X2_118

(Rubrik:)
Geometrisk affrytningh oppå Röström
hemmans ägor, beläget uthi Ramsell pastorat, Fiällsiö sochn och Ångermanlandz
Södre Contract, till åker och äng, skogh och marck afmätt och afrytadt Anno 1695.

Röström har legat i skatt effter gamble jordebooken för 16 sädesland, men blifwit förmedlatt
Anno 1618 till 8 sädesland och åboes nu af en skattbonde benembd Jsack Hindrichson.
Och ähro dess hemmans ägor med rätt prof och mätningh befundne innehålla som fölljer
Först af hemmanetz åker nembligen
                                            tunland  kappar
                                    { A                    8 3/8
                                    { B                    14 27/32
Klaperjord med sand-  { C                    9 5/32
botn                             { D                    24 1/4
                                    { E         1         9 3/32          
                                    { F                    5 15/16
                                    { G                    12 1/32
Som tillsammans giör heela hemmanetz åker i säde och träde 3 tunland 18 7/32 kappland

Såsom detta hemmanet ähr beläget i fiälbygden, så nyttjar dess åbo både skog
och fiskiewatn på alla sidor om sig, warandes intet rörlagdt, och hafwer af skog och
fiskiewatn alla tarfwor till huusbehof.
Een lyten humblegård numero 9. som gifwer allenast någon marker.

(Text till vänster:)
Röströms hemmans höbordh befantz som fölljer
                                                                                        Palmer
Hårdwalshöö af hårdwall och legder inom åkerhagan
af 7 tunland 3 21/32 kappar gifwer                                     4
Starslotten opp wyd åån numero 1. 2. består af hård starr-
wall, innehåller 25 3/8 kappland, gifwer starrhöö                3/4
Numero 3 består äfwen af hård starbotn innehåller
30 17/32 kappland gifwer grofft starhöö                             ½
Numero 4. innehåller 22 1/8 kappland gifwer af
grof och måssblandat starrbotn                                           3/4   
Numero 5. 6. innehålla 28 15/32 kappland gifwa af
grof starbotn starrhöö                                                        3/4
Numero 7. består af måssachtigh starrbotn och inne-
håller 19 kapplandh, gifwer starrhöö                                    ½
Numero 8. innehåller 16 9/16 kappland gifwer starrhöö     1/4
Blifwer altså heela hemmanetz ängesland                            8 palmlass

Röströms hemmans åker trädes tridjeparten, och in-
hägnas alltyd trädestegarna för höbergningh
för hemmanetz ringa höbord skull.
Säden tager och här stoor skada af frost för fiällen
skull som så när in till byen ähro
belägne. Åkern ligger här lagom högt
belägen så att hen ey kan skadas af mycket
rägn eller snöwatn.

(Text på kartan:)
Ångermanlandz åån

obrukeligt
hårdwall
hårwall1
obrukeligt
hårdwall
obrukeligt
'
Långkern
Långkernmyran

Scala ulnarum

Johan Werwingh

_______________________
1 Fel för hårdwall