X2_124

(Rubrik:)
Geometrisck affrytningh oppå Böhlan byes ägor medh uthbyen Bodum
Belägne uthi Fiällsiö sochn och Ångermanlandz Södre Contract till åker och ängh,
    skogh och marck afmätte och afrytade Anno 1695.
Böhlan har legatt i skatt effter gambla jordebooken för 20 sädeslandh,
    men blifwit förmedlat Anno 1618 till
18 sädeslandh och åboes nu af twenne skattbönder nembligen
                            selland
1. Oluf Knutson      7 ½
2. Erich Johanson    10 ½
                              18 sädesland

Och ähro bysens ägor medh prof och mätningh befundne innehålla som fölljer
först af dess åker nembligen
                                  tunland  kappar
                            { A    4        18 5/16
Swart sandmylla    { B              16 15/16 
eller                      { C    3        7 21/32
godh miunjordh     { D    1        28 3/4
                             { E    1        17 13/32
Som tillhopa beräcknat giör heela bysens åker
i säde och träde 11 tunland 25 1/16 kapplandh

Bodum har legat i skatt effter gambe1 jordböckerna för
7 sädesland, men blifwit förmedlat första gången 1618
till 3 ½ sädesland, andra gången Anno 1676 till 1 3/4 sädesland
och bärgas nu af Erich Johanson i Böhlan som derföre
skattar 1 3/4 sädesland. Jngen weet berätta när detta
hemmanet blifwit öde eller för hwad ordsaak skull.
Och fins ey flere ägor här till än änget numero 3 och skogen.
Numero 4

Åkern trädes här tridieparten och inhägnar
byeman alltydh sitt träde för höbergningh.
Säden skadas somblige åhr af frost för
fiället skull som så när till denne
orten ähr beläget.
Åkern tillyka med byen ligga
nogh lågt till, så att wåhrfloden
stiger stundom in på åkern.

Skogen som nogh stoor ähr beståhr af tallskogh hwar af byeman har öfwerflödigt timber
och barcklopp. Jngen biörckskogh fins till näfwerfläät eller löftächt för boskapen.
Jngen graanskogh till rödningslandh och jngen skafskogh. Weedbrand, gerdzell och stöör till
huusbehof. Muhlbete ähr till denne byen mycket ringa, emedan skogen består af
steenbergh, stoora odugelige måssar och liungmarck. Willbrådh af hara och
fogell wanckas här nogh så till huusbehof som salu. Elgwohner brukas här och
som sällan gifwa af sigh någon frucht. Gråwärck wanckas och något till salu.
Fiskiewatn uthj siön wyd byn och åån opföre till Löffsiön äger byen hwarest
medh noot och näät wanckas abbor, mört, gäddor, syk, harr, och lakar med krook.
Winternootwarp äger byen 5 stycken i Näässiön, och fiskies alltydh till huusbehof och
nogot till salu. Qwarnställe äger byen uthi Ornforsen, hwarest mahles till huus-
behof, dock brukas här mäst handqwarn. Huusen, hölador och gerdzlegårdar ähro
mästedels swarsgoda. Hwar sin humblegård äger bönderne littera a. b.  men bära
ringa frucht, derföre måste byeman mäst kiöpa humbla till huusbehof.

Sedan af bysens ängesland och höbordh nembligen
                                                                                                     Palmer
Åkerhöö af legder och hårdwall inom åkerhagan innehåller
    11 tunlandh 8 7/8 kappland
gifwer effter profwet när medelmåttigh grääswäxt ähr                        5
Numero 3 Ödesjorden i Bodum består af sandmylla och
    sandbotn innehåller 3 tunlandh
6 27/32 kapplandh och gifwer godt hårdwalshöö                         2 1/4
Fäbotächterne A. B. innehålla 30 15/16 kappland,
    bestå af hårdwall med steenbotn
och gifwa när godh gräswäxt ähr                                                  3/4
Grössiömyran består af röö gytjebotn, innehåller
    5 tunland 9 1/16 kapplandh
gifwer starrhöö effter profwet                                                        2 1/4
Starrslott opp wydh åån numero 1. 2. gifwer af 2 tunland
    24 29/32 kappland godt starrhöö                                             2
            Blifwer altså heela bysens höbord                                    12 1/4

(Text på kartbilderna:)
Grössiömyran
kern

Stooråån

tufwig hårdwall
obrukeligit
legder
gårdz tompter
kåhlhaga
legder
obrukeligit
obrukeligit
hårdwall
Nääs siön

Nääs siön
Bodum numero 3
tufwor
hårdwall

obrukeligit
obrukeligit
obrukeligit
obrukeligit
obrukeligit

(Text på skogskartan till höger:)
Lappmarcken möter
Grössiömyran
kern
Heela denna skogen består alt af tallskogh
Steenbergh och liungmarck
Norrnäs hemmans skog tager wyd
Löffsiön
Fiällsiö sochns all-menning möter
Ornforssen
Norrnääs
Bölesbergen
Böhlan
Stoorholmen
Näässiön
Fäboder
Bodum
Nääs bye skog tager wyd
tallskogh med steenbergh
Åhlsiön
Åhlsiömyran
Nääsberget
Grytåsen
Jansiö byes skog på denne sydan

Scala Ulnarum

Myhl
Scala Miliarium oppå Böhlen och Bodums byeskogh

Johan Werwingh

_______________________________
1) Fel för gamble