X2_137

(Rubrik:)
Geometrisck afrytning uppå Vthanö byes ägor Belägen uthi Edzle sochn och Ångerman-
landz Södre Contract afmätt Anno n1694. Wthanööd ligger i skatt effter jordeboken för 22 ½ sädesland, men blifwit
förmedlat Anno 1618 till 19 ½ sädesland, och åboes af 3 skattbönder som hafwa swarsgode gårdar.
1. Christopher Nillson        5 3/4 sädesland
2. Hustro Karen                5 3/4
3. Erich Abramson            8       
                                        19 ½ sädesland
       
Och ähro dess byes ägor befundne med rätt prof och mätning innehålla som fölljer
Först af bysens åkerland nembligen
                          tunland    kappar
                    { 1                12 23/32
Sandjord      { 2                12 21/32
                    { 3                   5 13/16

                    { 4                23 31/32
Leermylla     { 5                20 5/16
                    { 6      1        10 5/8       
                    { 7                 15/16

                    { 8                10 5/8
                    { 9                1 13/32
Sandjord      { 10                6
                    { 11                2 1/32
Leera           { 12     1         8 7/8
                                5        19 31/32

                            tunland    kappar
                    { 13                20 23/24
                    { 14                2 7/32
                    { 15       1       27 29/32     
                    { 16                10 9/16
Sandjord      { 17                17 15/32
                    { 18                10
                    { 19                10 9/32
                    { 20                8 23/32 
                    { 21                6 3/32
                    { 22                20 3/8
                    { 23                3 7/32
                    { 24                11 3/4
                                 5        21 5/16
Blifwer altså heela bysens åker 11 tunland 9 9/32 kappar

Sedan af byens hööbord och ängesland nembligen
Åkerhöö som åhrligen be/r/gas af åkerreenar och legder inom åkerhagan
af 34 tunland 27 11/32 kappar gifwer effter profwet                             12 parmlass
Myrwalshöö inom åkerhagan á 9 tunland 27 7/32 kappar gifwer            3
Änget söder om åkern numero 25 innehåller 4 tunland 9 3/16 kappar gifwer    3
                        Som giör tillhopa heela byens höbord                         18 parmlass

Byeman träder sin åker trydjeparten och inhägnes alltyd trädesgärdet för höbergning,
åkern ligger och nog högländ till och skadas stundom när fråståhr ähr.
Skogen består af tallskog till timber åth huus sampt höladors byggnadt och biörckskog till löftächt och
nödtorfftig näfwerfläät, något aspskog fins och till strååklöf och skaf för boskapen, ingen fällningsskogh
eller rödningsland, wedbrand, gerdzell och stöör fins nogh till huusbehof.
Jngen synnerlig muhlbete ähr till byen emedan skogen består mäst af steenberg och liungmarck. Jntet fäboställe.
Fijskiewatn äger byen uthi Gårdsiön, Skillingen, Norsiön och Tunsiön, hwarets bruukas allenast noot om sommaren
och kan byeman intet fiska så mycket han behöfwer till huusbehof, uthi Starråån som löper wydh åkern
Brukas inga fiskiewohner.
Willbrådh af fogell och hara wanckas som åhren ähro till stundon till salu och iblan knapt till huusbehof.
Qwarnställe har byen uthi en lyten bäck strax wäster om byen tillhopa med länsman i Nordanåker
som går allenast om wåhren och då stoor watnflodh ähr.
Christopher Nillson äger 1 humblegård littera a. af 50 stänger får alldrahögst    5 marker
Erich Abramson har 1 littera b. af 40 stänger som högst gifwer 4 marker
Hustu Karen har 3 små humblegårdar af hwilcka hon får    10 marker littera c. d. e.
Husen, hölador och gerdzlegårdar ähro någorlunda swarsgode.

Johan L Wervingh

(Text på kartan:)
Hårdwall
obrukelig steenbacka
hårdwall
Leigda
obrukeligt
obrukeligt
obrukeligt
gammal leigda
obrukeligt
kalfhaga
kåhlhaga
Leigder
god ängeswall
hårdwall med sandbotn
Myrwall med biörckskog
leigder
obrukeligt
obrukeligt
Myräng
hårdwall med sandbotn

Myhl
Scala Miliarium oppå Vtanöö byes skog

Dahlsmyrklippen
Dahlsmyrkern
Tallskog med små biörck ibland
Steenberg och sand mooland
Uthanöö

Scala Ulnarum