X2_117

(Rubrik:)
Geometrisk afrjtning öfwer Seel byes ägor. Belägen j Wäster Nordlandh
lähn, Ångermanlands Södre Contract och Ramsell sochn afmätt Anno 1694.
    Seel har legat i skatt effter gambla jordeboken för 22 ½ sädesland
men blifwit förmedlat till 13 sädesland, hwars ägor ähro befundne som fölljer nembligen

Bysens åker            Quadratalnar  Tunland  Kappland
                    { A        29648            2          3 25/32
Miuna          { B         6420                         14 11/16 
                    { C        7095                          16 7/32

Sandmiuna      D    42852               3        1 29/32 
Sandjord         E    25896               1        27 3/16  

                    { F       697                         1 5/8
                    { G    8357                         19 3/32
Leerjord       { H    1344                         3 1/16
                    { J       2342                        5 3/8
                    { K    11212                        25 5/8
        Summa         135863             9        22 9/16

Seel åboes af
1 Nilss Bartellson    6 7/8 Seland   
2. Hustro Dordi        6 1/8
                             13 sellan

Åkern tilljka med byn ligger lagom högländt, och trädes iblan
tridjeparten, stundom mehr och stundom mindre.
Säden plägar här som oftast skadas af frost som orsakas af
den kalla dimban som stiger up af den omkring åkern liggande
myran. Trädesgärdet inhägnas för höbergningh.

Litter   Bysens ängesland och höbord                           Quadratsalnar  Tunland  Kappland    Pallmer
    Åkerhöö inom åkerhagan af dykesbackar och legder         105386        7            16 7/8         4
    Angeshöö wyd bäcken som löper om kring åkern              87317          6            7 19/32       4
L    Skarp heerwall med sandbotn                                         44806          3            6 7/16         1 ½
M   innehåller 54912 quadratsahlnar, hwar af Seels byn äger
    en trjdjedehl, består af hårdwall med wjdeskog bewuxen    18304        1            9 27/32        ½
N   Nyrögd hårdwalls äng med stubbar och stoor furuskogh   275508      19          21 3/4          4  
O. P. Q. Skarp hårdwall med sandbotn                                  20766        1            15 15/32      1
R    Skarp heerwall                                                               46552         3            10 7/16        1 ½
S    af dito jordmån                                                                11316                      25 7/8          ½
T. U.  Fäbowallarna bestå af hårdwall                                     9619                       21 31/32     3/4
X    Skarp hårdwall                                                                8696                        19 7/8         ½
    På Wykens byes charta finnes ett utäng oprjtat som
    består af skarp hårdwall                                                    16862         1            6 17/32        1/4   
                                                                            Summa    645132        46          2 21/32         18 ½             

Skogen, som här nedan före oprjtad ähr, gifwer allehanda huus tarfwor, såsom barcklopp, timber
till huusbygnadt och ladors uprättande, näfwerflät och löftägt, något fällningsland men ingen skafskogh.
Wedbrand, gerdzell och stöör till huusbehof samt nödtorfftigt muhlbete wjd fäboderna, men hemma
wjd byen ähr intet stoort muhlbete. Wilbråd med hara eller fugel wanckas här till huusbehof och
ibland något till salu, Elgdiur wanckas här och iblan med grafwar och elgleed.
Huusen, hölador och gerdzlegårdar ähro mäst dugelige och swarsgode.
En sqwaltqwarn har byn straxt nedan om åkern littera Y. hwarest males när stoort watn ähr.
Jntet dugeligit fiskiewatn.

(Text till vänster:)
Nilss Bartellson äger 4 små humblegårdar
och Hustru Dordi en, af hwilka dhe mäst få
humbla till huusbehof.

Fiskewatn äger byn uti Ångerman åån
hwarest med nät kan fångas, harr, foreller,
abbor, mört och giäddor, men förslår intet till
huusbehof.

(Text på kartan:)
obrukeligit

myrslott
obrukeligit
hårdwall
Skarp hårdwall
obrukeligit
kalfhaga

obrukeligit
Kiyrkan tillhörigt
Tynneråås tillhörigt

obrukeligit
Ångerman-åån

Scala ulnarum

(Text på skogskartan:)
Ofwanmoo på denne sjdan
Fäboder
Ramsiön
Fäboberget
Stoor tall och granskogh
Lungsiö torp
Lungsiön
Diupkernberg
Diupkern
Seel
Tynneråås
Ramnråå ägor tager wjd

Scala Ullnarum på Seels byeskog

Johan Werwingh