X2_131

(Rubrik:)
Geometrisck afrytning uppå Nääs byes ägor, belägen uthi Edzle sochn och
Ångermanlandz Södre Contract till åker och äng skog och marck afmätt Anno 1694
Nääs har legat i skatt effter gambla jordeboken för 33 ½ sadesland men blifwit
förmedlat Anno 1618 till 28 ½ sädesland och åboes af tre skattbönder.
1. Olof Pederson        8 3/4 sädesland
2. Elias Nillson           7 1/8
3. Anders Erichson    12 5/8
                                28 ½ sädesland

Och befunnes dess byes ägor med rätt prof och mätning innehålla som fölljer, först af bysens åker
nemligen
                                                     tunland  kappar  
Leerblandning med sandbotn    A        1        7 27/32
Sandjord                               { B        2        6 ½
                                             { C                  3 9/16
Leermylla med sandbotn          D        1        28 31/32
Skottleera med sandbotn         E                  27 17/32
Skarp leera                             F                  21 ½
                                                         6      31 29/32

                                                   tunland  kappar 
Leerjord                               { G                9 1/8       
                                            { H                2 11/16   

                                            {J                 21 ½
                                            {K               25 7/32
Leermylla med sandbotn      { L                12 31/32
                                           { M               12 5/32
                                            { N     2        22 29/32
                                                      5        10 9/16 

                            tunland  kappar
                    { O                7 9/16
                    { P                11 3/16
Sandjord     { Q                9 7 /16
                   { R                 1 25/32
                   { S                11 25/32
                   { T                  2 1/32
                                1        11 25/32
Som tillsammans beräknat giör heela bysens öpne åker i säde och träde 13 tunland 20 1/4 kappar.

Sedan af bysens ängesland och höbord nembligen
Åker och ängeshöö som bärges baf legder sampt ängen som ligga kring åkern
    och wydh åån á 49 tunland 8 1/32 kappar gifwer effter profwet          16 3/4 parmlass
Nääs bye äger trenne uthjordar afrytade på Ramneå byes charta,
    den första kallas Moon hwar uthi byen äger 2/3 som innehålla
2 tunland 6 11/16 kappar och består af grof staarbotn gifwer effter profwet  1 
Den andra heter Onskogen, hwarest byen äger 11 tegar som innehålla
    10 tunland 7 1/8 kappar, gifwer smått starblanda heerwalshöö                  3
Den trydje Myran hwar oppå Nääs man äger 3 tunland 1 25/32 kappar
    gifwer grofft staarhöö                                                                            1 1/8
                                                Blifwer altså bysens höbord                 21 7/8 parmlass
Byeman träder sin /åker/ tridjedehlen och inhägnar alltyd trädesgärdet för
    höbergning. Åkern ligger och lagom till, och bär mästedels alltyd godh sädh.
Skogen till denne byen består af tall och biörck sampt stoor granskog, hwar uthaf
    byeman kan hafwa nödtorfftigt timber och barcklopp, loftächt, men intet stoort
näfwerfläät, annan små tarf och fångskog sampt wedbrand gerdzell och stöör fins
    nog till huusbehof ehuruwähl byeman har mycket swärt för att komma till skog för
dhe stoora bergen skull som straxt wydh åkerhagan belägne ähro. Muhlbete kan finnas
    någorlunda till nödtorfften wydh bysens fäboder, men hemma wyd byen består
skogen mäst af stoora steenberg och annom oländig marck. Jngen rödningsskog
    hwarken till ängen wreetar eller fällningsland, så äger och byen intet an-
nat fiskiewatn än uthi den lilla wyken som löper in till åkern uthur Stooråån,
    hwarest med näth understundom kan fångas några gäddor, harr och laxöringh
Anders Erson äger 3 humblegårdar littera a. b. c. den förste á 30 stänger 2dra á 60
    stänger och den tridie af 60 men får deraf några marker som intet kan förslå till huusbehof.
Elias Nillson har en af 30 störar littera d. men får der af ingen stoor frucht. Olof Person
    har 2 stycken littera e. f. den 1sta á 80 stänger den 2dra af 20 stänger,
    säger intet heller få till huusbehof.
Dugelig diurskog ähr intet till denne byen men willbråd af hara och fogell wanckas till
    salu och huusbehof.
Qwarnställe äger byen tillhopa med Ramneå byeman wyd Ramneå byes åker beläget.

Johan L Wervingh

(Text på kartan:)
hårdwall
obrukeligit
hårdwall med wydeskog
obrukeligit
leigder
hårdwalsäng med sandbotn och wyde skog
Måsachtige tufwor
obrukeligit
leigder
legder
leigda
leigder
obrukeligit
leigda
hårdwall med tufwor
hårdwall
godh tufslått
myrwall

myhl
Scala Miliarium oppå Nääs byes skogh

Nääs
tallskog och bergachtig marck
Tall och små biörckskog med graan ibland

Scala Ulnarum