X2_144

(Rubrik:)
Geometrisk afrjtning öfwer Moo byes ägor, belägen j
Wäster Nordlandz lähn, Ångermanlandz Södre Contract, Ramsella pastorat och Hellgum sochn, till åker
och äng, skog och marck afmätt och afrjtat Anno 1694. Moo by har legat i skatt effter gambla
jordeboken för 54 sädesland, men blifwit för många åhr sedan förmedlat till 44 sädesland
och åboes nu för tyden af 7 skattbönder, hwars ägor med rätt prof och mätning äro be-
fundne innehålla som fölljer.

(Text uppe till vänster, vänstra spalten:)
Littera Quadratahlnar  Tunland  Kappland
A        3456                                 7 29/32      
b        1316                                 3
C       3448                                 7 7/8
D       17695                1            8 7/16
E       11968                               27 3/8
f         13030                              29 25/32
G       2796                                6 13/32
H       6359                                14 17/32
J        19992                1            13 11/16
K       3504                                 8
L        2255                                5 5/32
M       13268                              30 5/16
N        4230                                9 11/16
O        2236                                5 2/16
P        16228             1                5 3/32
Q        3296                                7 17/32
R        7480                                17 3/32
S        6925                                15 27/32
T        738                                   1 11/16
U        3631                                8 5/16
W       9449                                21 19/32
X        27721              1             31 3/8           
Y        49043              3             16 3/32
Z        12735                              29 3/32     
Summa 242799           17            11

(Högra spalten:)

Numero       Quadratahlnar  Tunland  Kappland
   Transport   242799            17         11            }
1                    7294                            16 11/16   }
2                    10126                          23 5/32     }
3                    18953               1        11 5/16      }
4                    1760                            4 12/32     } Moo byes
5                    2380                            5 7/16       } åker
6                    11861                          27 2/16     } 
7                    12015                          27 15/32   }
8                    1680                            3 27/32     }
9                    8682                            19 7/8      }
10                  2688                            6 9/32      }
11                   3906                            8 15/16    }
12                  5342                            12 7/32    }
13                 3138                             7 3/16      }
Summa          332630            23        24 9/16

Jordmåhn i åkern åhr hård leerjord öfwer alt.
Åkern trädes alltyd trjdjeparten.
Trädes gärdet inhägnas för höbergningh.
Åkern tilljka med byn ligger nog lågländt.

(Text till vänster under kartan:)
Skogen består af tall-biörck- och granskog till hwarjehanda nödtorffter dugelig,
    så timber, näfwerflät, löftägt och barcklopp.
Jngen fällningsskog, ljtet rödningsland wyd Biörnsiööåån, wedbrand,
    gerdzell och stöör, sampt willbråd af hara och fogell till huusbehof.
Fiskewatn uti Moosiön straxt wjd byn och Långsiön ½ myhl når på skogen,
    hwarest med noot och näät wanckas syk, abbor, mört
och gäddor, med krokar tages lakar i Långsiön, och wankas mäst till huusbehof.
    Muhlbete till nödtorfften.
Qwarnställe äger byn ½ myhl wäster ut, hwarest allenast males
    höst och wåhr när stoor wattuflodh ähr.
Grannarna äga hwar sin ljten humblegård, men få intet humbla till huusbehof.
Huusen, höölador och gerdzlegårdar ähro mäst swarsgode och dugelige.

Moo åboes af 7 grannar
1.    Herr Jon Stadenius      6 selland
2.    Abram Abramson        9 1/4
3.    ? Olof Päderson          5 7/8
4.    Johan Päderson           5 7/8
5.    Hustru Margreta          6
6.    Olof Jsraelson             5 ½
7.    gamble Johan Pärson  5 ½
                            Summa 44 sällan

Numero  
     Moo byes angesland och höbord                                                     Quadratahlnar  Tunland  Kappland  Pall-
                                                                                                                                                                   mer           
   Hårdwalshöö inom åkerhagan af hårdwall och legder eller swahljord        557820        39        27 1/32      18
14. Gammel wreten består af leerjord och brukas till swahljord                    54511          3         28 11/32    2 ½
15. Nyåkern består af samma jordmåhn och brukas på samma sätt              7182                        16 5/32        ½
16. Skarp leerjord brukas äfwen så                                                            3343                        7 21/32        1/4
17. Dito                                                                                                     4575                        10 15/32      3/8
18. Nyligen oprögd af Capellanen Herr Jon Stadenio, och ähr nu för tyden intet mehr opp-
    brukat än swahllandet som ibidem ähr antecknadt                                   8578                        19 19/32      3/4
19. Vti Ånäset äga Moo byemän ½ part, består af hårdwall med sandbotn  40781           2         29 7/32        2 ½
20. Stranden söder om byn består af små heerwall och innehåller /: förutan dhe 3 små
    tegar österst på udden, Hellgums kiyrckiojord tillhörge:/                           152022        10       27 23/32      5
21. Stora stranden wäster om byn innehåller                                                319177        22        25 9/16       11 
22. Myran där brede wjd af grofft starhöö                                                   117834        8          13 11/32     4
23. Slottn wjd Qwarnåån                                                                            69801          4          31 9/16       4
24. Biörnsiöåån starslott                                                                              5208                        11 29/32     1
                                                                                              Summa        1340832        95        24 13/16    49 1/8

Scala Ulnarum

Johan Werwingh

(Text på kartan, i mitten:)
Starslott
hårdwall
Qwarn-åån
hårdwall
hårdwall

(Till vänster:)
obrukeligit
Starslott med stoor wjdeskog öfwerwuxen
Hårdwall med sandbotn
Radom tillhörigt
Ångerman åån
Wågen
Skogwuxen hårdwalsäng
Goxåås tillhörigt
hårdwall
hårdwall

(Till höger:)
Biörsiöåån
Starslott

Denne fäbowall inhägnas intet för höbergning utan nyttias till kalfbeet
Långsiön

obrukeligit
obrukeligit
obrukeligit
obrukeligit
obrukeligit
obrukeligit
Moosiön
god angeswall med tufwor och små tallskkog bewuxen
obrukeligit
legda
obrukeligit
swahljord

(Text på skogskartan nere till vänster:)
Högberget
Långsiön
tallskog
Sandmoland
Storråberget
Gagnet
Moosiön
Moo
Hellgums siön

Scala Ulnarum på Moo byes skog    

(Text på kartfliken:)
Ångerman åån
Starslott
Ånäset
Tiufholmen