X2_104

(Rubrik:)
Geometrisk afritning öfwer Prästbordet uthi
Ramsilla sochn och Ångermanlands Södre Contract, effter Högwälborne Herr general majorens och landhhöf-
dingens Herr Axell von Schaars ordre af den 6 july 1701 samma åhr affattat.

Ramsilla Prästebord besitter nu för
kiörkioherden Herr Erich Boderus. Ägorna befans effter
rätt prof och mätning innehålla som fölljer först af oskattlagde
ägor nembligen
                                                            Åkerlandet                        Ängeslandet             Pal-
                                                                                                                                    mer
Numero                                      quadrat  Tunnor kappar    quadrat  Tunnor kappar
                                                    alnar                                  alnar
                Swag sandmiuna
              1. 5783            23 1/8
              2. 3323           13 5/16
              4. 32407    2 : 17 5/8  
Nys     { 5. 1426           5 3/4   
upgiort { 6. 4595          22 3/8     60823     4       19 5/16
                Moojord
              7. 8829          32 5/16 
Nyss up- { 8. 10500     42
tagit        9. 5810          23 1/4
             10. 6090         24 3/8    31229      2        12 15/16
   
    11} Höölandet innom åker                                                                                          }
    12} hagan består af herwäxst                                                                                      }
    13} jordmon af sandjord inne-                                                                                     }
    14} håller tillhopa med åker-                                                                                        }
    15} renorna                                                                        127226        9        4 7/8   } 
    16}                                                                                                                             }
    17}                                                                                                                             }
    18}                                                                                                                             }
    19}                                                                                                                             }
    20}                                                                                                                             }
    21. gammalt linde af mojord odugligt till                                                                       }
    åker och ringa höland, innehaller                                        34913        2        27 11/16 } 5
                                    Transport    92052      6      32 1/4    162139    11     11 32 9/16    5  

    22. } Sandmoar med små tall
    23. } bewuxne odugliga till åker
    24. } och äng.
    25. }
    26. }
    27. }

(Text i mittspalten:)
                                                        Åkerlandet                    Ängeslandet                         Pal-
                                                                                                                                        mer
Numero                  Transport      92052      6      32 1/4     162139    11     11 32 9/16    5  
    28. En lyten slåttpark af
    sandjord innehåller                                                            6402        -        25 5/8         ½
        Hermansböle
        Sandmiuna 
29.    10815        43 1/4
30.     9310         37 1/4             20125        1        24 1/2
31. } Höölandet består af tufwig
32. } her slått jordmon af   
    sand innehafwer                                                                81584        5        46 5/16    2
33. Sandmo oduglig
34. Ett äng Yxhammars
    änget kallat, jordmon af
    sand nogorlunda till
    wäxt, men sombliga
    åhr när stor flod är
    borttagess höet af
    wattens upstigande uhr
    åhn, innehåller                                                                   62973       4        27 7/8
    Hårdwaldshöö der af                                                                                                     4

(Text i högra spalten:)
                                                                          Transport  
 35. Ett äng Stoor ön kallat, jordmon af sand, innehåller           92184    6        32 3/4
    Starr och härhöö der af                                                                                                 5
36. Ett lytet äng Bertills holmen kallat, af samma jordmon
    och när stoor flod är borttages hööet innehåller                    15877    1        7 ½            ½                       
37. Ett äng Prestholmen kallat är belägen sydost ifrån
    prestebordet ½ myhl                                                           69300    4        53 1/4        2
38.  Hörningsänget belägit på norre sydan om åhn
    utföre ifrån Prestbordet 1/4 myhl                                           4500     -         18              1/4
                                                                            Summa
Åkerjorden wid detta Prestbord är mycket fråstnämbdt; Skougen består af timber, skafwedh,
järtzell, stör och wedbrand, hemma vjd Prästbordet fins intet muhlbete, uthan pastor
måste hålla fäboställe till fiäls på uthskougen wid Laffsiön. Fiskievatten fins intet ey
eller andra lägenheeter undantagandes en sqvaltqvarn i Nylandz becken numero 39. som allenast
brukas höst och wår, faller och pastor kåstsampt att öfwerföra brukningen till Hermans-
böle förmedelst det åhn intet lägger för än långdt in på vintern då snön åther
hindrar landswägen kan ey kiöras för diupa dahlarne och moras der emellan är så att
pastor denne äga med stoor möda i fult bruk hålla kan, doch har han här tills sin
största flit der wid anlagdt j det han der sammastädes uptagit mehra åkerlandh
och det samma med slåtten förbättrat; äfwen så är beskaffat med stomjorden
Krånge.
                                                        Christopher Christopherson Mört

Scala Ulnarum

(Text ovanför detta:)
Stomjorden
Krånge är skattlagd för 12
sädesland
                                                          Åkerland                        Ängesland                                Pal-      
                                                quadratalnar Tunnor kappar   quadratalnar Tunnor kappar    mer
Swag sandmiuna
37. linde    21462    1 : 29 7/8
38.            6014      -   24 1/6
39.            15260    1 : 5             42736        3        2 15/16
40.} Höölandet består af skarp
41.} tufwig härslått jordmon
42.} af moojord och ringa gräs
43.} wäxst innehafwer                                                                57464        4        5 7/8
    Hööet der af                                                                                                                        1
44. Moland oduglig både till
    åker och äng innehåller
    31733 quadratalner

(Text på kartbilden:)
Ångerman åhn
Krånge by ägor taga wid