X2_116

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Ofwanmo byes ägor
Belägen i Wäster Nordlandh lähn, Ångermanlandz södre Contract och Ramsella sochn, afmätt och
afrytadt Anno 1694. Ofwan Moo har legat i skatt effter gambla jordeboken för 30 sädesland
men blifwit förmedlat för många åhr sedan till 16 sädesland och ähro dess ägor befundne
som fölljer.
Bysens åker              quadratalnar   tunland   Kappland  
                        { 1        999                -         2 5/16
                        { 2        697                -         1 19/32
                        { 3     32421               2        10 3/32
sandmiuna        { 4      3795                -         8 11/16
med                 { 5    29162                2        2 21/32
sandbotn          { 6     1524                -          3 ½
                        { 7    57440               4         3 5/16
                        { 8     2691                -         6 5/32       
                        { 9      594                 -         1 3/8
                        { 10    1820               -         4 5/32
            Summa          131143            9         11 27/32

Ofwanmoo åboes af
1. Erich Johanson    8 selland
2. Pär Johanson      8 
                             16 selland  

Bysens åker fierdeparten, trädesgärdet inhägnas
för höbergning. Åkerstyckerne Numero 1. 2. 3 och 4. ligga högt till,
men den öfriga åkern ligger tillyka med byn nog lågt.

NumerOfwanmoo byes ängesland och höbord    Quadratalnar  Tunland   Kappland  Pallmer 
          Åker- och hårdwalshöö inom åkerhagan          438777            31        10 15/16    10 1/4       
11.     Dahlen, starslott                                               162287            11        18 15/16    5 ½
12.    Wreten, swahljord med sandbotn                      32897                2        11 3/16      2
13.    Kernmyran, starslott                                           29515               2        3 15/32     3/4
14.    Röörmyran starslott                                            2925                -          6 11/16    1/16
                                                                Summa      666401            47        19 1/8      18 9/16

Commoditeterna till denne by ähro mycket ringa, emedan
här fins ingen synnerlig muhlbete, ingen skafskog eller näfwer
flät, intet rödning- eller fällningsland, wedbarnd, gerdzell och
stöör till huusbehof, wilbråd af hara och fogell kan och nå-
got iblan wankas.
Fiskie watn uti Ångerman åån, hwarest med noot om
sommaren kan wanka några kook af syk, abbor, gäddor
och haar.
Qwarnställe äger byn uti en ljten bäck nor om åkern benemnd
Dansbäcken, hwarest när stoort watn ähr mahles något till
huusbehof.
Erich Johanson äger en humblegård numero 15 får allenast någon marker
Pär Johan äger 2 stycken numero 16. 17. får intet till huusbehof.
Husen, hölador och gerdzlegårdar ähro swarsgode och duglige.

Scala Ulnarum
Johan Werwingh

(Text på kartbilderna:)
legda
legda

Dahlen

legder
obrukeligt
hård heer-backa
obrukeligt
legder
god hårdwall
Skarp heerwals slott
obrukeligt
Ångerman åån

(Nedre kartan:)
Laffsiön
Stoor tall och granskog
Ramsell kyrka
Wjken
Ofwanmoo
Ångermanåån
Seel

ahlnar
Scala Ulnarum på Ofwanmoo byeskog