X2_138

(Rubrik:)
Geometrisck afrytning uppå Åhs byes ägor, belägen uthi Edzle sochn och
    Ångermanlandz Södre Contract
till åker och äng skog och marck afrytadt Anno 1694.

Åhs bye ligger i skatt effter chronones jordebook för 19 ½ sädesland men
    blifwit förmedlat Anno 1618 till 17 ½ sädesland och åboes nu af
twenne skattebönder    1. Erich Nillson       9 ½
                                   2. Jöns Anderson    8       
                                                                17 ½ sädesland

Och blefwo dess byes egor med rätt prof och mätning befundne innehålla som fölljer nembligen
Först af bysens åker
                                        tunland  kappar
Sandblanda leera        A.                12 11/16
Leerjord                     B.                  6 7/8
Miuna                         C.                19 25/32
                                { D                 6 9/16
                                { E                 6 1/4
                                { F                 11
Leerjord                   { G                 3 23/32
                                { H                 4 1/16  
                                { J                  13 31/32
                                { K                 3 3/32
                                            2         24

                      tunland  kappar
Leera       L                 2 29/32     
Miuna      M                5 5/16
Leera       N                2 3/4
            { O        2       21 25/32
            { P                   3 3/4
            { Q                 31 29/32
Miuna  { R                   3 1/16
            { S                  7 25/32
            { T                 14 13/32
            { U                  3 7/16
Sand       X                 13 15/32
                        5        14 9/16
Blifwer altså heela bysens åker 8 tunland 6 9/16 kappar

Sedan af bysens ängesland och höbord nemligen
Åkerhöö som bärgas åhrligen af åkerrenar och legder inom åkerhagan
16 tunland 10 11/16 kappar gifwer effter profwet                 8 parmer
Änget öster om åkern numero 1 består af skarp hårdwall
och innehåller 1 tunland 20 5/8 kappar gifwer smått höö        1
Numero  2. 3 och 4. af skarp hårdwall innehåller
    1 tunland 27 13/16 kappar gifwer                                     1 1/4
Numero 5. af god hårdwall innehåller nemligen 26 27/32
    kappar gifwer godt höö                                                      ½
Numero 6. innehåller 6 tunland 7 3/8 kappar gifwer godt höö    3       
Som tillsammans beräknadt giör heela bysens höbord       13 3/4 parmar

Af Åhs byes åker trädes allenast till ett tunland om åhret det öfrige besåås alltyd jempte dhe
gamle legder som åhrligen oppbrukas och effter handen lägs igän. Åkern ligger mycket högländt hwar
af somblige åhr byeman lyder stoor skada af torcka. Här skadas och säden af ett wätzkachtigt damb
som kallas på denne orten ruggan eller ruskan.
Skogen beståår /af tall/ och biörckskog till timber barcklopp och löfstrykning, näfwer knapt till huusbehof, ingen
fällningsskog eller rödningsland, mycket knapt muhlbete, gerdzell och stöör till nödtorfften, ingen skafskog
Fiskiewatn äger byen intet. Ångerman åån löper wähl förby strax nehr om åkern, men ähr intet sådant
tillfälle att der kan fångas någon fisk.
Een lyten sqwaltqwarn äger byen 1/4 myhl öster om byen som brukas allenast när stoor flodh ähr.
Een humblegård äga bönderna hwardera littera a och b. få sällan höger än 3 marker hwardera
Willbrådh med hara och fuger1 wanckas somlige åhr till salu och iblan intet till huusbehof
Elljest ingen diurfång hwarcken elg, biörn eller annat
Huusen, höölador och gerdzlegårdar ähr wähl bygde.

Johan L. Wervingh

(Text på kartbilden:)
Leigda
hårdwall
miuna
Leigda
Leigda
Leigda
humblegård
Leigda
Leera
Leigda
Leigda
hårdwall med sandbotn
hårdwall

hårdwall
Miöhlqwarn
hårdwall
tufwor med måssa
obrukeligit
Leigder
Bysens fabowall
måssachtig tufslott

Scala Ulnarum

(Text på skogskartan t.v.:)
Liden sochn möter
Tallskog med små biörck ibland
Åås
Fäboder
tallskog
Diupdahlsmyran
tallskog och små biörck
Hälleråsen
Ragunda sochn i Jempteland möter

Myhl
Scala Miliarium oppå Åhs byes skogh
 
__________________________
1) fel för fugel