X2_121

(Rubrik:)
Geometrisk affrytning oppå Orrnäs byes ägor
Beläget i Fiällsiö sochn och Ångermanlandz Södre Contract, afmätt Anno 1695

Orrnääs har legat i skatt effter gambla jordebooken för 35 ½ sädeslandh,
men blifwit förmedlat Anno 1618 till 33 sädeslandh, och åboes af 5 skattbönder
nembligen
1. Hällge Person          6 sädesland
2. Olof Person            9
3. Påhl Carlson           6 ½
4.    { Olof Joenson    6 ½
5.    { Olof Knutson    5
                                33 sädesland

Och ähro bysens ägor till åker och ängh, skogh och marck med rätt prof och mätningh befundne
innehålla som fölljer. Först af bysens åker nemligen

        Tunland    kappar                                         tunland  kappar
A                        9 23/32    }                        { T                 6 7/32         
B                        1 13/16    }                        { W                1 23/32
C                        28 29/32  }                        { X                10 11/16
D                        15/32       }                        { Y                 3 21/32  
E                        31/32        }                        { Z                11 7/16
F                        24 1/16     }                        { 1        1       26 5/8
G                        7 17/32    }                        { 2                 8 3/8
H                        3 13/32    } Torr sand-       { 3                 6 21/32
J                         3 1/8        }  miuna med      { 4                 3 15/16
K        1            17 7/16      } sandbotn         { 5                  8 1/16
L                        5 5/32      }                        { 6                  2 15/32 
M                       13/32       }                        { 7                  4 1/16 
N        1             6              }                        { 8                    9
O                       16 ½        }                        { 9                    4 21/32                                                       
P                        3 15/16    }                        {10                  10 5/8 
Q                       12 3/32    }                         { 11                16 13/16
R                        4 13/32    }                         { 12                1           
S                        15 23/32  }                                        5        8
             7            1 21/32      
           
Blifwer altså heela bysens åker 12 tunland 9 21/32 kappland i säde och träde

Sedan af bysens höbord och ängeslandh nemligen
                                                                                            Pallmer
Godt åkerhöö af legder och åkerreenar inom åker-
hagan af  14 tunland 28 23/32 kappland gifwer                          7
Heerwallshöö af siöstranden neder om åkern gifwer af
3 tunland 19 3/32 kappland smått heerhöö                             1 ½
Myrwalll af swart myrbotn inom åkerhagan á 30 3/16 kapland
gifwer stackot myrwallshöö                                                     ½
Wargfloo myran innehåller 1 tunlandh 4 3/8 kappland
gifwer måssachtigh starrbotn smått starhöö                               1
Som till sammans giör heela bysens höbord                             10

Orrnääs och Norrnääs äga denne skogen tillhopa som mäst består af tallskogh, hwar af byen har öfwerflö-
digt timber sampt barcklopp för boskapen. Biörckskogh fins till näfwerfläät och löftächt mycket ringa
Jntet fällningsland, ingen skafskogh eller rödningsland till ängens eller åkers opptagande. Wedbrand, gerdzell och
stöör fins öfwerflödigt. Muhlbete har byen till sin nödtorfft så hemma wydh byen som borta wydh
fäboderne. Willbrådh af hara och fogell sampt diurfångh af elgh biörn och gråwerck wanckas här som
åhrgången mehr och mindre plägar gifwa till fångs, dock alltyd något till salu.
Fiskiewatn äger byeman i siön nedan för åkern och half Löhfsiön, hwarest med noot och näät wanckas
abbor, mört, gäddor, syk och foreller till huusbehof och något af gäddfisken till salu. 5 winternootwarp
brukas och i Näässiön. Jntet qwarnställe äger byen uthan lejer qwarn af Nääsman.
Huusen och höladorne ähro mycket illa wydh macht hålldne, men gerdzlegårdårdarne ähro swarsgoda.
Olof Pederson äger en humblegård littera a. består af 30 stänger, gifwer    4 qvarter humbla
Olof Knutson har och een littera b. á 30 stänger gifwer högst                    4 qvarter

(Text uppe till vänster:)
Orrnääs byes åker trädes trydje
parten, ligger och lagom högt till
så att siöwatnet om wåren honom
inte kan skada. Säden lyder här
somlige åhr skada af frost för fiällen
skull som så när till denne orten
ähro belägne. Byeman inhägnar alltyd
trädestegarne för höbergningh.

(Text på kartan:)
Wargfloon

obrukeligit
myrwall
hårdwall
legder
steenigh hårdwall
obrukeligit
heerwalsäng - med tufwor
Näässiön

(Text på skogskartan:)
Hotings åån
Tallskogh med steenbergh och liungmarck
Lappmarcken möter
granskogh och myrländt
Stoormåssen
Abramsmyran
Jeesfloon
Nääs byeskog tager wyd
Orrnääs fäboder
Norrnääs fäboder
granskog
Löhfsiön
Wargfloon
Tallskog
granskog
Bölens byeskog på denne sydan
Orrnääs
Norrnääs
Näässiön
Stoor holmen

Scala Ulnarum

myhl
Scala Miliarum oppå Orrnäs och Norrnäs byars skogh

Johan Werwingh

Reviderat in Augusti 1709