X2_103

(Rubrik:)
Geometrisck afrytningh uppå Krånge och Nyland byars ägor medh ödesbyarne
Moo och Beck. Belägne uthi Ramsell sochn och Ångermanlands södra contract
till åker och ängh, skogh och marck afrytade och afmätte Anno 1695.

Krånge har legat i skatt effter gamble jordeboken för 29 sädesland,
men blifwit förmedlat Anno 1618 till 25 sädesland och åboes nu af 3 skattbönder
Nembligen                    Sädesland
1. Jsrael Marckuson        8 1/3
2. Hustro Malen              8 1/3
3. Carl Person                 8 1/3
                                      25 sädesland
Och ähro dess byes ägor med rätt prof och mätningh
befundne innehålla som fölljer, först af bysens åkern
nembligen
                                        tunland  kappar
God sandmylla         { A    1            31 5/32
                               {  B    4             6    
                               {  C    -            30 5/8
Sämbre sandjord     {  D    -            16 23/32
                                         7            20 ½

                                        tunland  kappar
Swag sandmiuna      { E     -            30 31/32
                               {  F    -            25 5/16    
                               {  G    -            11 31/32
                               {  H    -             1 5/16
                                         2            5 9/16

                                      tunland  kappar
                             { J        -        3
Sand-                   { K       -        23 9/16
miuna                    { L        -        4 11/32
                                         -        30 29/32
Som tillsammans berächnat giör heela byens åker 10 tunnland 24 31/32 kappland

Sedan af bysens ängesland och höbord nemligen                                                 Palmer
Godt åkerhöö af hårdwall och åkerreenar inom åkerhagan af 8 tunland
9 7/16 kappland gifwer efter profwet när medellmåttig gräswäxt ähr                       8 ½
Wreeten strax norr om åkern numero 5 består af skarp hård wall och
sandbotn, innehåller 20 5/32 kappland och gifwer godt hårdwalshöö                     1/4
Dehlskiften tillhopa med Nylands man opp wyn Stooråån
numero 6. 7. 8 och 9. gifwa af 1 tunland 31 5/8 kappland smått hårdwalshöö        1
Numero 10. 11. 12. 13 och 14. innehålla 4 tunlandh 1/32 kapplandh,
bestå af hårdwall med sandbotn och gifwa smått hårdwalshöö                                2 ½
Dehlskiften numero 15. 16 och 17 bestå af godh hårdwalsängh med
sandbotn, innehålla 1 tunland 13 7/16 kappland och gifwa smått hårdwalshöö        1
Dehlskiften numero 18. 19. 20. 21. 22. 23 och 24. innehålla
1 tunland 4 kappland och gifwa godt hårdwalshöö                                                 1
Numero 25 och 26 innehålla 2 tunland 24 19/32 kappland och gifwa
smått hårdwalshöö efter profwet                                                                            1 ½
Starrslotten numero 27 består af hård: starbotn, innehåller 2 tunland
22 19/32 kappland och gifwer smått starrhöö                                                        3/4
Hårdwalsängen numero 28 och 29. innehålla 3 tunland 15/16 kappland
och gifwa smått heerwals höö                                                                                1
Numero 30 ähr ett godt hårdwalsängh och innehåller 3 tunland
18 13/16 kappland, gifwer godt hårdwalshöö                                                          2 ½
Långmyran numero 31 består af myrwall med gyttjebotn,
innehåller 3 tunland 22 29/32 kappland och gifwer starrhöö                                 1 1/4
Tunnmyran numero 32 består af myrwall med med sanck dybotn,
innehåller 4 tunland 16 3/16 kappland och gifwer starrhöö                                   1 ½
Lillskifloon numero 33 á 13 tunland 7 5/16 kappland, hwar af
half: parten Nylandz man tillkommer, gifwer starrhöö af sanck dybotn                    2
Stoorskifloon numero 34 á 9 tunland 30 3/16 kappland, hwar af
halfdelen Nylandzman tillhörer gifwer starrhöö af sanck dybotn                            1 ½
Krånge byes fäbowall innehåller 3 tunland 5/8 kappland,
består af godh hårdwall och gifwer godt hårdwals höö                                         2 ½
Dehlskiften uthi ett uthäng afrytat på Wykens byes carta, tillhopa med
Nylandzman. 12 tegar Littera K bestå af skarp
hårdwall, innehålla 4 tunland 21 5/32 kappland och gifwa starrblandat
hårdwalshöö när medellmåttigh grääswäxt ähr                                                     2       
                    Blifwer altså heela byens höbord och ängesland                            30 3/4

