X2_120

(Rubrik:)
Geometrisck afrytningh oppå Nääs
byes ägor med uthbyen ÖÖn belägne uthi Fiällsiö sochn
och Ångermanlans Söder Contract, till åker och ängh, skogh och marck
afmätte och afrytade Anno 1695.

Nääs bye har legat i skatt effter gamble jordbooken för 25 ½ sädeslandh, men
blifwit förmedlat Anno 1618 till 2 ½ sädeslandh, och åboes nu af 3 skattbönder.
1.    Jsack Pederson                   8 5/8
2.    Abraham Christopherson    7 5/8
3.    Erich Anderson                  6 1/4
                                                23 ½ sädeslandh
Och ähro dess byes ägor medh rätt prof och mätningh befundne innehålla som fölljer
Först af bysens åker nembligen
       tunland   kappland
A                   17 25/32 }
B                    3 3/32    }    Sandmiuna
C                    2 7/32    }    med klaper-
D                    3 13/16  }    jordh och
E                    2 11/16  }    sandbotn
F                    8 27/32  }
       2            3/4      }
           3        7 3/16

      tunland   kappland
H                    2 9/32    }
J                    1 15/32    }    (Sandmiuna med
K        1        20 7/16    }    klaperjord och
L                   14 31/32  }    sandbotn)
M                  20 23/32  } 
N                   4 21/32   }
O                   9 3/16     }
            3        8 23/32

      tunland   kappland
P        2        1 5/8
Q        4        9 5/32
R                  1 1/32       Sandmiuna med
S                  1 29/32       klaperjord och 
T                  5 9/32        sandbotn
W                7 1/4
X                 8 1/16
           7        2 5/16

     tunland   kappland   
Y                   2 3/16            
Z                    3 9/16
1                    1 15/16
                       7 7/32
Som tillsammans giör Nääs byes åker i säde och träde 13 tunland 25 7/16 kapplandh

Sedan af bysens ängeslandh och höbordh nembligen
                                                                                                                                                            Palmer
Hårdwalshöö af hård- steen- och tufwig ängeswall inom åkerhagan á 15 tunlandh 25 ½ kappland gifwer    7
Geesmyran består af sanck dybotn, innehåller 4 tunland 9 27/32 kappland gifwer grofft starrhöö                1 ½
Bruusöön i Näässiön belägen består af hård starrbotn och gifwer af 1 tunland 23 5/8 kappland starrhöö    1
Balsöön och i Nässiön belägen innehåller 13 15/32 kappland gifwer af hård starrbotn godt starrhöö           ½
Myran numero 10 består af sanck dybotn och gifwer starrhöö af 20 25/32 kappland                                1 ½
                                                                                                    Blifwer altså Nääs byes höbordh        11 ½

Skogen till denne byen beståår af tallskogh, hwar af byeman kan hafwa öfwerflödigt
timber så till huusbehof så wähl som till salu, om han der med kunde komma
till wäga för den långa wägen skull till hafsiön eller nästa stadh. Kohlskogh
ähr och öfwerflödigh till fångs, om något bruuk wore när för handen, att byen
kunde nyttja sigh med kohlande. Barcklopp fins till öfwerflödh för boskapen.
Jngen graanskogh fins till swidjande, ingen biörckskogh till näfwerfläät
eller löftächt, ingen skafskogh för boskapen af ahl eller asp.
Weedbrand, gerdzell och stöör fins nogh till huusbehof.
Muhlbete äger byen till nödtorfften. Willbrådh af hara och fo-
gell wanckas som åhren ähro till, mehr och mindre, till
huusbehof och mästedels något till salu.
Diurfångh af elgh, biörn, mårdar och gråwerck
plägar och något wanckas till salu.

