X2_113

(Rubrik:)
Geometrisck afrytningh oppå Flyens byes ägor
beläget uthi Ramsell sochn och Ångermanlandz Södre Contract,
    till åker och ängh, skogh och marck afmätt och afrytatt Anno 1695.

Flyen har legat i skatt effter gamble jordeboken för 10 sädeslandh,
    men blifwit förmedlat Anno 1618 till 8 sädeslandh, och åboes nu af en skatt-
bonde benämbd Jngell Erichson som skattar 8 sädesland

Och ähro dess hemmans ägor medh rätt prof och
mätningh befundne innehålla som fölljer
först af hemmanetz åker nembligen
                                                   tunland  kappar
                                            { A                2 9/16
                                            { B                8 25/32
Sandmylla med                     { C        1     2 11/16
klapperjord och sandbotn     { D        1     21 21/32
                                            { E                9 ½
                                            { F                18 3/16
                    Som tillsammans giör    3        31 3/8    

Sedan af hemmanetz ängesland och höbordh
                nembligen                                                                       Palmer
Åkerhöö af hårdwall och åkerreenar inom åkerhagan af 8 tunland 
7 1/4 kappland, gifwer effter profwet af sandjordh                           3 1/4
Jopamyren innehåller 2 tunland 23 15/32 kappland gifwer af sanck dy-
botn måssblandat starrhöö                                                                1 1/4
Pettemyran består af röö myrbotn, innehåller 3 tunlandh
27 5/16 kappland och gifwer smått starrhöö                                     1 3/4                                    
Haralanmyran innehåller 2 tunlandh 24 13/32 kappland och gifwer
af måssachtigh myrwall grofft starrhöö                                              1 1/8
Rööraå innehåller 27 7/32 kappland, består af sanck myrwall
och gifwer måssblandat starrhöö                                                         ½
Floon består af måssachtigh myrwall och gifwer af
18 17/32 kappland smått starrhö                                                        1
Loken innehåller 20 7/16 kappland består af sanck myrwall
och gifwer måssblandat starrhöö                                                        1/4
Kernmyran består af sanck dybotn, innehåller 10 15/16 kappland    
och gifwer smått starrhöö                                                                    1/8
Stoormyran, består af myrwall och gifwer af 1 tunland
30 17/32 kappland godt starrhöö                                                       1 1/8
Vthi Hersellmyran afrytat på Sandwyks byes charta äger
Jngell Erichson 23 7/8 kapplandh som gifwer starhöö                            1/4
Blifwer altså heela hemmanetz ängesland och höbordh                     10 5/8 palmer

Skogen till detta hemmanet består mästedelen af tallskogh, hwar af byeman kan
hafwa nödtorfftigt timber och barcklopp. Jngen fällningzskog eller rödningslandh till nya
wretars eller ängens optagande ähr till detta hemmanet. Jngen näfwerskogh eller löftächt.
Godh och nödtorfftigh muhlbeth har byeman men ingen skafskogh. Weedbrandh, gerdzell och
stöör fins nogh till huusbehof. Willbrådh af hara och fogell wanckas mehr och mindre
som åhrgången plägar gifwa till fång: Annan diurfångh af elgh, mårdar och
gråwerck plägar och undertyden wanckas. Fiskiewatn äger byeman uthi Wä-
sterexingen hwarest med noot och näät wanckas gemeen fisk, såsom abbor, mört
och gäddor till huusbehof. Qwarnställe äger /byen/ emellan Stoormahlsiön och Wästerexingen
hwarest mahles till huusbehof. Humblegårdar äger byen 2 stycken littera a. b. men får
der af inte så mycket som förslår till huusbehof. Huusen, hölador och gerdzlegårdar ähro
swarsgode. Byeman träder sin åker tridieparten och inhägnar trädestegarna för
hööbergningh. Säden lyder och stoor skada af frost för fiället skull som så när till denne
orten ähr beläget.

Johan Werwingh

(Text på kartbilderna:)
Stoormyran
Kernmyran
kern
Loken
Haralanmyran
Röråå
Floon
Pettemyran
Jopamyran

obrukeligh              
obrukeligh
hårdwall 
obrukeligh steenbacka
Ångermanlandz åån
Flyn
obrukeligh
Steenigh hårdwall
obrukeligh

(Text på skogskartan:)
Lillmahlsiökullen
Stoormahl-siön
Stamseel byes skog tager wyd
qwarn-huus
tallskogh
tallskogh med steenbergh
Wängels byeskog åp denne sydan
Westerexingskullen
Skamflyforssen
graanskogh
Westerexingen
Stoormyran
Haralanmyran
Kernmyran
Loken
tallskogh
Roråå
Floon
granskogh
Jopamyran
Pettemyran
Flyn
Bölen och wallens byars skog möter
Meeskogen

Myhl
Scala Miliarium oppå Flyns byeskogh

Scala Ulnarum