X2_133

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Östgårds
byes ägor. Belägen j Wäster Nordlandz lähn, Ångermanlandz Södre Contract och
Edzlöö sochn, afmätt Anno 1694. Östgård har legat i skatt effter gambla jordeboken
för 27 ½ sädesland, men blifwit för många åhr sedan förmedlat till 24 ½ sädesland och ähro dess
ägor befundne innehålla som fölljer. Först af bysens åker nembligen

Östgård åboes af twenne bönder
nembligen
1. Johan Pederson skattar 12 1/4 sädesland
2. Jacob Erichson              12 1/4 sädesland
                                        24 ½ sädesland
Boendes begge på en gård

Östgårds åker ligger tilljka med byen
lagom högdt till, och trädes trjdjeparten,
trädesgärdet inhägnas alltjd för höbergning
och lägges intet för fäfoot. Säden skadas här
esom oftast af frost.

Bysens åker            quadratahlnar  tunland   kappland
                        { A    3298                -         7 17/32       
                        { B    1914                          4 13/32
Leermiuna        { C    4610                          10 17/32
                        { D    5544                          12 11/16
                        { E    4725                          10 13/16 

                        { F    27074         1            29 7/8      
                        { G    3668                        8 13/32
Hård lera          { H    2888                        6 19/32
                        { J    17040         1            6 15/16
                        { K    6191                        14 5/32
                        { L    2430                         5 9/16

Klaperjord       { M    20058        1        13 27/31
                        { N    10273                    23 ½
                        { O    325                        3/4   
                Summa    109718        7        27 19/32

Littera    Östgårds ängesland                                    quadratahlnar  tunland   kappland  Pallmer
    Åkerhöö inom åkerhagan af hårdwall och legder     220781            15        24 7/16        7
    Wreten sörr om gården gifwer godt hårdwalshöö    16133                1        4 21/32        3/4
    Gammelänget består af myrwall gifwer starhöö     40348                2         28 1/4          1 ½
P    består af hårdwall och myräng innehåller               41583               2         31 1/16        1 ½
    Slättänget strax sunnan om Myräng                        31805                2        8 11/16        1
Q. R.    Hollmarna gifwer starhöö                               20552                1        14 31/32      1
S. T.    Stranden starslott                                            16033                1        4 21/32        3/4
    Östgårds by äger 7 dehlskiften uti ett äng benemnd Onskogen
    opritat på Ramneå byes charta, Edzlö sochn            75175               5       11 27/32      2   
                                                                  Summa    462418             33       10 9/16     15 ½

Skogen består af tallskogh, dugelig till nödtorfftigt timber och barcklopp, sampt löf-
skog till löftägt för boskapen. Jngen synnerlig muhlbete, ingen
rödningsskog till ängens oprödjande eller fällningsskogh, jngen skaf-
skogh. Wedbrand, gerdzell och stöör till huusbehof, wilbråd af hara
och fogel wanckas här mehr och mindre som årgången plägar gifwa till
fångs. Jngen humblegård. Jntet qwarnställe utan lejes af andra.
Jntet dugeligit fiskiewatn. Husen ähro gamble, men gerdzlegårdar och lador swarsgoe.

Johan Werwingh

(Text på karatan:)
Gammelänget
Wreten
sandjord

obrukeligit
hårdwalsäng
legder
obrukeligit   
star
legda
obrukeligit
tufwor och bär-rys
Legda
Legda
obrukeligit
hårdwall
god myrwalsäng
obrukeligit
Slättänge
Ångerman åån
Stranden

(Text på skogskartan:)
Hålberget
By
Edzlö kyrka
Nordanåker
Östgård
löf-skog
tallskog
Stenig marck
Ångermanåån
Utaned

ahlnar
Scala Ullnarum på Östgårdh byeskog

ahlnar
Scala Ulnarum uppå Östgårds byes åker och äng