X2_125

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh oppå Jansiö byes ägor beläget uthi Fiällsiö
sochn och Ångermanlandz Södre Contract till åker och ängh, skogh
    och marck afmädt och afrytadt Anno 1695.

Jansiöö bye ligger i skatt effter gamble jordboken för 14 ½ sädesland
    men blifwit för många åhr sedan förmedlat till 13 sädesland
och åboes nu af twenne skattbönder nembligen
1. Peder Knutson    6 ½
2. Elias Person        6 ½
                            13 sädesland

Peder Knutson skattar i Smedzbyen
1/4 sädeslandh

Och ähro dess byes ägor med rätt prof och mätningh
befundne innehålla som fölljer, först af bysens åker
nembligen
     tunland   kappar                                        tunland   kappar
A                3 27/32  }                            { L                 19/32
B                8 3/4      }                            { M               9 23/32
C                8 5/8     } Sandmiuna med   { N                7 23/32
D                4            } röö sandbotn       { O                3 7/8
E                3 1/8      }                            { P                 6 7/16
F                1 23/32  }                            { Q                25/32
G      1        2 3/16    }                            { R                5 5/32
H                11 3/16  }                            { S                5 7/8
J                 7 1/4      }                            { T                 5 ½
K    2         16 ½      }                             { W              3 3/32
       5        3 1/16                                                1      16 9/32
Som tillsammans giör heela bysens åker 6 tunland 19 11/32 kappland

Sedan af bysens hööbord nembligen
                                                                                                        Palmer
Åkerhöö af  hårdwall och åkerrenar sampt legder inom åkerhagan
    á 15 tunland 27 25/32 kappland gifwer effter profwet                        7
Godt myrwalshöö inom åkerhagan af swart myrbotn innehåller
    29 11/16 kappland gifwer                                                                  1 ½
Jansiömyran består af sanck dybotn och innehåller 1 tunland
    28 kappar gifwer grofft starrhöö                                                        2
Bergsiömyran innehåller 1 tunland 5 19/32  kappland består
    af måssblandat starbotn och gifwer starrhöö                                        1 ½
                    Som tillsammans giör bysens höbordh och ängesland        11 palmer

Jansiö byes skogh ähr till långd och bredd som han här brede wyd synes afrytadt, och består mäst af stoor tallskogh
hwar af byen kan hafwa öfwerflödigt timber till huusbyggnadt och barcklopp för boskapen. Jngen graanskog
eller fällningsland, ingen näfwerskogh, men smått biörkrys kan finnas till nödtorfftigt löftächt för boskapen.
Jngen synnerligh skafskogh är nu igän, uthan största delen uthhuggen. Ganska ringa muhlbete ähr
till denne byen, emedan skogen mäst består af steenberg, liungmarck, oduglige kiärr och myror.
Wedbrand, gerdzell och stöör till öfwerflödh. Willbrådh af hara och fogell wanckas till huusbehof och ibland
nogot till salu, men ingen annan diurfångh föruthan något af gråwerck. Jnga elgwohner brukas af byeman.
Fyskiewatn uthi Jansiön och Mörtkern, hwarest medh noot wanckas lytet af små mört och abbor som inte förslår till huusbehof.
Jntet qwarnställe äger byen på sin egen skogh uthan har tillhopa med Backeman på Backeskogen.
Elias Person äger 1 humblegård littera a. består af 50 stänger gifwer högst 3 qvarter humbla.
Per Knutson har 2 stycken littera b. c. bestå bägge af 50 stänger och gifwer 3 qvarter humbla.

Johan Werwingh

(Text till vänster:)
Åkern i denne byen trä-
des tridjeparten, och inhäg-
nas af byeman alltyd för höberg-
ningh för bysens ringa höbord
skull. Åkern ligger lagom
höglänt så att säden ey skadas
af snöwattnet om wåhren.
Säden lyder stoor skada af frost för
fiällen skull som så när till denne
orten ähro belägne.

(Text i mitten:)
Huusen wydh gårdarna ähro mycket
gamble och uthfalle, men lador och gerdzle-
gårdar ähro mästedelen swarsgode.

(Text på kartan:)
Jansiömyran

Bergsiömyran

myrwall
hård steenwall
obrukeligt
obrukeligt
legda
kåhlhaga
Jansiön
legda
hårdwall
legda
legda
tufwor

(Text på skogskartan:)
Scala Miliarium oppå Jansiö byes skogh

Bölens byeskog möter
Åhlsiön
Åhlsiömyran
Allmenningen möter
Mörtkern
Nääsberget
Kråkhögden
Grytåsen
Bergsiömyran
tallskogh
Thomas-eed
Hunmyran
Tallskogh med steenberg
Thomasforssen
Landzööberget
Jansiömyran
Jansiö
Jansiön
Bergsiöbergen
Landzööns ödesbyes skog på denne sydan

Scala Ulnarum