Jsrael Pederson har 2 humblegårdar littera a. b.
hwar af han högst får                    6 qvarter
Erich Anderson äger och 2 stycken littera e. d.
gifwa alldrahögst                            4 qvarter
Abram Christopherson har allenast 1 littera e
af hwilken han får                           3 qvarter
 
Fiskiewatn äger byen i Nässiön Öst- och Wästwattnet och Nagellsiön, hwarest medh
noott och näät wanckas syk, abbor, mört och gäddor till huusbehof och något
af gäddfisken till salu. Winternoot brukas och österst i Näsiön, men inga
andra fyskiewohner. Qwarnställen äger byen twenne stycken wydh Hwalf-
kern som på skogens afrytningh ähr till att see. Och mahles altydh till huus-
behof. Byeman lejer och uth qwarnarna stundom åth andra bylagare.
Huusen wydh gårdarna, hölador i ängen och gerdzlegårdar om kringh åkern ähro
en dehl swarsgode, en dhel oduglige.

(Högra, nedre spalten:)
Öön numero 11 har legat i skatt effter gamble jordebooken för 15 3/8 säland
men blifwit förmedlat Anno 1618 till 7 7/8 sädeslandh, och bärges nu dess
ägor af trenne bönder.     Nääs    Jsack Person                   2 5/8 sädesland
                                                   Abram Christopherson    2 3/4   
                                    Orrnääs   Olof Joenson                  2 ½
                                                                                         7 7/8 sädeslandh
Och befantz den åker som opptagen war på Öön som fölljer
      tunland   kappland                                        tunland   kappland
1                     4             }                        {    6                    14 5/32
2                    11 1/16    }    Swagh sand  {    7                    13 7/16
3                    23 7/16    }    miuna med    {    8                    6 5/8
4                    3 7/16      }    sandbotn      {    9                    24 7/16
5                    2 5/8        }                                        1         26 21/32
            1        12 9/16
Som tillsammans giör 3 tunland 7 7/32 kapplandh
                                                                                                       Palmer
Sedan befantz Ööns höbord och ängesland som fölljer
Åkerhöö af legder uthi åkern innehåller 7 tunlandh 17 1/8 kappland
gifwer godt hårdwallshöö när medellmåttigh grääswäxt ähr                   4
Sämbre hårdwall nedan för åkern wydh siön á 4 tunlandh
14 11/32 kappland gifwer smått heerwalshöö                                    1 3/4
Starrslotten numero 12 innehåller 23 23/32 kapplandh och
gifwer måssachtigt starrhöö                                                                 1/4
Numero 13 består af hård starbotn och innehåller 26 ½ kappland
gifwer när medellmåttigh grääswäxt ähr                                                ½
Numero 14 innehåller 20 3/16 kapplandh, består äfwen af
hård starrbotn och gifwer starrhöö                                                        ½
Bieesbecken numero 15 innehåller 21 15/16 kappland
Består af myrwall med gyttjebotn gifwer starrhöö                                  1       
                                Blifwer altså heela Ööns höbordh                        8 palmer              
       
Johan Werwingh

(Text högst uppe till vänster:)
Åkern i Nääs och Öön trädes tridjeparten, byeman inhägnar
alltydh trädestegarna för höbergningh, emedan byen har mycket
ringa höbord. Säden tager här iblan skada af frost för fiället
skull som så när in till denne orten ähr beläget.
Åkern ligger lagom höglänt till så att han ey skadas af
snöwatn eller annan öfwerflödigh wättska.

(Text på kartan:)
Beesmyran
Bruusöön
Balsöön

legder
hård herwall
legda
Näässiön

Bieesbacken

obrukeligt
Måssachtigh tufslott
obrukeligt
obrukeligt
obrukelig steenbacka
obrukeligt
hårdwall
Gårdz tompter
obrukeligt
obrukeligt

Myran

(Text på skogskartan:)
Fiällsiö sochns allmenning möter
Hotingz åån
Orrnääs byeskog på denne sydan
tallskogh
Elggrafwar
Elggårdzberget
Geesmyran
Jempteland stöter här emoot
Denne byeskogh består alt af tallskogh och sandmooland
Näässiön
Stoorholmen
Brusöön
Balsöön
Öön
Nääs
tallskog
Ööns skogh
Nääsberget
Flåsiökullen
Nagelsiön
Ruhsiö fintorps byeskog
Vestattnet1
Miöhlqwarn
Hualfkern
Miöhlqwarn
Östvattnet
Nääsberget
Kråkhögden
Hunmyran

myhl
Scala Miliarium oppå Nääs och Ööns byars skogar

ahlnar
Scala Ulnarum
______________________
1 Fel för Vestvattnet