X2_110

(Rubrik:)
Geometrisck affrytning uppå Bölen, Backa och Wallens byars ägor
Belägne uthi Ramsell sochn och Ångermanlandz Södre Contract, till åker
    och ängh, skogh och marck afrytade och afmätte Anno 1695
Bölen ligger i skatt effter chronones jordebook för 8 sädesland,
    men blifwit förmedlat Anno 1618 till 6 ½ sädesland och åboes
    nu af en bonde benämbd Zachrias
Pederson 1 som skattar 6 ½ sädesland. Och ähro dess hemmans ägor med
    rätt prof och mätningh befundne innehålla som fölljer; först af hemmanetz å-
kerlandh nembligen

                               tunland  kappar
                         { A                3 3/16 
Sand och kla-    { B                12 13/32
perjord med      { C                8 25/32
sandbotn           { D                9 9/16
                         { E               10 5/16
                         { F      1       16 5/32   
                         { G              22 15/32
                         { H              17 10/32
                    Summa     4       4 3/16

Sedan af Bölens hemmans ängesbord
        Nembligen
Åkerhöö af hårdwall och god myrwall inom åkerhagan
af 10 tunland 11 1/16 kappars widd gifwer godt höö    7 palmer
Kallmyran á 1 tunland 7/32 kappars widd gifwer
af grofft staarhöö                                                          1 ½ palm
Kernmyran innehåller 1 tunland 3 11/16 kappar
gifwer måssblandat starrhöö effter profwet                     1 1/4 palm
Vthi Stoormyran afrytat på Sandwyks byes
charta äger Bölen een dehl af 7 tunland 8 ½ kappar
gifwer medelmåttigt godt starhöö                                    2 palmer
Numero 5 består af godh hårdwall, innehåller
4 tunland 25 11/16 kappar, gifwer effter profwet            1 ½ palm
Numero 6 består af god myrwall och gifwer af
24 23/32 kappars widd godt staarhöö                            ½ palm
Blifwer altså heela Bölens höbord                               13 3/4 palmer                

(Högra spalten:)
Wallen ligger i skatt affter gamble jordeboken för 14 sädesland
men blifwit förmedlat Anno 1618 till 13 ½ sädesland och åboes nu af
twenne skattbönder 2. Johan Anderson skattar    5 ½ sädesland
                               3. Olof Pederson                  8 sädesland
                                                                        13 ½ sädesland
Och befantz dess byes åker först som fölljer nembligen
     tunland  kappar                                    tunland  kappar
J                 3 1/16    }                         { P              4 21/32         
K               8 3/32    } Sand och          { Q            27 23/32
L                1 31/32  } klaperjord        { R       1    5 11/32
M              10 5/32   } med sandbotn  { S             6 27/32
N      1       14 5/32  }                         { T             15 13/32
O      1        2 9/16   }                         { W            27 23/32
         3        8                                      { X            9 23/32
                                                                     4       1 13/32
Blifwer altså hela Wallens byes åker 7 tunland 9 13/32 kappland.

Sedan af bysens ängesland och höbord nembligen
Åkerhöö af ledger och åkerreenar inom åkerhagan af 14 tunland
24 27/32 kappars widd gifwer effter profwet godh åkerhöö        9 ½ palm
Myran numero 7 innehåller 29 7/8 kappar gifwer grofft starhöö
    af måssachtigt myrland                                                            3/4 palm
Myran numero 8 består af sanck dybotn gifwer effter
    3 tunland 12 1/4 kappars widd starhöö                                    2 ½ palm
Floon numero 9 består af gyttjebotn gifwer af 3 tunland
    18 kappars widd godt starrhöö                                                3 palm
Lillkern myrorne numero 10 och 11 innehålla
    29 kappland gifwa staarhöö        1 palm
af whilket allenast halfparten hörer Wallens byeman till                  ½ palm
Grunsiömyran innehåller 112 tunland 1 kappland hwar
    af 62 tunland 10 ½ kappar ähr godh myrwall och gifwer          30 palm
Samma myra innehåller 49 tunland och 22 ½ kappar af
    sämbre starwäxt som gifwer allenast                                         8 palm
Fäbodwallen numero 12 består af god hårdwall och gifwer
    af 28 kappars widd godt hårdwalshöö                                     1 palm
Vppå Stoormyran afrytad på Sandwykz byes charta äga
    Wallens byemän 4 tunland 28 kappar som hwart annat
    åhr bärgas, gifwer grofft starrhöö                                            1 1/4 palm
Som tillsammans giör heela Wallens hööbord                           56 ½ palmer 

Johan Werwingh

(Text längst upp till vänster:)
Backa ligger i skatt effter jordeboken för 2 sädesland och åboes af en bonde
4. Erich Olofson, skattar 2 sädesland
och befunnes hemmanetz äger som fölljer först af åkern
nembligen
        tunland  kappar           
Y                    9 11/32    }
Z                    4 3/32      } Sand- och klaperjord
1                    5 9/32      } med sandbotn
2                    4 23/32    }
3         1        4 17/32     }
4                    18            }
Summa  2      14 31/32  

