X2_109

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh oppå Tarsiö hemmans
ägor, Beläget uthi Ramsell sochn och Ångermanlandz Södre Contract, till åker och ängh
skogh och marck afmätt och afrytadt Anno 1695

Tarsiö een enstaka gård åboes af en bonde benembd Erich Bartellson som nu för tyden skattar
3 sädesland effter gamble jordeboken befins detta hemman hafwa legat i skatt för
4 sädesland, men blifwit förmedlat Anno 1618 till 3 sädesland och ähro dess hem-
mans ägor nu befundne som fölljer nembligen först af bysens åker som be-
står alt öfwer af godh kla-
perjord med sand ibland
och trädes altyd trydieparten
Trädes gärdet inhägnas åhrligen för höö-
bergningh.

     Tunland    Kappar
A                    9 13/16
B                    2 ½
C                    4
D                    8 13/16
E                    7 13/16
F                    1 13/32
G                    6 25/32
Transport   1  :  9 1/8    

          Tunland    Kappar
Transport 1  :  9 1/8          
H                    11 7/16
J                        5 5/8
K                      3 ½ 
L                    11 1/16
M                    3 1/16
N                    5 17/32
Summa    2  :  17 11/32     

Sedan af hemmanetz ängesland och höbord som fölljer
Godt åkerhöö af legder och åkerreenar inom åkerhagan sampt wreten
öster om åkern af 7 tunland 17 ½ kappar gifwer                         3 ½ palm
Keenfloon består af måssachtig myrwall och gyttjebotn gifwer
af 30 15/16 kappars widd grofft starhöö                                    ½ palm
Qwarnfloon består af måssachtig myrwall och gifwer af
6 tunlandz 17 21/32 kappars widd godt staarhöö                        2 1/4 palm
Flerckmyran innehåller 7 tunland 9 7/16 kappar gifwer starhöö
af sanck gyttjebotn när medellmåttige åhr ähro                             4 3/4 palm
Blifwer altså heela Tarsiö hemmans hööbord                              11 palmer   

Johan Werwingh

(Vänstra spalten:)
Skogen består af stoor tallskog till timber och nödtorfftigt barcklopp
Biörckskog till löftächt och nödtorfftigt näfwerfläät, något granskog kan och wähl
finnas wyd Landzråån som hade tient till rödningsland, men nu alldeles af
skogeld förderfwad. Jngen synnerlig skafskog eller rödningsskog till ängens eller
åkers opptagande. Muhlbete finnes nogh till nödtorfften, men intet till
salu eller afleje åth androm.
Fiskiewatn ähr till hemmanet uthi Tarsiöön och Keensiön, hwarest med näät och noot
tages till huusbehof abbor, mört och gäddor. Qwarnställe har hemmanet uthi Jsbillåån, hwa-
rets mahles till huusbehof.
Humblegårdhar äger bonden 3 stycken littera a. b. c. som gifwa när medelmåttig års-
wäxt ähr 12 marcker humbla. Willbråd af hara och fogell wanckas nogot till huusbehof
och salu, ellgar fånges här och undertyden med
grafwar och elgdragh.
Huusen wyd gården och hölador sampt gerdzlegårdar
kring om åkern ähro alt swars goda.
Weedbrand, gerdzell och stöör fins öfwerflödigt
till huusbehof.

Johan Wewingh

(Text på kartan:)
Keenfloon
myrwall

obrukeligt
myrlänt
obrukeligt
Steenigh hårdwall
Myrlänt
Tarsiön

Grössjön
Wallen och Bolens byeskog tager wyd
Keensiöhällan
Keensiön
tallskogh
Keenfloon
Tarsjön
Tarsjö
Flercken
Quarnflon
Dahlshögden
Jemptelandz allmenningh möter
Tallskogh och steenig marck
Grånsiön
Ledings fintorps skog på denne sydan
Öfwerfiällen

Myrwall med staarslott
Qwarnfloon

Staarslott
Flercken
Starslott

Myhl
Scala Miliarium oppå Tarsiö hemmans skogh

ahlnar
Scala Ulnarum