X2_141

(Rubrik:)
Geometrisk afrjtning öfwer Ramnå byes ägor, belägen i Wäster Nordlandz lähn,
    Ångermanlandz Södre Contract, Ramsella pastorat och Edzle sochn.
Afmätt och afritat Anno 1694. Ramneå har legat i skatt effter gambla jordeboken
    för 9 ½ sädesland, men blifwit för många åhr sedan förmedlat till 8 ½ sädesland,
    och ähro dess ägor med rätt prof och mätningh
befundne innehålla som fölljer nembligen

Ramnå aboes af twenne
skattebönder            Sädesland
1. Elias Anderson        4 1/4
2. Hustro Elin              4 1/4
                                   8 ½

Bysens åker                   Quadratahlnar  Tunland  Kappland
                                { A    8308                             19
                                { B     320                              23/32 
Sandmiuna                { C    2983                            6 13/16
                                { D    8600                            19 21/32
                                { E    19555            1            12 11/16   
                                { F    10321                          23 19/32 
Leer och sandjord med sandbotn G 40763    2       29 3/16          
                                { H    3805                            8 11/16
Sandmiuna                { J    875                               2
                                { K    1116                            2 9/16

Leerjord                   { L    3570                             8 5/32
                                { M    289                              21/32
                        Summa    100505          7             5 23/32

Littera    Bysens ängesland och höbord
                                                           Quadratahlnar  Tunland  Kappland  Pallmer
    Åker- och ängeshöö inom åkerhagan    350249         25        9/16            10       
N. Wreten, swahljord, består af leera        17370            1        7 11/16        3/4
O. Wreten af dito jordmåhn                       25331           1        25 29/32        1      
P. Tiernåsen, skarp heerwall                      12629                      28 7/8             
Q. Anskogen skarp heerwall med sandbotn    11334                 25 29/32        3/4  
R. Myran, myrwall                                    22024            1        18 3/8            1
S. Moosweden, heerwall                           5916                        13 17/32        1/4
T. Rootmyran, myrwall                              14442            1        1                    3/4
W. Gumsänget, skarp hårdwall                  51104            3        20 13/16        2
X. Siuhlssweden af dito jordmåhn              17700            1        8 11/16        1 3/4 
Y. Dito                                                      18012            1        9 3/16          3/4
                                                 Summa    546111        39        17/32            19

Åkern som trädes tridjeparten, ligger tilljka med byn nog lågländt, trädesgärdet inhägnas för höbergningh.
Det berättes att säden här iblan plägar lyda skada af frost.
Skogen består mäst af tall och granskog, dugelig till timber för huus och höladors bygnadt, samt taakweed,
wedbrand, gerdzell och stöör, biörkskog kan och något finnas till löftächt för boskapen, men knapt näfwerflät
Jngen skafskog. Jntet rödning eller fällningsland. Muhlbete till nödtorfften. Nog barcklopp.
Wilbråd af hara och fogel wanckas till huusbehof och iblan något till salu. Här brukas inga elggrafwar.
Fiskiewatn i Ångermanåån, hwarest med nätt wanckas harr, laxöring, abbor, mört och giäddor, dock intet till husbehof.
Twå små sqwaltqwarnar äger byn i bäcken straxt wäster i åker, hwarest mahles till huusbehof.
Huusen hölador och gerdzlegårdar och swarsgode och duglige.
Eliaas Anderson äger 3 små humblegårdar numero 3. 4. 5.    } få knapt humbla till huusbehof
Hustro Elin allenast en numero 6.                                          }

(Text på kartan:)
Gumbänge
obrukeligit
Nornäs
obrukeligit

Siuhlsweden

Allderänge Backe tillhörigt

Uthi Moon äger    { By       1/3
                            { Nääs   2/3
Moon
By
Nääs
Myran
Backe
Norrnäs
Ramneå
Norrnäs

Moosweden

Nääs
Nordanåker
Nääs
Nordanåker
Börelholmen
Nordanåkers
Nääs
Nordanåker
Rootmyran
obrukeligit land
Ramneå
Nääs
Östgård
Nordanåker
Nääs
Östgård
Nordanåker
Nääs
Östgård
Nordanåker
Nääs
Östgård
Nordanåker
Nääs
Östgård
Nordanåker
Nääs
Östgård
Nordanåker
Nääs
Nordanåker
Östgård
Nordanåker
Nääs

Qutteränge Nordanåker tillhörigt
Tiernåsen
Nordanåker tillhörigt
By
Backe
Norrnäs

obrukeligit
hårdwall
myrwall
obrukeligit
legda
sand
obrukeligit
obrukeligit
Pastoris
god ängeswall
legda
Små sqwaltquarnar
obrukeligit
hårdwall med sten och ahlskog
leermylla med sandbotn
Hård heerwall med wjdeskog
obrukeligit
Legda
hårdwall med tufwor - och - sten
Legda
hårdwall
obrukeligit
Ångerman åån

Scala Ulnarum

(Skogskartan:)
Lungsiö fintorp
Lungsiön
Seels ägor på denne sydan
Diupkernberget
tallskog och stenig marck
Näs på denne sjdan
Kern
Kullen
Ramna
Backe
Nääs

ahlnar
Scala Ulnarum på Ramna byeskog