Backa hemmanetz höbord befant af hård och myrwall
som fölljer nembligen

Åkerhöö af hårdwall inom åkerhagan gifwer
af 6 tunland 22 kappars widd godt höö            3 palmer
Vppå Stoormyran afrytadt på Sandwy-
kens byes charta äger Backeman 5 tunland
17 ½ kappar gifwer grofft starrhöö                    2 palmer
Af Lillkernmyrorne äger Backeman en
halfpart som gifwer 14 ½ kappland starrhöö     ½ palm
Änget Sunnansiö numero 13 består af hård steen-
wall innehåller 7 tunland 2 15/32 kappland och
gifwer effter profwet hårdwalshöö                       3 ½ palmer
Som tillsammans giör Backe hemmans
heela höbord af hårdwall och starhöö                 9 palmer

Alle desse byars åkrar trädes tridjeparten, och in-
hägnas alltyd trädet för höbergning.
Åkern ligger lagom höglänt till så att snöwattnet
om wåhren ey kan giöra någon skada.
Af frost plägar säden stundom lyda
skada för fiällen skull som så
när till denne orten ähro be-
lägne.

(Mellersta spalten nedtill:)
Skogen till desse byar af tall och furuskog, mästedels beståendes kunde wähl pro-
phitera byemännerna mycket, men för denne långt aflägne orten skull kunna dhe
intet något bohlwärcke till salu bortföra. Granskogh kan lytet finnas som nyttig
    ähr till swidjande, emedan han ähr mäst af skog-
eld förderfwad. Biörckskog fins något lyte till nödtorfftigt näfwerfläät och löftächt,
    ingen synnerlig skafskogh af /ahl/ eller asp. Muhlbete
har byen till nödtorfften så hemma wydh byn som borta wyd fäboderne,
    men inte till afleje åt androm. Jntet rödningsland
fins till nya ängens eller wretars opptagande. Weedbrand, gerdsell och stöör till huusbehof.
Fiskiewatn äger byn uthi Juhlsiön och Grösiön hwarest med noot och näät om sommaren
tages gäddor, aborr och mört allenast till huusbehof. Elljest brukas inga andra
fiskiewohner hwarcken winter eller sommar. Jntet qwarnställe äger byen
uthan lejes alt af andra. Een gammal sqwalta fans fuller i bäcken som löper genom Bölens åker
men alldeles förfallen och stenarna borta. Willbbrådh med fogell och hara wanckas
ibland, något till salu, mehr och mindre som åhrstyden plägar gifwa till fång, annan diurfång
intet för uthan något af gråwärck. Husen, hölador och gärdzlegårdar ähro mästedels swarsgoda
och bygde effter landzens manehr och bruuk.
Humblegårdar äger Johan Anderson i Wallen 3 stycken littera a. b. c. af hwilcka
    han alldrig får så mycket som förslår till huusbehof
Olof Pederson har allenast en litera d. af ingen importance,
    stod och äfwen ostörader då jag förrättade refningen.
Erich Olofson i Backe äger och en humblegård littera e. men får der af sällan någon frucht.

(Text på kartorna:)
Måssachtig myrwall
Myrwall med sanck dybotn
Kernmyran
starslott
Måssachtig starslott
Kallmyra

Lillkernmyrorne
Lillkern
(Text på inägokartan:)
legda
hästhaga
hårdwall
obrukeligt
obrukeligt
obrukeligt
god hårdwalsäng
god hårdwals slott
obrukeligt
Juhlsiön
legda
obrukeligt

Stenig hårdwall
god hårdwall
Stenig hårdwall
legda
tufslott
tor heer backe
Stenig hårdwall
Myrwall
Myräng
obrukeligt
Måssachtig myrslott
Myrwall med små biörckskog
nyrögd stubslott
legda
god hårdwall
obrukeligit

ryskieställe
Myra oduglig

Scala ullnarum oppå Grössiömyran
Grössiön
godh staarslott
Grunsiömyran
Sanck myrwall och röögytjebotn
Sämbre starr slott
oduglig myra
Kern

(Text på Sunnansjöänget no 13 och fäbodkartan:)
Juhlsiön
obrukeligt
legda
god hårdwalsäng
gammal legda
Måssachtige tufwor
legda
obrukeligit

Grössiön
fäboder

Scala ulnarum

Numero 14 ähr en lyten fäbowähl wij Juhlsion som ingen bergning sker af
Floon
godh myrang med staarslott

(Text på skogskartan:)
Stamzel byeskog möter
Skamflyforssen
Graanvatnskule
Graanvattne
Stoor tallskogh med steen-berg och liungmarck
Jemptelandh allmenning på denne sydan
Flyens byeskog tager wyd
Bergachtigt land med små biörckskog
Kallmyra
Flyn
Keensiö hälla
Keensiön
granskog
Grössion
Lillkern
granskog
Korelforssen
Fäboder
Wallen
Backe
Bölen
Korstallen
Tarrsiö
Gränsiömyran
Floon
tallskog
Sandwykens byeskog tager wijd
Dahlsklippen
 
myhl
Scala miliarium oppå Bölen Backe och Wallens byars skogh.