X2_107

(Rubrik:)
Geometrisck afrytningh
oppå Nordankiähls byes ägor beläget uthi Ramsell
sochn och Ångermanlandz södre Contract afmätt och afrytat Anno 1695.

Nordankiähl ligger i skatt effter gamble jordeboken för 32 sädesland
    men blifwit förmedlat Anno 1618
till 28 sädesland och åboes nu af 4 skattebönder nembligen
1. Peder Hällgeson skattar    6 3/4 seland
2. Olof Pederson                  5 3/4
3. Philip Olofson                   6 ½
4. Erich Olofson                     9   
                                            28 sädesland

Och ähro dess byes ägor med rätt prof och mätning till åker och
äng, skog och marck befundne innehålla som fölljer, först af by-
sens åker nembligen
      tunland    kappar
A                   5 13/32    }
B        1        6 11/32     }
C                    7 15/16   }
D                    1 3/32     }
E                    7 7/32     } Löös sandmiuna
F                    10 31/32 } med röö sandbotn
G                    7 5/32    }
H                    5            }
J                    4 3/32     }
K                   1 11/16   }     
L        5        28 1/16     }  
          8        20 31/32
      tunland    kappar
M                    2 ½
N                    1 7/16
O                    1 3/8
P                    11 9/16       (Löös sandmiuna     
Q                    4 17/32        med röö sandbotn)
R                    1
S                      15/16
T                    3 27/32
W                   7 11/32
X                    22 7/8 
            1        25 13/32
Som tillsammans beräknadt giör bysens åker 10 tunland 13 3/8 kappar
Sedan af bysens ängesland och höbord nembligen
                                                                                                                    Palmer
Åkerhöö af legder, åkerreenar och hårdwall inom åkerhagan
af 17 tunland 5 11/16 kappland bestående af alt sandjord, gifwer                    6
Hårdwals och åkerhöö af fäbowallen söder om åån som äfwen
består af sandjord och innehåller 7 tunland 5 1/32 kappland
gifwer smått och tunt höö effter profwet                                                            3
heerwalshöö uthaf det tuf- och måssachtige änget neder wyd
åån numero 1. innehåller 13 tunland 12 1/32 kappland och gifwer
när medellmåttig grääswäxt ähr                                                                         3 1/4
Lillsweden numero 2 består af hårdwall med tufwor och sandbotn
innehåller 1 tunland 7 3/16 kappar gifwer smått och
tunt heerwalshöö                                                                                                3/4
Lemsweden numero 3 innehåller 13 31/32 kappland gifwer smått heerwalshöö   1/8
Qwissänge numero 4 innehåller 3 tunland  16 11/16 kappar gifwer starrhöö        1
Peder Hälges sweden numero 5 innehåller 1 tunland 10 27/32 kappland
    gifwer måssachtigt heerhöö                                                                             ½
Näset och Österänget numero 6. 7. innehålla tillhopa 1 tunland 10 5/16 kappa
gifwer af skarp hårdwall med sandbotn, starblandat heerhöö                                3/4
Godad sweden numero 8 och Ladustranden numero 9 bestå af skarp
hårdwall med sandbotn och gifwa af 28 13/32 kappars widd heerwalshöö            ½
Wågänge numero 10 består af hård heerwall och innehåller 1 tunland 17 1/4 kappa
gifwer när medellmåttige åhr ähro smått heerblandat starhöö                                 ½
Staarslottn i änget numero 11 á 1 tunland 22 11/16 kappar gifwer grofft staarhöö    ½
Änget numero 11 gifwer af måssachtigt hårdwalsäng á 5 tunland
1 11/16 kappar, smått måssblandat heerwalshöö effer profwet                             2                      
Myran numero 12 innehåller 2 tunland 8 7/8 kappland gifwer starhöö                 2
Myran numero 13 innehåller 1 tunland 7 1/16 kappar gifwer starhöö                   1 
Myran numero 14 á 1 tunland 8 27/32 kappars widd gifwer starhöö                    1
Stoorfloon numero 15 består af sanck gyttjebotn, innehåller
11 tunland 18 kappland gifwer smått staarhöö                                                      4  
Becken numero 16 innehåller 1 tunland 7 15/16 kappland gifwer star höö            1 1/4
Öömyran numero 17 innehåller 1 tunland 2 5/8 kappland ähr nu af
skogeld alldeles förbränder, så att hon på många åhr inte
kan komma till sin rätta swahl igän. Har gifwit staar                                                1/4
Numero 18 och 19 bestå af hård änges wall, innehålla 1 tunland 9/16 kappar       
och gifwa smått måssblandat heerwalshöö                                                             3/8
Eedzsweden numero 20. 21 innehålla 4 tunland 11 7/32 kappland, består
af skarp heerwall och gifwer smått heerwalshöö                                                     2
Gatusiömyran numero 22 består af sanck gyttjebotn, innehåller
25 3/32 kappland, gifwer grofft myrhöö                                                                1
Nysweden numero 23 och Vdden numero 24 innehålla 27 19/32 kappland
och gifwa smått heerwalshöö                                                                                3/4
Långstranden numero 25 Prewykssweden numero 26 och Prewyksstranden
numero 27 innehålla 26 11/16 kappland, bestå af skarp heerwall,
och gifwa smått heerwals höö                                                                                3/4
Långstranden numero 28 Kallänge numero 29 och Lillänge numero 30 in-
nehålla 1 tunland 14 23/32 kappland bestå af skarp heerwall
och gifwa smått heerwalshöö                                                                                5/8
Lillsweden numero 31 och Nohleedzsweden numero 32 innehålla
2 tunland 30 15/32 kappland, bestå och äfwen af skarp heer-
wall och gifwa smått heerwallshöö                                                                        1 ½
Blifwer altså heela bysens höbord af hårdwall och starrhöö                                  35 3/8 Palmer                                                                                                                      

