X2_132

(Rubrik:)
Geometrisck afrytning uppå Tynnerås byes ägor belägen uthi Edzle sochn och Ångermanlandz
Södre Contract till åker och äng skog och marck afmätt och afrytadt Anno 1694
Tynneråås ähr en enstaka gård och ligger i skatt effter chronones jordeböcker för
12 sädesland, men blifwet förmedlat Anno 1618 till 9 ½sädesland och åboes af en skatte
bonde benembd Peder Zachrison som skattar 9 ½ sädesland. Och befunnes dess
ägor med rätt prof och mätning innehålla som fölljer. Först af byens
åkerland nembligen
                            tunland  kappar
                    { A        1        3 3/32
Leerjord       { B                 11
                    { C                 16 1/8
                    { D                 17 9/32
                    { E        1        21 23/32
Miunjord        F                  13 ½ 
Sandmylla    { G                 10 13/16
                    { H                 29 3/32
Blifwer altså hemmanetz åker    5 tunland 26 ½ kappar i träde och säde

Sedan af hemmanetz höbord och ängesland nembligen
Åkerhöö som åhrligen bergas inom åkerhagan af legder och åkerreenar
af 7 tunland 26 9/16 kappar                                                                        3 palmer
Änget neder om åkern numero 1. 2. består af sandjord och skarp heerwall
och innehåller 18 tunland 27 19/32 kappar gifwer heerwalshöö                    6
Långstranden numero 3- á 4 tunland 8 5/16 kappar gifwer hårdwalshöö       1 ½
Änget littera J. á 20 27/32 kappar gifwer smått hårdwalshöö                        3/8
Twenne uthängiar äger byen som ähro afrytade på Zeels byes charta
den första littera M. som består af heerwall och sandbotn innehåller
2 tunland, 19 21/32 kappar och gifwer effter profwet smått heerhöö            1 3/8
den andra littera T. uthi samma äng innehåller 8 11/16 kappar gifwer heerwalshöö    1/4
                                 Som tillsammans giör heela hemmanetz höbord            12 ½ parm

Åkern trädes halfparten och halfparten besåås, fråsten skadar här mycket åkern, så
ligger han och nogh höglänt till, hwar af offta åkern skadas af torcka.

Skogen till denne byen består af stoor tall och furuskog till huustimber och höladors
bygnadt sampt barcklopp, Biörckskog till nödtorftig näfwerfläät och löftächt
Jngen synnerlig skafskogh, men asp kan något finnas till löfstryckning för bo-
skapen. Jntet fällnings land eller nyttig marck till ängens eller wretars
oprödjande. Wedbrand gerdzell och stöör fins öfwerflödigt till huusbehof
Willbrådh med hara och fogell kan nog wanckas både till huusbehof och
salu emedan byeskogen ähr tämmerlig widlyfftig. Annan diurfång
wanckas sällan.
Jntet fiskiewatn ähr till hemmanet som dugeligit
Humblegårdar ähro 2 stycken den 1 á 130 stänger 2dra á 80 stänger littera a. b. 
hwar af bonden när medellmåttig åhrswäxt ähr kan hafwa    18 marker
Qwarnställe äger byeman wäster om gården uthi en lyten bäck hwarest
han allenast får mala om wåhr och höst, der emellan lejes af andra
Huusen wyd gården, hölador i ängen och gerdzlegårdar kring åkern finnes
nog swars gode och duglige.

Johan L Wervingh

(Text på kartan:)
Ångermanlandz åån

Myhl
Scala MIliarium oppå Tynneråås hemmans skogh

Tallskog med något biörck-
skog ibland, och små aspskogh
Tynneråås
Steenberg och sandmooland
Tallskog

Scala Ulnarum