X2_111

(Rubrik:)
Geometrisk affrytningh oppå Sandwyken
byes ägor med vthbyen Åhs belägne uthi Ramsell sochn och Ånger-
manlandz Södre Contract afmätt och afrytade Anno 1695.

Sandwyken ligger i skatt effter cronones jordebook för 11 ½ sädesland med blifwit förmedlat Anno 1676 till
9 sädesland och åboes nu af twenne bönder     1. Swen Erichson skattar    4 3/8 sädesland
                                                                       2. Jsrael Anderson             4 5/8
                                                                                                                 9 sädesland

Och ähro dess byes ägor med rätt prof och mätning befundne innehålla som fölljer, först af by-
sens åkerland nembligen
   Tunland  kappar                                        Tunland  kappar
A                5 27/32    }                        { H                3 27732
B                3 15/32    } Klapjord med  { J                2 13/16
C      1        11 19/32 }  röö sandbotn   { K               7 13/32
D                10 11/16 }                         { L                6 3/4
E      2        30 17/32 }                         { M               17 3/8
F                 3 5/16    }                         { N                 4       
G                 4           }                                       1      10 3/16 
         5        5 3/4
Blyfwer altså all Sadwyks byes åker 6 tunland 15 30/32 kapplandh

Sedan af bysens höbord och ängesland nembligen
Hårdwalshöö af legder och hårdwall inom åkerhagan af 13 tunland
    16 15/32 kappar gifwer godt swahlhöö                                              4 ½ palm
Hårdwalshöö af Åhs byes legder och små heerwals backar,
    gifwer af 6 tunland 6 kappars widd                                                   2 palmer
Stoorfloon består af sanck myrwall med gyttjebotn, innehåller
    14 tunland 1 19/32 kappland gifwer starhöö effter profwet                5 3/4 palmer
Qwarnhuusmyran innehåller 1 tunland 19 1/8 kappar gifwer
    elackt och grofft starrhöö med måssa beblandat                                 3/4 palmer
Trålloken ähr en sanck myrpuss, innehåller 15 ½ kappar
    och gifwer grofft starhöö                                                                    1/4 palmer
Hersellmyran innehåller 23 1/4 kappar på Sandwykens dhel,
    och gifwer gemeent och grofft starrhöö                                                1/4
Stoorfloohallsen består af sanck myrwall, innehåller
    8 17/32 kappar gifwer godt starhöö                                                    1/8 palmer
Krönmyran består af måssblandat starland och gytjebotn,
    innehåller 2 tunland 2 21/31 kappar gifwer starhöö                            1 1/8 palmer
Staarslotten wyd Laffsiön innehåller 1 tunland 21 11/16 kappar
    består af hård starbotn gifwer godt starhöö                                        1 1/4 palmer
Stoormyran wyd Sandwyks fäboder består af måssachtigh
    stahrbotn
, och innehåller Sandwyksdeelen 9 tunland
    6 5/32 kappar gifwer staarhöö                                                            3 palmer
Grunsiö myran innehåller 3 tunland 16 1/4 kappar gifwer grofft
    staar af måssachtig starbotn                                                                2 1/8 palmer
Stoornoors myran består af måssachtig starbotn och gyttja,
    gifwer af 2 tunland 5 25/32 kappars widd starhöö                             1 1/4 palmer
Lillnoors myran innehåller 18 29/32 kappar består och af
måssachtig starbotn gifwer godt starhöö                                                 1/4 palmer
Som tillsammans giör heela Sandwyks höbord                                        22  5/8 Palmer  

Skogen till denne byen består mäst af tallskogh, hwar af byemännen kunna
hafwa nödtorfftigt timber till huusbyggnadt, biörckskog till nödtorfftigt näfwerfläät
och löftächt för boskapen, små tallskogh fins och till barcklopp. Fällningsskogh
fins allenast lytet strax på andra sydan om Juhlsiöwyken nedan i Berget, men ingen
skafskog eller rödningsland till nya ängens och wretars opptagande.
Muhlbete har byen till nödtorfften men intet till afleja åth andra.
Willbrådh af hara och fogell kan här inte stoort wanckas här till salu, emedan skogen ähr
mycket lyten. Elljest wanckas intet af diurfång, som elg, biörn eller slikt.
Fiskiewatn äger byen uthi Juhlsiöwyken och Laffsiön, hwarest med noot och näät fånges, gäddor
abbor, mört och foreller, inga andra fijskiewohner brukas af desse byemän, och wanckas alle-
nast till huusbehof. Twenne qwarnställen har byen. Een strax wyd gården
littera O, hwarest mahles allenast höst och wåhr när stoor watuflood ähr. Den andra i åån som
löper uhr Laffsiön neder i Stooråån littera P som ibland
uthlejes åth näste bylagare.

Scala ulnarum
Johan Werwingh

(Text till vänster mellan kartorna:)
Åhs ödesby har legat i skatt effter jordeboken för 3 sädesland
och blifwit förmedlat Anno 1676 till 2 sädesland, bärges nu
af Sandwyks byemän, som dock der af hafwa ringa
nytta för den swaga jordmåhn skull som befinnas
wara röö sandh med steenmahl och klapperjord.

(Text nere till vänster:)
Sandwykens byes åker trädes intet offta
vthan såås mästedels åhrligen och berättas att
säden skadas esom oftast af frost för myrorna
skull som ähro belägne straxt nordan om byen
Åkern ligger lagom högländt till, så att säden
intet skadas af snöwattnet om wåhren.
Humblegårdar äger Swen Erichson 2 stycken, den första á
    80 stänger littera a. den andra á 70 stänger
litera b. hwar af han när medelmåttig åhrswäxt ähr kan få 10 marker qvarter? humba.
    Jsrael Anderson har och 2 stycken, littera c. á 60 stänger
littera d. á 65 stänger gifwa tillhopa alldrahögst 9 marker qvarter? humbla.
    Huusen och höladorne ähre mycket förfallne och oduglige
Men gärdzlegårdar om kring åkern ähro någorlunda swars-
goda och wyd macht hållne.

Myhl
Scala Miliarium oppå Sandwykens byeskog 

(Text på kartorna:)
Sandwyksman tillhörigt
Hersellmyra
Flyn tillhörigt
Stoorfloon
sanck myrwall med dybotn
Qwarnhuusmyran
Trålloken
Stoorfloohalsen
Kernmyran
Laffsiön
godh starslott

Legda
Legda
Åhs
tufwig hårdwall
obrukeligt
Legda
Legda
Myrwall
Myrwall

Hårdwall med mycken steen
obrukeligt
obrukeligt
Legda
Legda
hårdwall med tufwor
Juhlsiön
Myrwall

Stoormyran
Erich Olofson i Backe tillhörigt
Bölesman tillhörigt
Wallen tillhörigt
Dahlsmyrkern
Kern
Sandwycks byn tillhörigt
Sandwykz fäboder

Lillnorsmyran
Stoornorsmyran
Grunsiömyran
Kern

(Text till skogskartan till vänster:)
Ångermanlandz åån
Korelforssen
Quarnhuuamyran
Stoorfloen
Kernmyra
Korstallen
Juhlsiön
granskog med biörck ibland
Laffsiön
Stormyran
Lillnorsmyran
Grunsiömyra
Fäboder
Prästbordetz skog tager wyd
Bölen och Wallens byeskog möter
Stoor tallskog
Dahlsklippen
Ramsell sochns all-mennning tager wyd
Flåsiön