X2_142

(Rubrik:)
Geometrisk afritning öfwer Gagnets byes ägor, beläget j Wäster Nordlandz lähn,
     Ångermanlandz Södre Contract
Ramsella pastorat och Hellgum sochn, afmätt och afrjtat Anno 1694.
    Gagnet har fordom legat i skatt effter gambla jordeboken för 23 sädesland,
    men blifwit för många åhr sedan
förmedlat till 16 sädesland, och ähro dess ägor till åker och äng, skog och marck
    befundne innehålla som fölljer, och först af bysens åkerland och sädesjord.
nembligen

Gagnet åboes af
1.    Nilss Pärson skattar 8 selland
2.    Olof Hanson            8   
                                     16 selland

Bysens åker       Quadratahlnar    Tunnland  Kappland 
Sandjord    {1        16528            1            5 25/32   
                  {2        3476                            7 30/32 

                  {3        8598                            19 21/32
Leerjord     {4        1634                            3 3/4       
                  {5        5172                            11 27/32
                  {6        5488                            12 9/16
Sandjord      7        5109                            11 11/16
                  {8        2880                            6 19/32       
                  {9        11398                          26 1/16 
                  {10       3249                           7 7/16
                  {11       965                             2 7/32 
Leera         {12      16084            1            4 3/4
                  {13      4220                            10 11/32
                  {14      9228                            21 3/32
                  {15     25408            1            26 1/16
                  {16     5998                            13 23/32
                  {17     7320                            16 3/4
                  {18     15664            1            3 13/16
                  {19     5946                            13 19/32

Sandjord    {21    8054                            18 13/32
                  {22    16579            1            5 11/16
Leera           23    6770                            15 15/32
Summa              186060            13            9 7/16

Numero    Bysens ängesland och höbord   Quadratahlnar  Tunland   Kappland  Pallmer
    Godt hårdwalshöö inom åkerhagan            140430            10            1             4
24 Gagnet stranden, hårdwall med sandbotn  341754            24          13 5/32     6       
25 Myran där nordan om, starslot                 462147            33           11/32        2     
26 Getgatuänget, hårdwall med sandbotn      306453            21          28 15/32    8
27 Myran där brede wjd med tall och
    wjdeskog bewuxen                                   125907            8            31 25/32    2 
28 Qwarnåån, god hårdwall                          62467              4           14 25/32    4 ½
29 Noora, fräkenblandat starslott                  18180              1            9 8/16        1  
30 Åsweden, starslott                                    20497             1            14 27/32    1
31 Krooknora, starslott                                 13171                           30 3/32       1  
32 Norsiömyran sanck dybotn gifwer starhöö  8764                           20 1/32       ½
33 Boomyran starslott                                    20907            1            15 25/32    1
    Holmstarandz myran oprjtat på
    Holmstrandz by charta                                155394        11            3 3/16        4
                                                     Summa    1676071        119        23 ?/32       35   

Åkern som tilljka med byn ligger lagom högländt, trädes stundom halfparten och iblan trjdjedelen, trädesgär-
det inhägnas alltjd för höbergning, och lägges intet för fäfoot, Säden skadas här undertyden af frost.
Skogen till denne byn består af tall- och biörckskog nyttig till timber, barcklop, näfwerflät och
löftächt, Jngen skafskogh, fällnings- eller rödningsland ähr här till fångs. Muhlbete till nödtorfften
wedbrand, gerdzell och stöör till huusbehof. Wilbråd af hara och fogell wanckas till huusbehof
Fiskiewatn uti 3 små siögar ½ /mihl/ norr om byn, hwarest med noot och näät om sommaren
wanckas, gäddor, aborr, mört och braxen, om wintern brukas här inga fiskewohnor.

Qwarnställe ½ myhl söder om byn tillhopa med Holm-strandzman, hwarest males
höst och wåhr när stoort watnflödande ähr.
Nilss Pärson äger 2 små humblegårdar littera a. b. som gifwa allenast 16 marker humbla.
Olof Hanson har en humblegård littera c. men ähr o-fruchtsam.
Huusen, hölador och gerdzlegårdar ähro swarsgoda och duglige.

Scala Ulnarum

Johan Werwingh

(Text på kartan:)
Qwarn-åån

Hårdwall
tufwor
ligger för fäfoot
obrukeligit
obrukeligit
hårdwall
obrukeligit
obrukeligit

Myrslott
Getgatu anget
hårdwall med sandbotn
Radom tillhörigt
Ångermanåån
obrukeligit
Gagnet stranden
Myrslott
hårdwall med sandbotn
Holmstrand tillhörigt

(Text på skogskartan:)
Holmstrandz ägor möta här
tallskog
Gagnetsiön
Högberge
Små tall och biörk
Gagnet
Ångermanåån
Moo byes ägor taga wjd

Scala Ulnarum på Gagnetz byeskog