X2_105

(Rubrik:)
Geometrisck afrytningh vppå Wängel byes ägor
Beläget uthi Ramsill sochn Ångermandz södre contract till åker och ängh,
    skogh och marck afmätt Anno 1695. Wängel har legat i skatt effter gamble
jordboken för 16 sädesland men blifwit förmedlat Anno 1618 till 14 ½ sädesland
och åboes nu af twenne skattbönder nembligen
1. Jngiähl Erichz dotter skattar    8 seland
2. Joen Joenson                         6 ½   
                                                14 ½ sädesland

Och ähro dess byes ägor med rätt prof och mä-
tningh befundne innehålla som fölljer
först af bysens åker nembligen
                                            tunland  kappar
                                    { A      1        20 1/8
                                    { B                 3 27/32
                                    { C                19 5/16
Hwyt sandmiuna med   { D                 5 27/32
sandbotten                   { E        1       19 11/16
                                    { F                  4 11/16
                                    { G                  4 25/32
                                    { H        1       16 3/16
                                    { J                    6 15/32
                                    { K                  7 11/16
                                    { L        1        21 1/32
Som tillsammans giör heela bysens åker    8 tunland 1 21/32 kappland

Byeman träder sin åker tridieparten och inhägnar
alltydh trädestegarne för hööbergningh.
Det berättes att säden tager stor skada af frost
för fiällen skull som så när till denne orten
ähro belägne.
Åkern ligger här något sydlänt till så wähl
som och sielfwa byen

Wängell byes hööbordh befantz som fölljer
                                                                                    Palmer
Åkerhöö af hårdwall och åkerreenar inom åkerhagan
af 14 tunland 4 9/16 kappland och gifwer effter profwet    5
Åkerhöö af wreeten öster om byen af 3 tunlandh
9 5/8 kappland och gifwer godt åkerhöö                          1 ½
Look ååsmyran betsår af swart myrwallsbotn och
innehåller 18 3/32 kappland, gifwer starrhöö                    3/4
Stoormyran innehåller 8 tunland 24 13/32 kappland
och gifwer starhöö af swart myrbotn                                5   
Som tillsammans giör heela bysens höbord                    12 1/4

Skogen till denne byen är tämmeligh stoor och widlyfftigh som han här ofwanföre synes
    afrytat består mäst af tallskogh, hwar af byeman kan hafwa öfwerflödigt timber
till huusbyggnadt och barcklopp för boskapen. Kohlskogh ähr här öfwerflödigt,
    om något bruuk wore så när för handen att byeman finge föra uth kohl till salu.
Biörckskogh fins till nödtorfftigh näfwerfläät och löftächt, Graanskogh kan och något
    wara till fångs i Råån emoot Fiälsiö sochn som dugeligh ähr till nödtorfftigt fällningsland.
Jntet rödningsland fins till nya ängens eller wreetars optagande. Öfwerflödigt muhlbete
    ähr till denne byen och finnes wähl till afleje åth andra om någon här
i neigden det betarfwadt. Jngen synnerligh skafskogh, men wedbrand, gerdzell och
    stöör fins öfwerflödigt.        Willbrådh af fogell och hara
wanckas mehr och mindre som åhrgången plägar gifwa till fång, dock alltyd något
    till salu. Elgdiur plägar byeman och iblan med dragh och grafwar
fånga, sampt gråwerck och mårdar med loo och giller.    Qwarnställe äger byen
    söder om åån uthi en lyten bäck hwarest allenast mahles när
högt watn ähr, elljest brukas handqwarn. Fiskiewatn äger byen uthi siön wyd
    byen och Mörtsiön, hwarest med noot och näät wanckas abborr,
mört, gäddor och små syk till huusbehof men intet till salu, andra fiskiewohner
    med ryskior, katzior eller krookar brukas här intet.    Huusen, höö-
lador och gerdzlegårdar ähro mästedehls swarsgoda.
Hustro Jngiähl äger 2 humblegårdar littera a. b. hwar af hon högst får 6 qvarter? humbla
Joen Joenson äger allenast en littera c. som gifwer 3 qvarter? humbla, hwilket intet åt dess grannar förslår
till huusbehof, uthan måste mäst kiöpas.

Scala Ulnarum

Johan Wewingh

(Text på kartbilden:)
Lockååsmyran
legder
obrukligt
godh hårdwall
Wangellsiön
kåhlhaga
legda

Starrslott
Stoormyran
Starrslott
Starslott
kern
Starrslott

legda
legda
hårdwall

Österflåsiön
Österflå-sjöstädjan
Jemptelandz allmenning mööter
Stoorbergsiön
Lilbergsiön
Ruhsiö fintorps skog tager wyd
Tallskogh medh biörck iblan och bergachtigh landh
Rocksiön
Stamseel byeskog

myhl
Scala Miliarium oppå Wängell byes skogh

tallskogh med steenigh marck
Lillmahlsiökullen
Mörtsiön
Granberge
Syhls byeskog möter
Graanbergsmyran
Stoor graanskogh
Stoormahlsiön
Lookåsmyran
Stoormyran
Flyens byeskog tager wyd
Wängell
Wängelsiön
holmen
tallskogh
Wängelshögden
tallskogh
Exingskullen
Nässiö byeskog på denne sydan
Elgmyrklippe
Nordankiähls byeskog stöter här emoot
Elgmyran