X2_128

(Rubrik:)
Geometrisck affrytning oppå Sunnansiö byes ägor med ödeshemmanet Smedesby
Beläget uthi Fiällsiö sochn och Ångermanlandz Södre Contract, till åker och äng,
    skogh och marck afrytadt och afmätt Anno 1695. Sunnansiö ligger i skatt
effter gamble jordeboken för 40 sädesland med blifwit förmedlat Anno 1618
    till 34 sädesland och åboes nu af 4 bönder
1.    Johan Person skattar        11 ½ sädesland
2.    Pehr Mattson                   5 4/6
3.    Nilss Elieson                    5 4/6    
4.    Knut Anderson                5 4/6
5.    Christiern Christiernson    5 4/6
Och ähro bysens ägor med rätt prof och mätningh befundne innehålla som fölljer,
först af bysens åker
nembligen

        tunland  kappar
A                    3 27/32
B                    9
C                    10 1/32
D                    14 7/8
E                     2 1/8
F                    3 3/16
G                    3 1/16
H                    29 5/32
J                     10 3/16
            2        14 17/32

        tunland  kappar
K                    2 13/32
L                    9 5/32
M                   2 29/32
N        1         1/16
O                    10 31/32
P                     2 9/16
Q                    6 1/16
R                    3 1/4
S                    7 15/16
T                    5 1/4
            2        19 9/16

        tunland  kappar
W                    4 11/16
X                    3 1/16
Y                    3 3/4
Z                    8 ½
1                    2 ½
2                    15/16
3                    2 15/16
4                    4 3/16
5                    17 7/16
            1        16

        tunland  kappar
6                    25 3/4
7                    13 17/32
8                    2 23/32
9                    1 13/16
10                   3 15/16
11                  2 13/16
12                  2 13/16
13                  6 13/32
            1        27 25/32

        tunland  kappar
14                    11   
15                    12 29/32
16                    3 19/32
17                    3 3/32
            -          30 19/32 
Som tillsammans beräknat giör heela Sunnansiö byes åkerlandh
    9 tunlland 11 15/32 kappar i säde och träde

Sedan af bysens ängeslandh och höbordh nembligen
                                                                                                                                Palmer
Åkerhöö af legder och hårdwall inom åkerhagan af 19 tunland 12 ½ kappars
    widd gifwer effter prof                                                                                               8
Myrwalshöö inom åkerhagan af 8 tunlandh 20 11/32 kappars widd gifwer gemenligen    4
Numero 1 hård heerwals ängh innehåller 9 3/32 kappland gifwer smått heerwalshöö    1/8
Staarslotn wydh Syhlsiön numero 2 består af swart myrbotn och måsswall
á 17 7/32 kappland gifwer när medell måttigh gräswäxt ähr godt starrhöö                     1
Fäbowallen numero 3 består af hårdwall, innehåller 1 tunland 19/32 kappland och
gifwer godt hårdwalshöö effter profwet                                                                         1
Holmen öster i Fiällsiön numero 4 består af hårdwall med starrbotn
och innehåller 6 tunland 11 21/32 kappland gifwer grofft starrhöö                                 2
Kiähls myran numero 5 innehåller 9 7/16 kapplandh, består af sanck myrwall
och gifwer grofft staarhöö när medellmåttigh gräswäxt ähr                                            1/8
Kernmyran numero 6 innehåller 15 23/32 kapplandh och gifwer af måssachtigh starbotn
grofft staarhöö                                                                                                            1/4
Skrafle numero 7 innehåller 13 1/8 kappland består af sanck myrwall och star-
botn, gifwer grofft staarhöö                                                                                         1/8
Höökåsmyran numero 8 består af swart myrbotn, innehåller 3 tunlandh
10 11/32 kappland och gifwer grofft starrhöö                                                             1 ½
Blifwer altså heela bysens höbord af hårdwalshöö och starr                                  18 1/8 palmer