(Text nere till vänster:)
Nylandh har legat i skatt effter gamble jordeboken för 33 sädesland med blifwit för medlat
Anno 1618 till 28 sädesland och 1678 till 23 sädesland och åboes nu af 3 skattbönder
4. Olof Johanson        8 1/8 sädesland
5. Nilss Jonson           6 3/4
6. Erich Månson         8 1/8   
                                  23 sädesland
Och ähro dess byes ägor med rätt prof och mätningh befundne innehålla
som fölljer, först af bysens åker nembligen
                                        tunland   kappar
                          { M                     9 15/32
god sandmylla     { N                    17 3/16
                           { O          2       16 3/4

                           { P                    13 1/4       
god sandmylla     { Q                    14 1/32   
                                          4         6 7/8   

                                    tunland   kappar
                         { R        1        22 3/32           
Sandmiuna        { S                   3 31/32
    med              { T         2        8 21/32
sandbotn           { U                  5 11/32 
                         { W                 5 17/32
                         { X                  4 3/16   
                                      4        18 11/16

                                    tunland   kappar
                             Y                  20 3/4     } god sandmylla
                             Z                  25 19/32 }
                   
Moo ödesbyes åker  1.              8 19/32    }             
                                2.              9 15/32    } Sämbre sandmylla
                                3.              5 15/32    }
                                4.                2 9/16    }
Wreten numero     35.               21 1/16   
                                        2        29 ½
Som tillsammans giör heela Nyland byes åker i träde och säde 11 tunland
23 1/16 kappland

Sedan af bysens ängesland och höbordh nembligen                                      Palmer
Åkerhöö af hårdwall, åkerreenar och legder inom åkerhagan á 28 tunland,
    20 kappland, gifwer när medellmåttig gräs wäxt ähr efter profwet               18
Dehlskiften uthi ängerne opp wydh åån tilhopa med Krånge mann
    numero 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42 och 43. á 4 tunland 21 kappland
    gifwer godt hårdwalshöö                                                                             2
Numero 44. 45. 46 och 47. innehålla 1 tunland 23 7/32 kappland bestå
    af hårdwall med tufwor och sandbotn och gifwa hårdwalshöö                      1 1/8
Numero 48. 49. 50. 51 och 52 bestå af hårdwall med tufwor och
    gifwa gott hårdwalshöö af 1 tunland 1/32 kappland                                      5/8
Numero 53 innehåller 2 tunland 28 1/32 kappland består af godh
    hårdwals äng och gifwer hårdwalshöö                                                           2 ½
Numero 54 består af skarp heerwall med sandbotn, innehåller
    2 tunland 6 10/32 kappland och gifwer smått heerwalshöö                            1                           
Numero 55 innehåller 1 tunland 31 5/16 kappland, ähr ett nyrögt
    hårdwals ängh och gifwer godt hårdwalshöö                                                 1 1/8 
Fäbowallen består af godh hårdwall, innehåller
    1 tunland 18 20/32 kappland och gifwer godt hårdwalshöö                          1 1/4
Hårdwalshöö af ödesbyen Moo á 1 tunland 20 17/32 kappland
    gifwer efter pröfwet                                                                                    1
Dehlskiften uthi ett ängh afrytat på Wijkens byes charta, tillhopa med
    Krånge man. 11 tegar littera N som innehålla
    6 tunland 18 15/32 kappland gifwa smått heerhöö                                      3   
Blifwer altså heela Nylandz byes hööbord                                                    31 5/8 

Byemännen träda här sin åker tridieparten och inhägna trädestegarne för höbergningh
Vthi Nyland blir säden iblan snart skrinntagen emedan åkern ähr mycket högt belägen
men Krånge byes åker ligger lagom höglänt och wähl till, skadas ey heller ofta
af frost för Krången eller Sandåsen skull tager emoet nordanwädret.

