X2_122

(Rubrik:)
Geometrisck afritningh uppå Öster och Wester
Hotings hemmans ägor. Belägne uthi Fiällsiö sochn och Ångerman-
landz Södre Contract till åker och ängh skogh och marck afrytade och afmätte Anno 1695

Österhoting har legat i skatt effter ganmle jordbooken för 12 ½ sädesland, men blifwit förmedlat Anno 1618
till 6 sädeslandh och åboes nu af een bonde benembd Olof Nillson som har flyttat gården ifrån Österhotingh till
Wästerhotingh /: kallas elljest Sundet/: hwarest han för några åhr sedan har rögt opp af steryl marck twenne å-
kerstycken och något hårdwalls slott brede wyd gården, och derföre taget på sig 6 sädesland i skatt, så att han nu
för begge torpen skattar 12 sädesland. Och ähro desse torpz ägor med rätt prof och mätningh befundne
innehålla som fölljer, först af åkern i Wästerhotingh.
                                                   tunland    
Sandmiuna med sandbotn    { A    1    16 kappland
                                           { B    -     16 1/16 kappland
                 Som tillsammans giör 1 tunland 30 1/16 kapplandh

Åkern i Hotingh trädes intet, ligger lagom högt till
så att han inte kan skadas af snöwatn om wåhren,
Säden tager och här stoor skada af frost emedan torpet
så när in till fiället ähr beläget.

Sedan af torpens höbord och ängeslandh
nembligen
                                                                                        Palmer
Hårdwalshöö wydh gården á 3 tunlandh 21 kapplandh
gifwer smått hårdwalshöö                                                   1 ½
Österhotingh innehåller 9 tunlandh 27 17/32 kappland
gifwer af gamble legder och hårdwall smått höö                    5
Öön består af hårdwall med sandbotn innehåller
1 tunland 30 25/32 kappland gifwer godt hårdwalshöö        1
Stoorkernmyran består af sanck dybotn, innehåller
6 tunland 30 23/32 kappland, gifwer grofft starrhöö            4
Norrkernmyran består af sanck dybotn innehåller 6 tunland
22 15/32 kappland, gifwer grofft starrhöö af mindre wäxt    3                                                
                                                                          Summa    14 ½

Detta hemmanet ähr intet rörlagt, uthan brukar skogen på alla sydor om sig
så wähl som och fiskiewatn, så att åboen där af har tarfwor nog till
huusbehof både af skog och fiskiewatn.

(Text på kartbilderna:)
Norrkern
Norrkern myran

Stoorkern
Stoorkern myran

Hård wall
Wästerhotingh

Öön
hårdwall

Österhotingh
legder
legder
hårdwall

Scala Ulnarum

Johan Werwingh

(Senare antecknat uppe i högra hörnets marginal:)
Reviderat in Augusti 1709