X2_106

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh oppå Jmmnäs
byes ägor beläget i Ramsell sochn och Ångermanlands Södre Contract Anno 1695
Jmnääs ligger i skatt effter gamble jordeboken för 49 sädesland,
    men blifwit förmedlat Anno 1618 till 24 sädesland
och åboes nu af 3 skattebönder och en crono nembligen   
1. Erich Erichson skattar 7 sädesland
 2. Erich Elieson               5
Till cronan genom ödesmåhl hemfallet och nu optaget af    
 3. Erich Anderson           8 ½                                                                          
4. Olof Hinrichson           3 ½       
                                   24 sädesland
Och ähro denne byns ägor med rätt prof och mätning
    befundne innehålla som fölljer först af bysens åkerlandh
nembligen
      Tunland    kappar
A                    4 19/32    }           
B                    11 31/32  }
C        1            7 7/32    }      
D                    5 15/16   }
E                       1 1/4    }
F                    26 3/16   }
G                      9 3/4     }
H                     4 31/32  } Denne åker
J                      11 3/4    } består alt af
K                     1 25/32  } swagh sandmiu-
L        1            17/32    } na med wåt-
M                     19 5/6   } achtig sandbotn
N                      6 29/32 }  som här i orten
O        1         11 5/16    } kallas åbotn
P                    17 5/16    }
Q                    23 13/16 }
R                    10 5/32    }
S                    15 19/32  }
T                    17 15/32  }
W                   21 7/16   }
X                    11 13/32 }
Y        1           2 7/32    }
Z                     12 ½      }  
Summa  11     31 1/16 kappar

(Text mellersta spalten:)
Bysens ängesland och höbord befans sedan som följer nembligen
                                                                                                                                                         Palmer
Åkerhöö af legder och hårdwall wyd byn af  4 tunland 31 1/32 kappar gifwer godt hårdwalshöö            4 ½
Heeerwalshöö af måssachtige tufwor inom åkerhagan wyd byn af 12 tunland 21 15/16 kappar gifwer     3
Åkerhöö af legder wäster om åån af 11 tunland 20 15/16 kappar gifwer godt hårdwalshöö                     4
Måssblandat heerwalshöö af änget neder wyd åån numero 1. á 7 tunland 3 5/32 kappar gifwer               2
Österbäcken numero 2. består af myrwall och staarslott, gifwer staar af 1 tunland 12 3/4 kappars widd    1
Wästerbäcken numero 3. gifwer starhöö af 2 tunland 29 11/32 kappland effter profwet                            1 ½
Nästängen numero 4. och 5. á 1 tunland 31 3/32 kappland gifwer starblanda hardwalshöö                     1
Kylholmen och Kylänget bestå af hårdwall och sandbotn numero 6. och 7. innehålla 1 tun-
land 4 21/32 kappland och gifwa när medellmåttig grääswäxt ähr godt hårdwalshöö                                 3/4
Mellänge numero 8. och Lillänge numero 9. bestå äfwen af hårdwall med sandbotn och in-
nehålla 1 tunland 4 11/32 kappland, gifwa staarblanda heerwalshöö                                                        3/4
Meeåån numero 10. och Flösan numero 11. 12. bestå af samma slags jordmåhn, innehålla till
hopa 19 5/16 kappars widd och gifwa godh starblanda heerwalshöö                                                        ½
Fageränge numero 13. 14 och 15. Nysweden numero 16. innehålla 1 tunland 12 23/32 kappar
gifwa starblandat heerwalshöö med måssa ibland                                                                                     3/4
Willbäcken numero 17. 18 och 19. och Jöns stranden numero 20. innehålla
12 11/13 kappland, bestå äfwen af tufwig hårdwall och gifwa
när medelmåttigh gräswäxt ähr effter profwet                                                                                            1/4 
Olof Erichs sweden numero 21. innehåller 27 5/8 kappars widd och
gifwer smått heerwalshöö med staar ibland                                                                                                ½

