X2_139

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer prästbordet uthi Edzle
sochn, Ångermanlans Södre Contract och Ramsilla pastorat effter Högwällborne Herr
General majorens och landshöfdingens Herr Axell von Schaars ordre af den     1702
samma åhr affattat.

Edzle prästebord brukes af Pastor j Ramsilla
Ägorna befans effter prof om mäthning innehålla som fölljer

Numero                                                             Åkerlandet                     Ängeslandet               Pal-    
                                                                qudrat-  Tunnor  kappar    quadrat  Tunnor kappar   mer 
                                                                alnar                                   alnar 
    Sandjord
1.    3160       12 5/8
2.    3213       12 14/16    
3.    3060       12 1/4
4. Gammalt linde    1800         7 1/4
5. Gammalt linde   27875   1 : 55 ½
6. Gammalt linde   11210        44 7/8        50331    3    33 7/8

7} Höölandet består af skarp tufwig
8} heerslått jord-                                                                                 89676      6        22 3/4           
9} mon af sand innehåller
10}
11. Ett lytet ängie af samma jordmon                                                    4628                18 ½
    Här höö der af inalles med lägde höö                                                                                    6   
                                                  Summa    50331    3    33 7/16     94304       6      46 1/4       6     

Stomjord Ödzgården kallat ähr till
förne skattlagd för 5 seland jordmon af sandjord
12. Gammalt linde    7150    29
13. Gammalt linde    6794    27 3/16
14. Gammalt linde    7972    31 7/8          22016     1    32 1/16  

    Sandblandat lera
15.                        9280        37 ½
16. Linde              3864        15 7/16
17.                        5264       21 1/16
18. Gammalt linde 2912       11 5/2         21320    1     29 1/4

19. Hårdwalds slått af samma jordmon innehåller                              6876              27 ½
20. Dito                                                                                          12430             49 5/8
21. } En skarp och tufwig slått af heerwäxst mycket ringa och af
22. } föga werde, jordmon af sand innehåller                                    54300    3        49 1/4            
23. }     
        Hööet der af  in alles med lägdehöö                                                                                   4
24. En tract af hårdwald som Ödsgårds bymän nu förtyden in-
     nehafwer hwilken Pastor fordmenar (förmenar?) tiena under Prestbordet
    som och befinnes af Lantmätare Werwings charta Anno
    att bönderna intet låtit ansökia denna tract påssartan?                     30798    2    11 1/8

(Text i spalten till vänster:)
Skogen till detta
Prästbord, består af
wedbrand, jertzell, stör
och takwed till nödtorfften
fins och lytet muhlbete
inga flera lägenheter
fins till Prästbor-
det, lindorna kan
ey mehra uptagas
till åkerland för swag
jordmon och ringa
hööbordet skull, utj
detta Prestebordh
är mycket fråst-
nämbt så att säden
något åhrligen skadas
af fråstn, detta
Prästebord ligger
ifrån Ramsilla
1 ½ myhl.

(Ingen text på kartan)

Scala Ulnarum

Christoph Christopherson Mört