X2_108

(Rubrik:)
Geometrisk affrytningh oppå Stamseel byes ägor
Beläget i Ramsell sochn och Ångermanlandz Sodre Contract
    till åker och äng, skogh och marck, afrytadt Anno 1695
Stamseel har legat tillförne i skatt effter cronones jordebook för
    18 sädesland men blifwit förmedlat Anno 1618 till 14 sädesland
och åboes nu af twenne skattbönder
Nembligen
1    Peder Erichson skattar    7 seland
2    Olof Erichson                  7   
                                            14 sädesland

Och ähro dess byes ägor med rätt prof och mätning befundne innehålla som fölljer
först af åkern som halfparten åhrligen trädes och halfparten såås, trädesgärdet lig-
ger för swynbeet.
Nembligen
      tunland  kappar
A        1      12 3/16
B                10
C                17
D                8 11/16
E                1 1/16
F        6      7 1/8
G                1 17/32
H                12 19/32
J                 22 3/16
Som tillsammans giör heela bysens åker    9 tunland 28 3/8 kappar

(Senare anteckning:)
Till Ströms socken, enligt Kunglig Bref? 18 29/11 89

(Text vänstra spalten:)
Åkern till denne byen består alt af sandmylla med klap-
persteen och sandbotn, ligger lagom högländt så att han
ey skadas af watn om wåhren, då sniöwattnet afrinner.
Frosten plägar här och esomofftast skada säden för fiällen
skull som så när in till ähro belägne.

(Text högra spalten igen:)
Sedan af bysens höbord och ängesland nemligen
Godt åkerhöö inom åkerhagan af 9 tunland 14 5/32 kappar gifwer                                         4 ½ palmer
Lillkernmyran numero 1. innehåller 4 tunland  16 3/4 kappar gifwer starhöö                           3 palmer
Reenskinmyran numero 2. gifwer af 1 tunland 7 13/16 kappars widd grofft starhöö                ½   palmer
Stoorösternyslotten numero 3. gifwer af 9 tunland 6 9/16 kappars widd måssblandat starhöö 7 ½ palmer
Lillösternyslotten numero 4. innehåller 6 tunland 18 5/32 kappar och gifwer elackt starhöö     5 palmer
Nyslotten numero 5. innehåller 3 tunland 9 3/16 kappar gifwer medellmåttigt godt starhöö      2 ½ palmer
Lookfloon numero 6. innehåller 5 tunland 7 13/32 kappar gifwer der af godt starrhöö            2 ½ palmer
Bäckerbergmyran numero 7. innehåller 3 tunland 6 7/8 kappar och gifwer måssachtigt starrhöö  1 ½ palmer
Hågbergmyran numero 8. innehåller 1 tunland 6 7/32 kappar gifwer godt starrhöö                  1 palmer
Ytterhågfloon numero 9. á 1 tunland 14 3/4 kappar gifwer godt starrhöö                                1 ½ palmer
Westerhågfloon numero 10. innehåller 7 tunland 28 kappar och gifwer af
måssachtig myrwall smått och grist starrhöö                                                                            3 ½ palmer
Fäbowallen består af godh hårdwall och sandmylla, innehåller
4 tunland 26 ½ kappar och gifwer när medellmåttige åhr ähro godt höö                                   4 palmer
Blifwer altså heela Stamseel byes höbord af starr och hårdwalshöö                                        37 palmer

Johan Werwingh

(Tillbaka till vänstra spalten:)
Skogen består mäst af tallskogh, hwar af byeman kunde hafwa öfwerflödigt så tim-
ber som kohlskogh om något bruuk wore när för handen, så kunna dhe och
inte komma uth med något timber för den långa wägen skull till hafsiön.
Biörckskogh fins här och till näfwerfläät sampt små biörck till löftächt för
boskapen. Aspskog fins och något till stråklööf och skaf för creaturen.
Granskogh till fällningsland ähr något wyd Stamseel åsen sampt någon små biörckskog
    som inom några åhr kan tiena
till swedieland. Muhlbete har byen till nödtorfften så hemma wydh byen som borta wyd fäboderne.
Weedbrand, gerdzell och stöör fins öfwerflödigt. Fiskiewatn äger byen uthi Stoora åån, wharest med liu-
ster tages några laxar om hösten, /när/ leektyden ähr, elljest med noot och näth om sommaren wanckas allehanda gemeen
fisk, såsom syk, abbor, mört och gäddor, hwilcket förslår alltyd till huusbehof och sombliga åhr något till salu.
Jnga andra fiskiewohner brukas här hwarken med katzor, ryskior eller krokar. Ett lytet
qwarnställe äger byen strax wäster om åkerhagan uthi een lyten bäck, hwarest allenast höst och wåhr kan något ly-
tet mahlas som dock inte förslår till huusbehof, det öfriga lejes af andra. Humblegårdar äger Per Er-
son 2 stycken littera a. b. som gifwa högst 16 marcker humbla. Olof Erichson har allenast een littera c. hwar af han
får några marcker men förslår intet till huusbehof. Wilbråd af hara och fogell wanckas medelst den widlyffti-
ge skogen något till salu, så wähl som och
gråskin. Huusen, hölador och gerdslegår-
dar ähro alt swars goda och wähl bygde.

Scala Ulnarum

(Text på kartorna:)
Lillöster nyslotten
Myrwall med swart myrbotn
Nyslott
myrwall

Lookfloon
godh myrwals ängh

Stooröster nyslotten
Myrwall med gyttjebotn

Reenskinmyran

obrukligit
hårdwall med steen
kåhlhaga

Lillholmen

Lillkern
sanck och dyachtig myrwall
Lillkernmyran

Beckerbergmyran
Sanck myrwall

Fäbowall
godh hårdwalsäng

Westerhågfloon
Måssachtig myrwall med gyttjebotn

Hågbergmyran
Hågbergmyran

(Text till skogskartan:)
myhl
Scala Miliarium oppå Stamseel byes skogh

Stoorberget
Tallskog
Stoorööharen
Stoor öön
Nyslotten
Lillösternyslotten
Wängels byeskog på denne sydan
Lookfloon
Tallskogh
Stooröster nyslotten
Tallskog
Lillöön
Stamsel
Beckerbergmyran
Lillmahlsiökullen
Lillmahlsiön
Hågberg
Westerhågfloon
Hågbergmyran
Österhågfloon
Jemptelandz allmenningh på denne sydan
Reenskinmyran
Stamselåsen
granskog
Lillkern
Stamseel byes fäbodar
Tallskog och berg-achtigt land
Flyens hemmans skog möter
Tallskog och bergachtigt landh
Rijsberget
Granwatnskale
Graanvattne