öde till åker giöra, hälst
    som skiönjes att en stoor
    part af fasta landet
    är nu redan för
    wandlat och uth
    fallit till siön,
    Slotten som är
    in om åker hagan består
    uth af hårdwalls engh
    och bekommits höö i
    medelmåttige åhr till
    både grannerna                2        15        2 ½
    Än nyttia desse äges
    män starr slott i skougen
    till hopa                            -          -         3   
                                            2        15        5 ½
Här under hörige
skoug är oskiptat medh
Wallen by, fiske fins
något lytet medh not
och näts fängande i
Betahl siön, flere
lägenheter inga.

(Text på kartbilden:)
Betahl sion
Nähse skougs ägor
uth fallit till siön
Tall och biörk skoug
Näse
Enges wall