Skogen till denne byen består mäst af tallskogh, steenbergh och sandmooland. Tallskogh fins
nogh till timber åth huusbyggnadt och barcklopp för boskapen. Kohlskogh ähr öfwerflödigh om
något bruuk wore så när wyd handen att byen kunde nyttja sigh medh kohlande. Timber fins
och nogh till salu, men byeman kan inte komma uth der medh för den långa wägen skull
till hafsiön eller näste stadh. Biörckskogh fins till nödtorfftigt näfwerfläät och lööftächt.
Graanskogen ähr nu mäst uthhuggen till swidjeland, dock kan ännu lytet finnas wydh sochne-
skilldnaden emellan Ramsell och Fiällsiö som ännu i några åhr ähr till swidjande nyttigh.
Skafskogh fins nogh till huusbehof af röön och asp. Muhlbete till nödtorfften.
Weedbrand, gerdsell och stöör till öfwerflödh. Willbrådh medh fugell och hara wanckas
som berättes till huusbehof och något till salu, effter som åhrstyden mehr och mindre plä-
gar gifwa till fång. Annan diurfång brukas här inte för uthan något af gråwerck.
Fyskiewatn ähr mycket ringa till denne byen, emedan dhe kernar och siögar som på bysko-
gen ähro belägne ähro inte fyskryke, ey heller wanckas något neder i Stooråån som förslår till
huusbehof, hwarest brukas ibland några näät men inga andra wohnor. Jntet qwarn-
ställe äger byen, uthan lejes mäst af Nässiöman, elljest brukas å denne orten mycket hand-
qwarnar. Jngen humblegård ähr här i byn som bär någon frugt för den obeqwäme
jordmåhn skull. Huusen wydh gårdarne ähro illa medfarne och uthfallne, gerdzlegårdar-
ne kringh om åkern ähro någorlunda swarsgoda och wydh macht hålldne.

(Text till höger om kartan:)
Åkern trädess tridieparten och inhägnar byeman alltyd trädesjorden
för höbergningh. Åkern ligger mycke högländt, så att han
när någon heeta tillsätter snart blifwer skientagen
Säden tager och här skada af frost, emedan denne orten
ähr så när under stoora fiällen belägen.

(Text på kartan:)
Wågänge
Starslottn
Änget
Ladustranden
Godad fierden
Österangen
Näset
Peder Hälges sweden
Myrwall med starbotn
Qwistänge
hårdwall
Lemsweden
Lillsweden

obrukeligt 
Skarp hårdwall
Legda
Legda
obrukeligt
obrukeligt
Legda
Legda
obrukeligt
Legda
obrukeligt
måsseng
ligger för fäfoot

Stoorfloon
Becken
Öömyran

Heerwall med måssachtige tufwor
Legder
Heerwall

Eedsweden

(Skogskartan till höger:)
Tallskog med biörck ibland
Syhls byeskog möter
Wågmyran
Strömnäshällan
Vågänge
Elgmyrklippan
Nässiö byeskog tager wyd
Måssan
Kern
Nordankiähl
Quislänge
Elgmyran
holmen
becken
fällningslandh
tallskog med steenberg
Öömyran
Ramsell sochns allmenning på denne sydan
Tarrsiön
Steenberg
Wästergatusiön
Gatusiömyran
Östergatusiön
Nyland och Krånge byars skog på denne sydan
lång granskog med stoor biörck ibland
Arklinggsiön
Jmnäs byeskog stöter här emoot.

ahlnar
ScalaUlnarum

myhl
Scala Miliarium oppå Nordankiähl byes skogh

Johan Werwingh