(Text till vänster om inägokartan:)
Smedzbyn har haf uhrminnes tyder waret öde, och
ingen weet berätta af hwadh ordsaak eller när
ödesmåhlet skiedt ähr, emedan platzen der åkern
berättades hafwa warit, war bewuxen medh
stoor furuskogh, hwilka till en dehl woro
kullfallne och uthruttnade, utan några bye-
män skatta för skogh, muhlbete och fiskiewatn
nembligen
Sunnansiö    Johan Pederson        1/4 sädesland
Näset          Jsack Person            1/4
                   Erich Anderson         1/4
Ruhsiön       Matz Påhlson            1/4
                  Anders Påhlson          1/4
Jansiö         Peder Knutson           1/4
Backe        Anders Knutson          ½
                  Olof Helgesson            ½
Look         Abraham Jngellson      1/4
            Som tillhopa giör             2 ½ sädesland

Skier fördenskull ingen bergningh här af
uthan ofwanskrefne bylagare skatta för
skogh muhlbete och fiskiewatn som sagt ähr

Sunnansiö byes skogh ähr till bredd och längd som här på chartan synes afrytad, och består mäst af
tallskogh nyttigh till timber för huusbygnadt och barcklopp för boskapen; Biörckskogh till nödtorfftigt
näfwerfläät och lööftächt. Skafskogh har byen och till sin nödtorfft. Något granskogh finnes wydh sochn-
råån som dock inte ähr dugelig till fällningslandh. Muhlbete har och byeman till sin nödtorfft.
Rödningsland äger byen emellan Graanberget och Syhlsiön till sin nödtorfft. Wedbrand, gierdzell och
stöör till huusbehof. Willbrådh af hara och fogell wanckas som berättas till huusbehof och salu
mehr och mindre som åhrstyden plägar gifwa till fångs. Mårdar och gråwärck plägar och undertyden
wanckas, Elliest inga nadra diurfångh. Fiskiewatn äger byen uthi Fiällsiön och Syhlsiön
hwarest med noot och näät wanckas syk, gäddor, abbor och mört alltyd till huusbehof och ibland nogot till salu.
Jnga andra fiskiewoner brukar byeman hwarcken katsor eller ryskior. Jntet qwarnställe äger byen uthan lejes af Backemann.
Knut Anderson har en humblegård littera a. som gifwer högst 8 marcker humbla
Pehr Mattson äger och en humblegård littera b. hwar af han säger sigh få 5 marker? humbla.
Huusen hölador och gerdzlegårdar ähro somblige swarsgode och somblige förfallne och förderfwade.

Åkern i denne byen består alt af swagh sandmiuna och sandbotn, trädes
tridieparten, och inhägnas alltyd trädestegarna för höbergningh, emedan byen
har mycke ringa höbord. Åkern ligger mycket lågt österpå udden och skadas när
stoor watnflodh ähr. Säden skadas mycket af frost för myrorne skull som inne
i åkern ähro belägne.

(Text på kartan:)
Skrafle
Höökåsmyran
Kern
Kiählsmyran

obrukeligit
legda
legder
tufwor
legder
Myrwall med tufwor
obrukeligit
myrwall
obrukeligit
legder
hårdwall
obrukeligit
Myrwall
kalfwehaga
hårdwall
legder
legder
legder
obrukeligit
myrwall
heerwall

hårdwall med starr iblan

Myhl
Scala Miliarium oppå Sunnansiö byes skogh

(Text på skogskartan:)
Västvattnet
Russiö fintorps skog på denne sydan
Nääs byes skogh på denne sydan
Västvattnet
Tallskogh medh steenbergh
Lill Russiön
Thomasforssen
Skrafle
Kern
Höökåsmyran
Graanskogh med biörck ibland
Smedzbyn
Landzööns skog
Landzöön
Graanberget
Rödningsskogh
Kiählsmyran
Sunnansiö
små granskog
Syhlsiön
Syhls byeskog möter
Fiälsiö kyrcka
Backe och Looks byars skogar på denne sydan
tallskog och sandmoo land

Scala Ulnarum

Johan Werwingh