X2_126

(Rubrik:)
Geometrisck affrytningh uppå Backe och Look byars ägor
med ödesbyen Landzöen. Belägne uthi Fiällsiö sochn och
    Ångermanlandz Södre Contract, till åker
och ängh, skogh och marck afmätte och afrytade Anno 1695.
    Backe har legat i skatt effter gamble jordeboken för
27 ½ sädesland men blifwit förmedlat Anno 1618 till 25 ½
    sädesland och åboes nu af 3 skattebönder nembligen
1. Anders Knutson                9 ½ sädesland
2. Olof Hällgeson                  9 3/4
3. Abram Jngellson i Look    6 1/4 
                                            25 ½

Och ähro dess byars ägor med rätt prof och
mätningh befundne innehålla som här
nedan före ähr till att finna.

Först af åkerjorden som fölljer nembligen
       tunland  kappar                               tunland  kappar
A                    3 21/32   }                { 1                5 23/32             
B                    6 ½         }                { 2                8 17/32
C                    3 9/16     }                { 3     1        4 25/32
D                    14 3/8     }                { 4     2         3 3/16
E                    8 21/32   }                { 5      1        18 11/32
F                    1 3/16     }                { 6                16 7/16
G                    1 15/16  }                { 7                 4 1/32
H                    3 7/32    } Swagh     { 8                 4 15/16
J                     2 9/16    } sandmiu-  { 9                 9 23/32
K                    4 7/8     } na med     { 10               3 7/16
L                    27/32     } grof          { 11               4 21/32
M                    4 7/16   } sandbotn  { 12                3 3/16
N                    5 3/16   }                 { 13                2 7/16
O                    8 15/16 }                 { 14                3 25/32
P                    3 9/16    }                 { 15                1 11/16
Q                   7 5/32    }                 { 16                2 9/32
R                    8 31/32  }                 { 17                15/16
S                    8 7/32    }                 { 18                3 ½
T                    4 5/16    }                 { 19                1 21/32
W                  5 5/8      }                  { 20                10 1/16
X                   9 15/16  }                  { 21                3 15/32
Y                   5 7/16    }                  { 22                10 15/32
Z                    11          }                  { 23                5 11/32
            4        6 11/32                                   6        19/32
Som tillsammans berächnat giör bägge byarnes åker i säde och träde 10 tunland 6 19/32 kappland

Sedan af dess ängeslandh och höbordh nembligen
Hårdwalshöö af legder och åkerreenar inom åkerhagan                                       Palmer
innehåller 16 tunlandh 20 13/16 kappland gifwer smått hårdwalshöö                     8 1/4
Myrwalshöö neder om /åkern/ wyd Fiällsiön á 3 tunlandh 3 9/16 kappland gifwer    1
Åkerhöö af Looks hemmans åker á 11 tunlandh 21 kappland gifwer af legder
och åkerreenar                                                                                                        6
Myrwall ibidem á 1 tunlandh 12 1/8 kappland gifwer smått starrhöö                        3/4
Nymyran består af swart myrbotn och måssachtigh starrwall innehåller 1 tunlandh
18 kappland och gifwer när medellmåttigh gräswäxt ähr starrhöö                             2
Elgsiömyran består af sanck dybotn, innehåller 1 tunland 24 3/32 kappland
gifwer groff staarhöö effter profwet                                                                          2
Grössiömyran innehåller 2 tunland 7 kappland gifwer af måssachtigh
    staarbotn staar                                                                                                   1 1/4
Blifwer altså heela byens höbord af hårdwall och starrhöö                                      21 1/4 palmer    

Åkern ligger här i byen lagom högländt och trädes trydjeparten, trädes-
gärdet inhägnas alltydh för höbergningh för bysens ringa höbord skull.
Säden skadas här somblige åhr af frost för fiällen skull som så när
till denne orten belägne ähro.

