X2_129

(Rubrik:)
Geometrisck afrytningh uppå Syhls hemmans
ägor. Belägne uthi Fiällsiö sochn och Ångermanlandz Södre Contract till åker och äng,
    skogh och marck afmätt Anno 1695.
Syhl bye ligger i skatt effter gamble jordboken för 20 sädesland, men blifwit
    förmedlatt Anno 1618 till 18 sädesland och åboes nu af twenne skattbönder   
1. Nilss Mårtenson skattar    12 säland
2. Anders Mårtenson            6 sädesland
                                            18 sädesland
Och ähro dess byes ägor med rätt prof och mätningh befundne innehålla som
fölljer först af bysens åker nembligen

     tunland    kappar
A                    22 25/32   }
B                    14 7/32     }
C        1         11 10/32    }    Sandmiuna med röö
D                    21 11/16   }    sandbotn
E        3          17/32        }
F                    6 7/32       }
G                    5 27/32     }
H                    4 13/32    }
J                     3 27/32    }
         6         27 1/8

        tunland    kappar
K                    4 15/32
L                    8 15/32
M                  15 7/16
N                   2 3/4 
O                   3 1/16
P                    11 3/8
Q                    2 31/32
R                    2 23/32
S                    12 19/32
T                    26 ½   
            2        26 11/32
Som tillsammans beräknat giör heela Syhls byes åkerland 9 tunland 21 15/32 kappland

(Text till vänster:)
Åkern till denne [by] består af sandmiuna
med röö sandbotn, trädes alltydh trydjeparten
och inhägnas alltyd heela åkern för höbergning
Åkern ligger och lagom högt till så att säden
inte kan skadas af rägnwatn eller snö-
watn om wåhren.
Säden tager här ibland stoor skada af frost
för fiällen skull som så när till denne
orten belägne ähro.

(Text till höger igen:)
Sedan af bysens ängesland och höbord nembligen                                              Palmer
Åkerhöö af legder och hårdwall sampt måssachtigt land inom åkerhagen af
20 tunland 8 17/32 kappars widd gifwer effter profwet                                          12
Åkerhöö af wreeten littera T af 1 tunland 30 19/32 kappland gifwer                     3/4
Syhlsiönäset består af hårdwall och tiock grääsbotn innehåller 2 tunland 2 15/16
kappland gifwer gifwer godt starblandat hårdwalshöö när medelmåttigh wäxt ähr    1 1/4
Fäbowallen på andra sydan om åån består af måssachtigh hårdwall och inne-
håller 2 tunland 31 7/16 kappland gifwer  måssachtigt hårdwalshöö                        2
Granäässtranden består af hårdwall och innehåller 12 15/32 kappland gifwer smått höö    1/4
Forellhollmen och Forseed bestå af måssachtigh hårdwall innehålla 26 5/32 kappland
och gifwa smått hårdwalshöö effter profwet                                                            ½
Påhls sweden gifwer stackot heerhöö af 13 5/16 kappland                                     1/4
Gråtsweden och Strömnääsbäcken bestå af måssachtigh hårdwall med tufwor
och innehålla 21 7/16 kappland, gifwa smått heerwalshöö                                        ½
Watndahlen består af sanck myrwall med gyttjebotn innehåller
2 tunland 23 9/16 kappland och gifwer starrhöö                                                     1 ½
Blifwer altså heela bysens höbordh och ängesland af starr och hårdwallshöö            19 palmer

Syhls byeskogh består af tallskogh, hwar af byemännen kunna hafwa öfwerflödigt timber till huusbyggnadt och barcklopp
för boskapen, biörckskogh fins och till nödtorfftigt näfwerfläät och löötächt. Kohlskogh ähr nogh till fångs
om byeman kunde komma uth med kohlen till något bruuk. Skafskogh fins på denne byeskogen intet.
Granskogen ähr nu mäst uthhuggen till swjdjeland, föruthan wyd sochneskilldnaden emellan Ramsell och Fiällsiö sochner
kan ännu något finnas som till swidjande nyttigh ähr. Muhlbete har byen det som godt ähr på både
sydor om Ångerman åån emedan Stoora fiället ligger emoot på både sydor, och kunde wähl finnas till afleje om någon
här i orten det betarfwade och af nöden hade. Weedbrandh gerdzell och stöör sampt annan små tarf och fångskogh
fins här öfwerflödigt. Willbrådh af hara och fogell wanckas här som årgången är till mehr och mindre
dock alltyd något till salu. Annan diurfångh wanckas intet föruthan mårdar och gråwärck. Inga elgwohner bru-
kar byeman, emedan byeskogen inte ligger så till att diuren kunna hafwa här sin gångh.
Jntet rödningslandh fins här till ängens eller wreetars optagande. Inte qwarnställe äger byeman uthan brukar
mäst handqwarn. Een stoor humblegård äger Nilss Mårtenson baakom gården littera u hwarest han åhrligen får 2 lispund? humbla
Huusen wyd gårdarna, hölador i ängen och gerdzlegårdar om kringh åkern ähro alt swarsgoda och wähl bygde.

(Text till vänster om skogskartan:)
Fiskiewatn äger byen uthi Syhlsiögarna och Stoora åån wharset medh
noot och näät tages abbor och mört till huusbehof  men
intet stoort till salu. Jnga andra fiskiewohner brukas här
hwarcken med katzor, ryskior eller åhlkrokar

(Text på kartbilden:)
Syhlsiö näset
hårdwall
obrukeligit
måssachtigh hårdwall
god myräng
Legda
hårdwall
Kåhlhaga
Skarpa tufwor
hårdwalsäng
legda
obrukeligit
lägda
obrukligit
gammal legda

Watndahlen
kern
myrwall

Fäbowallen
måssachtig hårdwall

Grannässtranden

Starholm
Forersholmen
Forseed

Påhlssweden
Gråtsweden
Strömnääs backen

(Text på skogskartan:)
Graanberget
Syhlsiön
Stoorsteen
Biörckskogh
tallskogh och sandmooland
Syhlsiöwyken
Sunnansiö byes skog på denne sydan
Ångermanlandz åån
Wängells byeskog moter
fäboderna
granskogh
Syhl
Landzwägen till Fiällsiö kyrcka
tallskogh och bergachtigh marck
Lappfiället möter
kern
Strömnääshällan
Stoor tallskog med små graan och biörck ibland
Nordankiähls byeskog i Ramsell sochn möter
Rödningsskogh
Tarrsiön
Allmenningen tager wyd

Scala Ulnarum

myhl
Scala Miliarium oppå Syhls byes skogh

Johan Werwingh