X2_127

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh oppå Öster och Wäster Russiö hemmans ägor
Belägne uthi Fiällsiö sochn Ramsell pastorat och Ångermanlandz Södre Contract,
    till skogh och marck, åker och ängh afmätte och afrytade Anno 1695.
Öster- och Wäster Russiöhemman ligga i skatt effter chronones jordbook
    för 12 sädeslandh och åboes af twenne skattbönder.
Nembligen
                                    Sädesland
1. Matz Påhlson                6
2. Ander Påhlson              6   
                                       12 sädesland
Vthi ödeshemmanet Smedzbyen skatta och
desse bönder    Matz Påhlson       1/4 sädesland
                        Anders Påhlson    1/4 sädesland
                                                    1/2
Och ähro nu hemmanens ägor med rätt prof och mätningh befundne
innehalla som fölljer. Först af åkern

Röö sandjord        { A             2 15/32
                             { B             10 11/16

                            { C              5 5/32      
Sandmiuna med    { D             30 31/32
klaperjordh           { E     1        3 ½

                            { F             14 9/16
Röö sandjord       { G             1 29/32
                            { H             8 7/32
                                      3       13 15/32  

                            { J       1      27 23/32 
Sandmiuna            { K     1       6 7/8
med sand-            { L               10 17/32
botn                     { M              15 3/8
                            { N              2 27/32
                                        3     31 11/32
Som tillsammans giör bägge hemmanens åker 7 tunland 12 26/32 kapplandh

Sedan af byarnes ängesland och höbordh nembligen
                                                                                                                Pallmer
Öster Ruhsiö: Åkerhöö af hårdwall inom åkerhagan á 6 tunland
    7 27/32 kappland gifwer                                                                         3 ½
    Stoormyran består af sanck gyttjebotn och innehåller 4 tunlandh
    23 5/8 kapplandh, gifwer när medellmåttigh gräswäxt ähr staarhöö               4
    Myrslotten numero 1 innehåller 25 17/32 kapplandh, gifwer smått starhöö  1
Wäster Ruhsiö: Åkerhöö af hårdwall inom åkerhagan innehåller 3 tunlandh
    12 1/4 kapplandh gifwer smått hårdwalshöö effter profwet                         1 ½
    Wreeten numero 2 består af steenigh hårdwall och innehåller 2 tunlandh
    27 25/32 kapplandh gifwer hårdwalshöö                                                   1
    Heemyran består af sanck gyttjebotn, gifwer af 13 tunland 29 5/16
     kappland starrhöö                                                                                  6 3/4
Som tillhopa beräcknat giör bägge hemmanens höbordh                           17 3/4 palmer

Skogen till desse fintorp består af tall till timber, och barcklopp för boskapen
och biörckskogh till nödtorfftigt näverfläät och lööftächt. Granskogh fins och något som
tienar till fällningslandh. Myrländigh marck finnes wydh Nagellsiön som dugligh ähr till än-
geslandz opprödjande. Öfwerflödigt weedbrand, gerdzell och stöör sampt annan tarf och fång-
skogh. Skafskogh för boskapen finnes här inte stoort. Muhlbete har byen till sin
fulla nödtorfft. Willbrådh af hara och fogell wanckas här alltydh till huusbehof och salu
sampt annan diurfångh af elgh, wargh, mårdar och gråwerck.
Fiskiewatn äger byemann uthi Wäster- och Öster Ruhsiön, Nagellsiön och Råcksiön, hwarest med
noot och näät abbor, mört och gäddor altyd till huusbehof och ibland något till salu fånges.
Qwarnställe äger byen uthi åån emellan Nagellsiön och Wäster Ruhsiön hwarest mahles till
huusbehof. Huusen, höölador och gerdzlegårdar ähro swarsgoda.
Matz Påhlson äger 2 humblegårdar littera a. b. af hwilcka han inte får så mycke humbla som kan
förslå till huusbehof. Anders Påhlson har och 2 stycken littera c. d. som ey heller
gifwa humbla till huusbehof.     Åkern i desse fintorp trädes
fierdeparten, och inhägnas alltydh trädes tegarna för höbergningh.
Säden tager esomoftast skada af frost för fiällen som så när in till denne
orten ähro belägne.

Johan Werwingh

(Text på kartan:)
Stoormyran
Öster Russiön tillhörigh

Myrwall numero 1 Öster Ruhsiön tillhörigh

Heemyran
Wäster Ruhsiön tillhörigh

Wäster Ruhsiön
obrukeligit
tufslott
hårdwall med steen

hårdwall med tufwor och steen
Öster Ruhsiön
obrukeligit

(Text på skogskartan:)
Högberge
Jemptelandz allmenning möter
Stoor tallskogh med graan och biörck ibland
Österflåsiön
Nääs byeskog på denne sydan
Nagelsiön
Åmunn
granskogh och smått biörckrys
Miöhlqwarn
tallskogh och bergachtigh marck
Westwattne
Vestvattnet
Stoorbergsiön
Lillbergsiön
Hemyran
Wäster Russiö fintorp
Wester Ruhsiön
Stoormyran
Wängells byeskog i Ramsell sochn möter här
tallskogh...
Öster Ruhsiö fintorp
Rocksiön
Kallberge
Öster Russiön
Myrkern
Sunnansiö byes skogh tager wyd
... och biörck med små graanskog
Lill Russiön
Graanberget

myhl
Scala Miliarium oppå Russiö fintorps skog

Scala Ulnarum