(Text högst upp till vänster:)
Hemmanet Look har legat iskatt effter gamble jordebooken för 9 sädesland
men blifwit förmedlat Anno 1618 till 8 sädesland och skattas nu af
Abram Jngellson                 4 sadeslandh
Anders Knutson i Backe    2
Olof Hällgeson                   2
                                         8 sälland

(Nedanför inägokartorna till vänster:)
Landzöön har legat i skatt effter gamble jordeboken för 7 1/4 sädeslandh men blifwit för många åhr sedan
förmedlat till 3 1/4 sädeslandh, som skattas af Backe och Looks byemän nembligen
Backe    Anders Knutson        1 sädesland
             Olof Hällgeson            1
Look    Abram Jngellson          1 1/4
                                               3 1/4 sädesland
Jngen wiste berätta af hwadh orsaak eller när denne byen blifwit öde och fins nu här hwarc-
ken åker eller ängh, uthan alt med stoor skogh bewuxet. Lytet teckn syntes till hwarest åkern hade waret af gamble
igänfallne dyken, och bestodh jordmåhn af grof sandh. Skier fördenskull nu ingen bärgningh här af, uthan
ofwanskrefne byemänn skatta för skogh fiskiewatn och muhlbete som
dock ganska ringa ähr.

(Text till vänster under kartorna:)
Desse byars skogh ähr till längd och bredd som han här ofwanföre synes afmätt,
och består mäst af tallskogh, hwar af byen kan hafwa nödtoffftigt timber och barcklopp
för boskapen. Jngen biörckskogh fins till näfwerfläät eller löftächt, ey heller granskogh
som dugligh ähr till fällningslandh, vngh aspskogh och smått biörckrys kan något finnas
till strååklöf för boskapen. Muhlbete ähr inte till nödtorfften hemma wydh
byen uthan boskapen beetes mäst på Smedzby ödestorpz skogh. Wedbrandh,
gerdzell och stöör samt annan små tarf och fånghskogh fins nogh till öfwerflödh.
Willbrådh af hara och fogell wanckas till huusbehof och salu, mehr och mindre som åhrs-
tyden plägar gifwa till fångs. Elgwohner brukas här långt norr på fiället men
gifwa inte ofta någon frucht af sigh. Gråwerck plägar wanckas något till salu.
Fiskiewatn äger byen uthi Fiällsiön och Grössiön, hwarest med noot och näät
wanckas som åhren ähro till iblan mehr och stundom mindre till huusbehof och
salu af små syk, gäddor abbor och mört. Andra fiskiewonor brukas här intet.
Qwarnställe äger byen straxt ofwan om lilla kärn wyd byen hwarest mahles
mäst till huusbehof. Anders Knutson äger twenne humblegårdar littera a. b. men får der af
sällan höger än 8 marcker humbla.
Huusen, hölador och gerdzlegårdar ähro till en dehl swarsgode och en dehl oduglige.

Scala Ulnarum

Myhl
Scala Miliarium oppå Backe, Look och Landzöö byars skogar

Johan Werwingh

(Text på övre vänstra kartan:)
Legda
myrwall
obrukeligit
tufwigh hårdwall med måsa och små granskogh
obrukeligit
hårdwall
legda
hårdwall

(Text till övre högra kartan:)
obrukeligit
hårdwall
Prästbordetz ägor möta
Fiällsiö kyrcka
skarp hårdwall
legda
myrwall
obrukeligit
legder
Fiällsiön
obrukeligit
Myrwall

Nymyran
Elgsiömyran
kern
Grössiömyran

(Text till skogskartan:)
Thomasforssen
tallskogh och steenberg
Landzööbergen
Jansiön
Jansiö byes skog möter
Smedzbyn
Landzöön
tallskog med graan iblan
Noorsiön
Ödesbyens skogh
tallskogh
Fiälsiö kyrcka
Miöhlqwarn
kern
Backe
Nymyran
Elgsiömyran
Sunnansiö
tallskogh med små granskogh
Backe och Looks byeskogh
tallskogh
Fiället möter
Grössiömyran
Grössiön
tallskogh
Grössiösqwahle
granskog
Syhls byes skog på denne sydan