X2_136

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Nordanåkers hemmans
ägor, beläget j Wäster Nordlandz lähn, Ångermanlandz Södre Contract, Ramsella Pastorat och Edzlöö sochn,
afmätt och afrjtadt Anno 1694. Nordanåker har legat i skatt effter gambla jordeboken för 16 ½ sädesland
men blifwit för många åhr sedan förmedlat till 15 ½ sädesland och åboes nu för tjden af länsman Johan Mattson.
Littera L. Hellingsåås har fordom waret ett hemman för sig sielft, men sedermehra lagt under Nordanåker, ligger i skatt
för 4 ½ sädesland. Littera J Åkre har förr legat i skatt för 4 sädesland, men sedermehra alldeles förmedlat.

(Vänstra spalten:)
Hemmanets åker    Quadratahlnar  Tunland  Kappland
A                            19851                1         13 13/32
B                              1034                           2 3/8
C                               560                            1 9/32
D                             26267                1        28 1/32
E                             20637                1        15 5/32
F                            10550                            24 1/8
G                            11418                            26 3/32
                Summa    90317                6        14 15/32

Littera   
    Nordanåker hemmanets höbord och ängesland  Quadratahlnar  Tunland  Kappland  Pallmer
    Åkerhöö af legder och hårdwall inom åkerhagan    228618        16         10 9/16        8
H. Det lilla änget söder om åkern består af skarp       
    heerwall med mälgbotn                                         5693                          13             1/4
J. Vti åkeränget 10 dehlskifften med littera a.
    betecknade, gifwer myrhöö                                 118667         8            15 1/4         3
K. Vtaf Åkre myräng                                                11826                       27 1/32        ½          
L. Vti gamla ödesbyn Hellingsåås brukas ingen
    trädesåker utan legder
    eller swahljord som stundom lägs igän och
    stundom plöjas up till lynland                              144633        10           10 19/32     5
    Onskogsänget på Ramneå byes charta
    10 tegar, skarp hårdwall                                      54633         3             28 7/8        1 1/4
    Börelholmen ibidem af dito jordmåhn                    8260                        18 7/8
    Putteränge ibidem, heeerwall                             9732                          22 1/4         ½
    Tiernåsen ibidem heerwall                                    24870        1            24 27/32       1   
                                                            Summa    606932         43            11 9/32      19 ½

Åkern tilljka med gården ligger högt till, åkern trädes trjdjeparten, trädesgärdet inhägnas
för höbergning, Säden plägar här som offtast skadas af frost.
Skogen till detta hemmanet består af tall till timber och barcklopp, och något granskog
som dock intet ähr dugelig till fällningsland, biörckskog fins något ljtet till löftägt,
men ingen näfwerflät, ingen skafskog eller rödningsland. Muhlbete ähr mycket knapt.
Willbrådh af hara och fogell wanckas här intet stoort, ey heller annan diurfång.
Wedbrand, gerdzell och stöör till huusbehof.
Jntet fiskiewatn ähr till detta hemmanet förutan dhe 2 små laxkaren nedan om åkern littera M. N.
som allenast gifwa några laxar men förslår till huusbehof.
Jntet qwarnställe.
En ljten humblegård brede wjd gården littera O som intet gifwer humbla till huusbehof
Husen, hölador och gerdzlegårdar ähro swarsgode och dugelige.

Scala Ulnarum

Johan Werfwingh

(Text längst upp till vänster:)
Ängestegarna uti åkeränget
som med a. ähro betecknade
höra Nordanåkers hemmanet till
Littera b. ähr Edzlöö kiyrkias.
Littera c. chronodelar, ligga öde.

(Text på kartan:)
Hellingsåås åker
Obrukeligit
Legder
hårdwall
Hellingsåås
Obrukeligit
Åkeränge
Åker
Legder
Råskillnaden emellan Åkre- och Hellings åås
hårwall1
Starslott
Obrukeligit
Edzlöö kiyrckia
hårdwall
Mäljord
Obrukeligit
Obrukeligit
Ångerman åån
Obrukeligit
Obrukeligit
Obrukeligit
Miuna
leera
Obrukeligit
kalfhaga
Nordanåker
Obrukeligit
Skarp hårdwall med små skog
lera
Legda
miuna
hårdwall
kålhaga
Legda
Lax- fisken
hårdwall med stubbar och små ahlskog
Obrukeligit
leera
legda
Legda
Obrukeligit
hårdwall
Obrukeligit

(Text på skogskartan:)
Backe
Nääs
Nornääs
By
Edzlöö kyrkia
Ödzgård
Nordanåker
Små tallskog och steenachtig marck
Mohögden
Utaned
Högsallen

Scala Ulnarum på Nordanåkers hemmans skogh

__________________________
1 Fel för hårdwall