X2_135

(Rubrik:)
Geometrisck afrytning uppå Norrnäs byes ägor, beläget uthi Edzle sochn  och Ångermanlandz Södre Contract afmätt Anno 1694
Chronehemmanet Norrnäs har legat i skatt effter gamble jordeböckerna för
26 sädesland, men blifwet förmedlat Anno 1618 till 8 sädesland och åboes
nu af en bonde benembd Michel Marckuson som har en swarsgodh gårdh.
Och blefwe hemmanetz ägor med rätt prof och mätning befundne inne-
hålla som följer, först af hemmanetz åkerland
  
                                tunland    kappar
                        { A                    7 3/8       
   
                    { B                    7 ½
röö sandjord    { C                    4 5/32
                        { D                    31/32
                        { E                    4 ½
                        { F                    10 5/16
                                    1           2 13/16

                                tunland    kappar
                        { G                    12 ½
                        { H                    2 29/32
                        { J                    15 27/32
Sandmylla        { K                    12 1/32
                       { L                     2 1/16                      
                       { M        1        15 9/32
                                     2        15 9/32

Blifwer tillsammans i säde och träde 3 tunland 15 9/32 kappar

Sedan af hemmanetz höbord och ängesland nembligen
Åkerhöö som bärges åhrligen inom åkerhagan af åkerreenar
och legder af 9 tunland 17 3/16 kappar                                4 1/4 parm
Myrwalshöö af becken som uthi åån söder om åkern
    1 tunland 17 15/32 kappar                                            1
Fäbowallen ½ myhl norr på skogen belägen
innehåller 1 tunland 6 19/32 kappar gifwer godt hårdwalshöö    ½
Tree stycken uthängen äger hemmanet afrytade på Ramneå byes charta
Den förste Tiernåsen innehåller 1 tunnland 9 7/8 kappar gifwer smått heerhöö    1
Det andra kallas Myran innehåller 3 tunland 3 3/16 kappar gifwer myrhöö    1 1/4
Det tridje Gumsänge som innehåller 1 tunland 20 3/32 kappar gifwer hårdwalshöö    1
                            Som tillhopa giör                                           9 parmlass

Åkern trädes tridjeparten och twådelarna besåås, åkern lyder och stoor skada af frost.
Skogen till detta hemmanet består af tallskog till timber och barcklopp
    och något granskog som dock intet ähr nyttig till fällningsland
Biörckskog fins och något till löftächt, ingen skafskog eller rödningsland.
    Muhlbete fins knapt till huusbehof.
Wedbrand, gerdzell och stöör till huusbehof, ingen näfwerskog.
    Fiskiewatn fins intet till detta hemmanet.
Willbrådh med hara och fogell wanckas stundom till salu och iblan knapt till huusbehoof.
Jntet qwarnställe äger byen ey heller tillfälle något att oppsättja.
    Hölador och gerdzellgårdar ähro swarsgode.
Een lyten humblegård á 30 stänger littera a. får som knappast    3 marker

Johan L Werwingh

(Text på kartbilden:)
Fäboder
Hästhaga med små biörckskog öfwerwuxen
leigder
hårdwall
leigder
obrukeligit
Gammalt änge med stoor skog öfwerwuxet

myhl
Scala Miliarium oppå Norrnäs hemmans skog

Fäboder
Tallskog med steen- marck och små biörck
Norrnääs

Scala Ulnarum