X2_102

Geographisk carta af Ånger-
manlandz Södra Contract som upprättat är öfwer
Moo by skoug Böhlans Lille gårdz Krånges Ru-
ske och Wallens by skougar J Junsilla sochn
och Resilla pastorat, hwilka afmätte ähro
Anno 1694 af        Nills Spohle

Littera
A. Ähr Moo byskoug, som till dess bredd fins aftagin,
B. Är bredden på Böhlens by skoug,
C. Ähr Lillegård och Östanbeck skougs lott som och
     allenast hemma wyd byn eller ellfwen ifrån till-
    gräntzande byar är af skild,
D. Ähr Krånge by skougs widd, till största dehlen affattadt
E. Ähr Wallens by skoug, till en dehl af tagen,
F. Är Ruske hemmans skoug som och allenast af skilt
    är ifrån tillgräntzande byar med hemmskoughen och ey wydare.
På alle desse skougar kunna egesmännerna
giöra sig största nyttan af muhl beten så och
något af swediande utom det de till eget behof
hafwa att betiähna sig af timmer fång och wed skoughen

(Text på skogskartan, mellan sjöarmarna upptill:)
Här är god betes mark
Wallen by
denne ort är bewäxt medh Tall gran och biörk skoug
kan wara dugligh till timmer skoug
lyten rödnings eller swedie skoug
Ruske hemmans skougs ägor
Skougen fins på detta nähs af tall och biörk ingen rödnings skoug intet eller något muhl bete

(Text på kartan till vänster ned till älven:)
Wallens (skougs ägor)
här fins ett någorlunda gott muhl bete
ingen rödnings skoug
Skoug af gran tall och biörk flödig timmer
och barke skoug nödwändig näfwer skoug såsom och så
ett medelåttigt muhl bete
Lyten eller ingen rödnings skoug
Krånge skougs ägor
god betes mark
Krånge by
Östanbeck cronoägor öde
Lillegård by
Östanbeck med Lillegårdz skoug
gott muhl bete

(Text till höger, uppifrån:)
Ruske hemman
Skoug af gran tall och biörk
kan finnas någon swedie skoug iblan
god betes mark
rykeligh timmer och barke skoug
Här fins skoughen af tall och biörk
ingen rödnings skoug
nödwändigt muhl bete
Här kan finnas någon näfwer skoug iblan

Böhlens skougs ägor
någorlunda god  betes mark
Böhlen by
Eden by ägor gräntzar här emoth

Betahl siön
En öhö eller hollma

(Text från älven och nedåt:))
Ångermanlans åhn
backe
Moo byes dehl af öhn
Stoor öhn
Krånges dehl

Funsills kyrkia
Moo by

Här fins skoug af gran tall och biörk rykeligh timmer och barke skoug
lyten näfwer skoug
någorlunda gott muhl bete ingen rödnings eller swedie skoug

Moo byskoug eller uthmark

Schala ullnarum