X2_100

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning
öfwer Ruske skatte crono-
hemman hwilket hemman efter
höga öfwerheterns allernådigeste
förordning är så till åker som ängh
sampt flere nyttigheter aftagit,
Belägit uthj Ångermanlands Södra
Contract Reesilla pastorat och Jun-
sill socken afmätt och ransakat
Anno 1694 af    Nills Spohle

Detta Ruske hemman skattar
förtyden á 24 sehlandh på hemmanet        3 ½ sehlandh

            Notarum Explicatio           

Numero                                                                        Tunnor  Kappar  parmar       
                    Åkren
Till detta hemman fins åker af 5 slags jordemohner
1. Lermylla wähl bärande bestiger till tunlandh eller
    kappe tahlet                                                                 -        15 ½
2. Sanmylla och så någorlunda bärande till                        -        22 ½
3. Skottlera befins till tunnelandh ehler kappelandh tahlet  -       10
4. Spyk eller hård lerjord är till                                         -       12 1/4
5. Rööd sanjord är till                                                      -        27 ½
                                                                                      2        23 3/4
                Engen
Enges eller slottes parkerna som finnes in om åkeren
bestå öfwer alt af sådane jorde mohner som
åkren Bestiger till höö och tunnelandh öfwer
alt af enges slotten som är inbegripit /in/ om åker
hagan                                                                            4        7 1/4        2 20/27
Föruthan detta häfdar denne åboe starr slott
i skougen dehls något nähr wydh gården be-
lägin dehls och långt i fiällen emot Lappmar-
ken belägin, på denne någorlunda nähr belägne
starr slott hafwer iag warit och af mätt dess
starr wäxt, men den långt af lägne hafwer iag
ey för dess oländigheet kunnat bewista doch
efter åboens wissa betygan jämpte tolfmännernas 
(Texten fortsätter uppe till höger:)
Numero                                                           Tunnor  Kappar  parmar
besannande fins starr slott öfwer alt till
detta hemman i medelmåttige åhr                            -         -           8   
                                                                         4        7 1/4        10 20/27
Jtem fins och i en bäck bygd en sqwalte qwarn
som allenast wydh snöflocken om wåhren kan
hafwa sin gång, Fiske nyttiar denne åboe
uthj Betahl siön med noot och nätz fängande
som under tyden och hälst uthj sike fiske tyden
wähl löhnar mödan, Humblegård är fuller
anlagt men till intet dugligh.
Wadh skougen wydh kommer så är den till
längden ey aftagen hälst som han stöter
Numero
emot Lappfiällen wahr
före han och mycket
wydlyfftig fins men dess
bredd är att see af der
öfwer fattade karta
wahr uthj fins nöd-
wändigt muhl bete,
någon rödnings och
lööf skoug, rikeligh tim-
mer- fång och wede-
brändz skoug, Flere
lägenheter inga.

(Text på kartbilden:)
Ruske skougs ägor rundt omkring
Betahl siön
Enges wall
slottes wall
Ruske hemman
Enges wall
Enges wall

Schala ullnarum