X2_134

(Rubrik:)
Geometrisck afrytning öfwer Backe byes ägor, belägen uthi Edzle sochn och Ångermanlandz Södre
Contract till åker och äng skog och marck afmätt Anno 1694. Backe ligger i skatt effter gamble jorde-
böckerna för 11 ½ sädeslandh med blifwit förmedlatt Anno 1618 till 7 ½
    sädesland och åboes af skattbonde Jsach Erichson
och blefwo dess byes egor med rätt prof och mätning befundne innehålla som fölljer och
först af bysens åker nembligen

                                tunland   kappar
                        { A                3 21/32
                        { B                15 7/8
röö sandjord    { C                   15/16
                        { D                16 5/16
                        { E                13 1/16
                                    1       17 27/32

                                tunland  kappar
                        { F        1        4 19/32
                        { G                 3 5/16
Sandjord          { H                 6 ½
                        { J                  27/32 
                        { K                  13/16
                                     1        15 27/32
Som tillsammans giör i säde och träde 3 tunland 1 11/16 kappar

Sedan af hemmanetz höbord och ängesland
Hårdwalshöö som åhrligen bärges inom åkerhagan
af åkerreenar och legder, 8 tunland 18 3/4 kappar                4 parmer
Holmen i åån neder om åkern innehåller
15 3/16 kappar gifwer staarhöö                                            1/4
Tree stycken uthjordar äger hemmanet afrytade på Ramneå
byes charta. Den första kallas Tiernåsen och innehåller
1 tunland 7 1/8 kappar gifwer starblanda heerwalshöö          3/4
Den andra kallas Myran á 2 tunland 9 13/32 kappar gifwer staarhöö    1
Det tridje, Alldraänge á 4 tunland 17 1/4 kappar gifwer starhöö af godt slag    1 ½
                                        Blifwer altså heela hemmanetz höbord    7 ½ parm

Åkern besåås twå delarna och tridje delen trädes, lyder stoor
    skada af torcka för den torra sandjorden skull
Skogen till detta hemmanet består af tall till timber åth huus
    och höladors bygnadt, nödtorfftigt barcklopp,
och granskog sampt biörck till nödtorfftigt näfwerflät och löftächt,
    ingen skafskog, rödningsskog eller fällningsland
Muhlbete kan finnas till nödtorfften, intet fäboställe eller tillfälle
    någott att oprödja. Wedbrand gerdzell och stöör
fins nog till huusbehof. Fiskiewatn fins intet till detta hemmanet.
    Jntet qwarnställe.
Willbrådh med fugell och hara kan wanckas undertyden
    till salu och stundom knapt till huusbehof.
Jngen humblegård äger byeman, fins ey heller någott
    ställe som dugeligit synes någon att lägga.
Huusen wedh gården, sampt lador uthi ängen och
    gerdzlegårdar kring åkern
ähro nogh swarsgode.

Johan L Werwingh

(Text på kartan:)
Leigda
Leigda
Leigda
Leigda
hårdwall
Ångermann åån

myhl
Scala Miliarium oppå Backe hemmans skogh

Små tallskog med gran och små biörck ibland
tallskog
Backe

ahlnar
Scala Ulnarum