X2_130

(Rubrik:)
Geometrisck afritning öfwer Byye hemmans ägor, beläget uthi Edzle sochn
    och Ångermanlandz Södre Contract afrytadt Anno 1694
By ähr en enstaka gård och ligger i skatt effter gamble jordebooken
    för 12 ½ sädesland, men blifwit förmedlatt
för många åhr sedan till 7 ½ sädesland och åboes af en
    skattbonde Christopher Abramson benembd
och blefwo hemmanetz ägor med rätt prof och mätning befundne innehålla som fölljer.
Först af bysens åker nembligen

                                                tunland  kappar
                                        { A                 1
Sandjord                          { B      1        10 5/8
                                        { C                11/16
Sandmylla                           D                17 11/32
Leerblanda med sandbotn   E               24 5/32
Sandjord                            F                 8 15/32
Som giör i träde och säde       2 tunland  32 9/32 kappar

Sedan af hemmanetz ängesland och höbord nembligen
Åkerhöö som bärges åhrligen inom åkerhagan af åkerreenar och legder
af 9 tunland 27 7/32 kappar                                                                4 parmlass
Myrwalshöö inom åkerhagan af 4 tunland 2 5/8 kappar gifwer             2
Twenne uthängiar, hafwer byeman afrytade på Ramneå byes charta, den förste
kallas Tiernåsen innehåller 1 tunland 13 3/16 kappar gifwer starblanda heerhöö    3/4
Det andra på Myran á 7 23/32 kappar gifwer staarhöö                        1/4
På samma myra har och byeman ett stycke som kallas Moon och innehåller
1 tunland 3 3/8 kappar gifwer grofft staarhöö                                        ½   
                                        Blifwer altså hela byens höbord             7 ½ parm

Åkern trädes tridjeparten och twådelarna besåås, åkern skadas mycket af frost som
förorsakas af myran inom åkerhagan belägen.
Skogen består af tallskog till timber och nödtorfftigt barcklopp, och små biörckskog till
löftächt för boskapen, granskog fins fuller och in emoot Landzråån, men intet nyttig fäll-
ningskog, intet tillfälle att opprödja nya wretar eller ängen, ingen skafskog, näfwerfläät
kan wanckas till huusbehof. Muhlbete äger byen nog till nödtorfften, men intet
fäboställe. Fiskiewatn äger byen intet föruthan i Stooråån kan wanckas understundom
små foreller med meetkrook.
Humblegårdar äger bonden 2 stycken littera a. b. och kan som knappast få 2 eller 3 marker humbla
Willbrådh af hara och fugell ähr här godt tillfälle att fånga medelst den widlyfftiga skogen
Huusen medh gården, hölador uthi ängen och gerdzlegårdar ähro swarsgode.

Johan L Werving

(Text på kartan:)
Myrwall
hårdwall
obrukeligit
obrukeligit
leigda
leigda
hårdwall
leigda
obrukeligit
leigda
leigda

Myhl
Scala Miliarium oppå By hemmanetz skogh

Små biörckskog
tallskog med steenberg och liungmarck
By

ahlnar
Scala Ulnarum