(Text i vänstra spalten:)
Skogen består af tallskog till nödtorfftigt
timber och barcklopp för boskapen.
Kohlskog wore nogh till fångs der något
bruuk wore när för handen.
Biörckskogh fins något till nödtorfftigt
näfwerfläät och löftächt.
Graanskogh kan något wanckas på
wästre sydan om åån som dugeligh
synes till swidieland.
Skafskogh af ahl och asp fins inte
stoort på denne byens skogh.
Jntet rödningsland som dugeligit ähr
till nya ängens eller wretars oppröd-
jande. Muhlbete kan finnas nogh
på bägge sydor om Stoora åån till
nödtorfften. Wedbrand, gerdsell och
stöör fins öfwerflödigt till huusbehof.
Fyskiewatn äger byen uthi Hemsjön och Stoora
åån och brukas fuller näät på bägge ställen,
men wanckas intet så att det kan förslå
till huusbehof. Vthi dhe andra små kernar-
na på södre sydan om åån belägne brukas
inga fiskiewohner.
Jntet qwarnställe äger byen uthan lejes af
Näsiöman och andra byemän.
Willbrådh af hara och fogell wanckas
här mehr och mindre som åhren ähro
till, dock mäst alltyd något till
salu. Något af gråwärck kan ochså
wanckas men annan diurfång intet.
Huusen och höladorne ähro mächta äländigt
bygde, men gerdslegårdarne kringom åkern nå-
gorlunda swarsgoda.

(Text till höger om kartan:)
Jmnäs byes åker trädes alltyd trydjepar-
ten och inhägnas altyd åkern till höberg-
ning för hööbordetz ringheet skull.
Åkern ähr här tämmeligh högt belägen så
att säden tager skada iblan af heetan.
Det berättas och att säden i denne byen
frys af mäst åhrligen hwilket wähl
kan wara till troendes, eme-
dan bönderne hafwa af uhr-
minnes tyder warit uth-
fattige, hwar af har fölgt
att hemmanen i byn e-
somofftast hafwa legat
öde och waret chronom hemfallne.
(Text under kartbilden:)
Erich Erichson äger 2 humblegårdar littera a. b.
Erich Elieson äger 1 humblegård littera c.
Erich Anderson har och 1 littera d.
Olof Hindrichson äger en humblegård littera e. men af desse humblegårdar
    wanckas alldrig så mycken frucht som förslår
till huusbehof, emedan här wyd byen ähr intet sådan jordmåhn
    som humblerötterna kunna trifwas uthi.

ahlnar
Scala Ulnarum
Myhl

Scala miliarum oppå Jmnäs byes skogh

Johan Werwingh

(Text på kartan till höger:)
Tarrsiön
Arklingsiön
Nordankiähls bye skogh möter
Tall och stoor furuskogh med steenberg och onyttige små tierr
Tallskog med biörck ibland
Högden
Ångermanlandzåån
Wästerbecksmyran
Meskogskern
graanskog och bergachtigt land
Jmnäs
Hemsiön
Raskbecken
Fäbod
Österbeken
Bergachtigt land
Krånge och Nylandz byeskog tager wyd   
granskog
Kyhlsiön
Muhflo byes skog i Lyden sochn möter
Långforssen

(Text på vänstra kartan:)
Obrukelig
Westerbacken
Måssachtig myrwall
Tufwigt heer-wals äng med små wyde och granskogh bewuxne
legda
hårdwall
fäboder
legder

Österbecken
Kern
Måssachtig myrwall

Ångermanåån
(Högra inägokartan:)
Obrukeligt
legder
tufäng
legda
Obrukeligt
legda
legda
tufwig ängeswall
legda
Obrukeligt
Obrukeligt
stenig wall
Obrukeligt
Obrukeligt
Skarpa tufwor
Obrukeligt
Legda