X2_115

(Rubrik:)
Geometrisck afrytning oppå Wykens byes ägor
Belägen uthi Ramsella sochn och Ångermanlandz Södre Contract
    till åker och äng skog och marck afrytadt
och afmätt Anno 1694

Wyken ligger i skatt effter cronones jordebook för 20 sädesland men blefwet för-
medlat Anno 1618 till 19 sädesland och åboes nu af twenne skattbönder som hafwa
swarsgode gårdar nembligen 1. Elias Siuhlson    9 ½ sehland
                                             2. Hustro Agnes    9 ½
                                                                        19 sädesland
Och blefwo dess byes ägor med rätt prof och mätning befundne innehålla som fölljer
först af bysens åker nembligen
                            tunland  kappar
                    { A                10 23/32                      
                    { B                 7 13/16
Sandmylla     { C                3 1/32
                    { D                12 3/32
                    { E                 4 13/16
                    { F       1        5 5/16         
                    { G       3       21 23/32 
                    { H                4 1/16
                    { J                 4 1/8
 Blifwer altså Wykens byes åker i träde och säde 6 tunland 9 11/16 kappar

Sedan af bysens höbord och ängesland nembligen                                            Palmer
Åkerhöö som åhrligen berges af åkerreenar och legder inom åkerhagan
af 23 tunland 1 27/32 kappland giör effter profwet                                               9
Änget Littera K. á 1 tunland 15 7/16 kappar gifwer hårdwalshöö af smått slag    1 1/4
Göökänge af skarp heerwall á 3 tunland 12 9/16 kappar gifwer                            1 ½
Det stora änget Littera L. består af godh hårdwall och något staar ibland
innehåller 10 tunland 2 5/32 kappar gifwer godt höö                                             5
Staarslotten Littera M. innehåller 1 tunland 29 5/8 kappar gifwer grofft staarhöö    3/4
Meskogfloon littera N. á 4 tunland 22 15/16 kappar gifwer grofft staarhöö            2
Myran Littera O. innehåller 1 tunland 30 7/8 kappar gifwer smått staarhöö           3/4
Fäbowallen litera P. innehåller 5 11/16 kappar gifwer godt hårdwalshöö                1/8
                            Som tillsammans beräcknadt giör heela Wykens höbord      20 3/8 palmlass

Wykens byes åker trädes trydjeparten och inhägnas
alltydh trädesgärdet för höbergning.

Skogen till denne byen /består/ af tallskogh nyttig till timber
och barcklopp. Små biörckskogh fins och nogh till löftächht
för boskapen, men ingen skafskogh eller näfwerfläät, stoor
granskog ähr och österst i skogen som syntes wara oduglig till
fällningsland för den obeqwämlige jordmåhn skull.
Weedbrand gerdzell och stöör fins nogh till huusbehof.
Muhlbete kan byen hafwa till nödtorfften.
Jntet rödningzland till nya wretars eller ängens optagande

Fiskiewatn äger byen uthi en lyten siö öster på skogen belägen
heeter Rana siön hwarest fånges med nät om wåren när fiskieleken påstår
abbor och mört, hwilcket intet kanförslå till huusbehof, elljest
brukas här inga andra fiskiewohner.
Byeman äger intet qwarnställe uthan leyer alltydh qwarn af andra byar
Elias Siuhlson äger en humblegård strax norr om gården littera a. af 150 stänger   
af hwilken han när medelmåttig åhrswäxt ähr kan hafwa        10 marker
Hustro Agnes har 2 styckrn littera b. och c. den förste á 150 stänger, gifwer 10 marker 
den andra innehåller 50 stänger gifwer som knappast        2 marker

Wilbrådh af hara och fogell wanckas här mycket lytet men ingen annan diurfång.
Hölador uthi ängen och gerdzlegårdar kring om åkern synes wara nog swarsgode.

(Text på kartan:)
hårdwall med tufwor och steen
legda
legda
obrukeligit
obrukligit
legda
hårdwall
kåhlhagar
Skarp hårdwall
hårdwall med steen

Scala Ulnarum

Göökänget
heerwall
godh hårdwalsäng
Wykman tillhörigt
Starrslått
Pasto[r]i tillhörigt
Starr slott Seel tillhörigt

Johan L Werwingh

(Skogskartan till höger:)
Stoor granskog
Fäboder
tall och små biörckskogh
Wijken
tallskog

myhl
Scala Miliarium oppå Wykens byes skogh