Scala Ulnarum

Skogen till desse byar består af tallskogh, hwar af byemännerna hafwa nöd-
torfftigt timber och barcklopp, biörckskogh till näfwerflät och löftächt, små
asp kan och något till finnas till löfstråk för boskapen, men ingen skafskogh.
Granskog ähr och något till fång in moot Jmmnäs rågången, som synes
wara tienlig till fallningsland. Jngen rödningskog till nya
ängens elleer åkrars optagande. Muhlbete hafa byarna till nöd-
torften så hemma wjd byn som wjd fäboderna. Wedbrand,
gerdsell och stöör fins till öfwerflöd. Wilbråd och diurfång
wanckas här mehr och mindre som åhrgången plägar gifwa till fångs.
Qwarnställen äga byarna uti becken som löper genom åkern
hwarest males till huusbehof, och iblan lejes qwarnarna bort åth
andra byemän.
Fiskiewatn hafwa byarna uti Ångermanåån, hwarest brukas noot
om sommaren, och fånges, harr, mört, giäddor, abbor och små syk-
löjor, men förslår intet till huusbehof. Vthi Wagnforssen
straxt nordan för Holmebyn, äga byarna ett laxfiske tillhopa
med Pastore Loci, för hwilket dhe gifwa uti taxa ahrligen 2 ? lax.
Huusen, hölador och gerdzlegårdar, ähro mästedels swarsgode.
                Humblegårdar uti Krångebyn
Jsrael Markuson hafwer 2 stycken littera a. b. bestå af 260 stänger, gifwa    1 lispund
Hustru Malen 2 stycken littera c. d. af 100 stänger, hwar af hon får             8 marker
Carl Pärson har allenast en 200 stänger, gifwer                                            16 marker
                Humblegårdar i Nylandz byn
Olof Johanson äger 3 stycken á 200 stänger, gifwa i medelmåttiga åhr        ½ lispund humble
Nils Jonson 3 stycken á 223 stänger, gifwa                                                12 marker
Erich Månson 2 stycken á 100 stänger gifwa                                              5 marke

Johan Werwing
   
(Text på kartan:)
Nyrögt stubbigh ängh
Hårdwals ängh
nyrögt
Långmyra
hårdwall
Starrslott
hårdwalsängh
Tunnmyran
Skarp heerwall med sandbotn
Ångermanlandz åhn
Holmarne
hårdwall

Tunnmyran

hårdwallsängh

Beck ödesby har legat i skatt effter jordeboken för 4 säland
Beck

gammal legda
tufwor och sandjord
obrukeligt
obrukeligt
Moo

Moo uthby har legat i skatt
effter gamble jordeboken för 3 sädesland

Lillskifloon

hårdwalsängh
Ångermanlansåån

heerwall med tufwor
obrukelig
legda
legda
obrukligt
obrukeligh sandbacka medh små tall skogh
godh hårdwals ängh
obrukelig
obrukelig
obrukelig
obrukelig
obrukelig
Miöhlqwarnar
Skarp hårdwall
Miöhlqwarnar
obrukelig
obrukelig
obrukelig
obrukelig
obrukelig
obrukelig
obrukelig
Ångermanlandzåån
Skarp hårdwall
Obrukeligh sandbacka medh tall och granskogh bewuxen
Skarp heerwall
legda
legda
legda
obrukeligit land med tall och biörckskogh öfwerwuxen

Stoorskifloon

Krånge fäbowall
Nylands fäbowall

(Skogskatan till vänster:)
Westergatusiön
Östergatusiön
Nässiö bye-skog möter
graanskogh
Nordankiähls byeskog på denne sydan
Landzwägen till Fiällsiö
Meeån
Quarnbecken
Tallskogh med sandmoolandh
Ångermanlandz åån
Holme qwarnen
Högden
Jmnäs byeskog stöder här emoot
Lillskifloon
Krånge fäbodar
Holme
laxfisken
Wagnforssen
Beckbackråå
Beck
Moo
Krånge
Nylands fäboder
Meskogskern
Raskbecken
ramsell kyrka
Nylandh
Wykens byeskog tager wyd
Ranasiön

Scala miliarium oppå Krånge och Nylandz byars skogh