X2_112

(Rubrik:)
Geometrisck afrytningh oppå Nässiö byes ägor beläget uthi Ramsell soch och Ångerman-
landz Södre Contract, till åker och ängh, skogh och marck afmätt och afrytadt Anno 1695.

Nässjö bye har legat i skatt effter gamble jordeboken för 27 sädeslandh, men blifwit förmedlat Anno 1618
till 24 sädesland och sedermehra 1676 till 18 sädesland och åboes nu af twenne skattbönder.
nembligen
                                       sädesland
1. Elias Elieson skattar        9
2. Olof Erichson                 9   
                                        18 sädesland

Och ähro bysens ägor med rätt prof och mä-
tningh befundne innehålla som fölljer, först
af bysens åker
nembligen
                                                     tunland  kappar
Sandmiuna med röö sandbotn  A        2        7 3/8
gröfre sandjord                        B        2        17
                                             { C                 14 19/32
                                             { D                 21 3/32  
Sandmiuna med                     { E        3        11 15/32
sandbotn                               { F                  20 11/32 
                                             { G        1        16 1/4
grof sandjord                            H        2        1 1/16
                                                           13      13 9/32

(Text under kartbilden:)
Sedan af bysens ängesland och höbord nembligen
                                                                                                       Palmer
Åkerhöö af hårdwall och legder inom åkerhagan á 13 tunland
    4 ½ kapplandh gifwer effter profwet                                             6 1/4
Ett vthäng afrytat på Holme byes charta, innehåller 6 tunland
10 kappland och gifwer smått heerwalshöö                                        1 ½
Hålbacksweden består af hårdwall och innehåller
    1 tunland 12 13/32 kappland gifwer godt hårdwalshöö                    1
Öfwerbergssweeden innehåller 1 tunland 31 kappland och gifwer,
    när medellmåttig gräswäxt ähr, godt hårdwalshöö                            3/4
Gammel Erichs sweden består äfwen af hårdwall med tufwor och
    sandbotn och gifwer af 4 tunland 2 ½ kappland godt höö                2
Skafåhs kern och Skafåhs myran bestå af sanck myrwall,
    och gifwa starrhöö af 14 15/32 kappland                                        1/4
Elgmyran innehåller 9 tunland 21 kappland och gifwer
    af starrhöö af sanck dybotn effter profwet                                        3
Yttersnåresmyran består af röö gyttjebotn, innehåller
    4 tunland 26 kappland och gifwer smått starrhöö                          1 ½
Måssan innehåller 2 tunland 29 ½ kappland och gifwer
    godt starrhöö af måss- och tufwig myrwall                                      1 1/4
Öfwersnåres myran består af måssachtigh myrwall och
    gifwer smått starrhöö af 8 tunland 8 1/4 kappland                            4
Siömyrmåssan innehåller 1 tunland 9 9/32 kappland och
     gifwer grofft starrhöö af sanck myrwalsbotn                                    1
Siömyran består af myrwall med swart myrbotn och
    gifwer smått starhöö af 5 tunland 28 ½ kappland                            3
Noorsiömyran innehåller 2 tunland 9 3/4 kappland och
    gifwer af röö myrbotn små starr                                                    1 3/4
Fäbowallen innehåller 1 tunland 7 25/32 kappland
och gifwer af godh hårdwall godt hårdwalshöö                                    1   
Som tillsammans giör heela bysens ängesbordh                               28 1/4

Skogen till denne byen består mäst af stoor tallskogh, hwar af byemän har nödtorfftigt timber
    till huusbygnadt och barcklopp för boskapen. Jngen biörckskogh till näfwerfläät
eller löftächt ingen skafskogh, ingen fällnings- eller rödningsskogh. Wedbrand, gerdzell och
    stöör sampt annan små tarf och fångskough fins till öfwerflödh.  
Muhlbete har byen till sin fulla nödtorfft så hemma wydh byen som wydh fäboderna.
    Willbrådh af hara och fogell
plägar wanckas mehr och mindre som åhrgången gifwer till fång,
    andra diurfångh af elgh, biörn eller snnat wanckas här sällan.
Fiskiewatn äger byen uthi Näsiön belägen ett stycke norr om byen hwarest med noot
    och nätt wanckas abbor, syk, mört och gäddor till huusbehof
om wintern brukas och i Nässiön några winternootwarp. Qwarnställe äger byen uthi
    becken som ligger i skilldnan ellellan1 Krånge och Nähsiö, hwarest
mahles till huusbehof, och ibland lejes uth åth andra byemän. Humblegårdar äger
    Elias Elieson 2 stycken littera a. b. får der af 16 marker humbla
Olof Erichson har och 2 littera c. d. hwar af han högst får 10 marker humbla.
    Huusen, hölador och gerdzlegårdar ähro mästedels swars gode.
Byeman träder sin åker tridieparten och inhägnar trädesgärdet för höbergningh.
    Säden tager här stundom skada af frost för fiället skull som så när in till
denne orten ähr beläget. Byen tillyka med åkern ligga lagom höglandt till.

Scala ulnarum

Johan Werwingh

(Text på kartan:)
godh hårdwall
fäboder

Öfwersnåresmyran
Starrslott med swart myrbotn
Starrslott

kern
Noorsiömyran
Siömyrmåssan
Siömyran
Måhsan
Ytersnåresmyran
Elgmyran
Starrslott med sanck dybotn
Skafåsmyran
Skafåskern
Öfwerbergssweden
hårdwall
Hållbacksweden
Gamble Erichz sweden
(Text inägokartan:)
obrukelig
Steenwall
Steenwall
legda
obrukelig
kern
myrwall
hårdwall
legda
legda
obrukelig
obrukelig
legda
obrukelig
legda
obrukelig
obrukelig

(Text på skogskartan:)
Wängelshögden
Exingskullen
Wängels byeskog möter
Öfwersnaresmyran
Flyens bye-skog tager wydh
Noorsiömyran
kern
Siömyrmåhsan
Ytersnaresmyran
fäboder
Elgmyran
Westergatusiön
Siömyran
Nähsiön
tallskogh
Östergatusiön
tallskogh
Meoskogen
Elgmyran
Nyland och Krånge skogen på denne sydan
Nässiö
Skafåskern
Skafåsmyran
Hålbacksveden
Miöhlquarn
Holme byeskog möter

myhl
Scala miliarium oppå Nähsiö byes skogh
_______________________
1 Fel för emellan?