X2_123

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh uppå Norrnäs hemmans
ägor, beläget i Fiällsiö sochn och Ångermanlandz Södre Contract afmätt och afrytadt Anno 1695.
Norrnääs har legat i skatt effter gamble jordboken för 6 sädesland men blifwit förmedlat för många åhr sedan till 5 sädesland
och åboes nu af en skattbonde benämbd Nils Pederson som skattar 5 sädeslandh
Som nu dess hemmans ägor, till åker och äng, skogh och marck ähro befundne med rätt
prof och mätningh innehålla som fölljer, först af hemmanetz åker nemligen
                                                tunland  kappar
Leerjordh                            {A        -            2 19/32
                                           { B         -           1 1/4

Sandmiuna med sandbotn    { C        -        27 7/16
                                           { D        -        25 27/32
                                           { E        1        15 7/32
  Som tillsammans giör heela hemmanetz åker 3 tunland 8 11/32 kapplandh

Sedan af hemmanetz höbord och ängesland nemligen
                                                                                                                            Palmer
Hårdwalshöö inom åkerhagan af åkerreenar á 3 tunland 17 27/32 kappland gifwer    2
Åhlsiömyran består af sanck myrwall gifwer starr af 19 1/4 kapplandh                        1
Abramsmyran innehåller 1 tunland 20 15/32 kappland gifwer måssblandat starrhöö    1
Jeesfloon består af swart gyttjebotn innehåller 29 tunlandh och
15 17/32 kappland gifwer tunt och smått starrhöö effter profwet                                 5
Staarslotten opp wyd Löffsiön består af sanck myrwall, innehåller
4 tunland 14 1/8 kappland, gifwer smått starrhöö                                                        2
Fäbowallen wyd Löffsiön innehåller 4 tunlandh 22 29/32 kappland och
gifwer godt hårdwalshöö                                                                                            2 ½   
                            Blifwer altså heela hemmanetz höbord och ängesland               13 ½ palme

Skogen som finnes afrytat på Orrnääs byes carta består mäst af tallskogh
till timber och barcklopp: biörckskogh till nödtorfftigt näfwerfläät och
löfftächt. Granskogh fins och något på bägge sydor om Löffsiön men intet synnerligh
duglig till fällningsland. Jngen rödningsskogh fins /till/ nya ängens eller wretars op-
tagande. Wedbrand gerdzell och stöör fins och öfwerflödigt till nödtorfften.
Muhlbete har byen till sin nödtorfft så hemma wyd gården som wyd fäboderna.
Willbrådh af hara och fogell wanckas här mehr och mindre som årgången plägar
gifwa till fångs. Jngen synnerligh skafskogh. Fyskiewatn äger byen uthi
Löffsiön hwarest med noot och näät wanckas aborr, mört, gäddor, harr och
stora laxöringar. Om wintern brukaar byeman några nootwarp i Löffsiön
och wanckas alltydh fisk till huusbehof och iblan något till salu.
Jntet qwarnställe äger byeman uthan brukar handqwarn.

Johan Werwingh

Åkern trädes här trjdjeparten och ligger lagom höglänt till, säden
tager stoor skada somblige åhr af frost för fiällen skull som så när
in till denne orten ähro belägne.
Een humblegård äger byeman straxt wid gården littera a. består af 10 stänger
men berättas att han ingen frucht får der af.

(Text på kartan:)
Löffsiön
Starslottn wyd Löffsiön
Fäbowallen
godh hårdwall med steen iblan
Abramsmyran
Åhlsiömyran
Jeesfloon

heerwall med tufwor och små skogh

Scala Ulnarum