X2_114

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Holme byes ägor. Belägen i Wästernordlandz lähn,
    Ångermanlandz Södre Contract och Ramsella sochn, till åker och äng,
    skog och mark afmätt Anno 1695.
Holme by har legat iskatt effter gambla jordeboken för 12 sädesland, men blifwit
    förmedlat för många åhr sedan till 8 sädesland och åboes nu för tyden af
twenne skattbönder nembligen
1. Markus Nilson    3 1/3 sädesland
2. Johan Larson      4 2/3
                              8 sädeslan
Hwars ägor med rätt prof och mätning ähro befundne innehålla som fölljer.

Bysens åker    quadratalnar   tun-  kappland
                                            land
                  { A    893            -        2 1/32  
Miunjord    { B   48101        3        13 15/16
                  { C      810         -        1 27/32
                  { D  15698        1        3 7/8
                  { E  19092        1        11 21/32
                  { F    1740        -        4
                  { G   5966        -        13 5/8
                  { H   7533        -        17 7/32
            Summa    99833    7        4 3/16

Litera    Bysens ängesland                     quadratalnar    tun-  kappland   Pallmer 
                                                                                    land 
    Åkerhöö inom åkerhagan                     222251        15        28            10
J. Österfloon, starslott med sanck dybotn 112805        8          1 27/32     3
K. Wästerfloon, starslott                            97270        6        30 7/16       2
L. Heerwall                                                7600          -        17 19/32    1/4
M. Hårdwall med tufwor och wideskogh    56878        4        2                1 ½
                                                  Summa    496804     35      15 7/8       16 3/4 

1. Åkern, som tilljka med byn ligger tämmelig låg ländt, trädes tridjeparten, trädesgärdet
inhägnas alltjd för höbergning, det berättas att säden skadas här mycket af frost.
2. Skogen består mäst af stoor granskog, som dugelig ähr till timber för huus och hööladas
bygnadt, ingen synnerligh löftägt eller näfwerflät, intet rödnings eller fällningsland,
ingen skafskog knapt muhlbete. Wedbrand, gerdzell och stöör till huusbehof.
Willbråd af hara och fogell sampt annan diurfång wankas här intet stort.
3. Huusen wjd gårdarna ähro gamble, men höölador och gerdzlegårdar swarsgode.
4. Fiskiewatn uti Lafsiön, hwarest med näät wankas abbor, mört och gäddor, men
intet så mycket som kan förslå till huusbehof.
Brede wjd åkern ähr ett gammalt laxfiske littera N. som nu ähr odugeligit.
6. Qwarnställe uti becken littera O. hwarest males till huusbehof.
7. 3 små humblegårdar äger byn numero 3. 4. 5. som allenast gifwa några marker humbla.

Johan Werwingh

(Text på kartan:)
Obrukeligit
Nässiö byn tillhörigt
herwall
Holme tillhörigt
Kern

hårdwall
obrukeligt
legda
Ångerman åån
god hårdwalsäng
obrukeligit
legda
legda
odugeligt laxfiskie
obrukeligt
måssachtig hårdwall

Scala Ulnarum

Nässiö
Holme qwarnen
Stoor granskog
Holme
Lafsiön
Ramsella prästebordh ägor på denne sydan
ahlnar
Scala Ulnarum på Holme byeskog