X2_145

Geometrisck afrytningh uppå Erttryks byes ägor, belägen uthi Ångermanlandz
Södre Contract och Hellgums sochn till åker och äng skog och marck afrytadt Anno 1694
Ertryk har legat i skatt effter chronones jordebook för 20 sädesland men
    blifwet förmedlat Anno 1618 till 15 sädesland och
åboes nu af twenne skattbönder nembligen
1. Nilss Jacobson    7 ½ sädesland
2. Hustro Bryta       7 ½
                              15 sädesland

Och blefwo dess byes ägor befundne med rätt prof och mätning innehålla som fölljer
först af bysens åker nembligen

        Tunland   Kappar
A        2            31 5/8
B                        8 7/16
C                        6 3/16
D        1            24 31/32
E                      28 27/32                         
f                        3 5/8
ff                       3 28/32
G                      2 5/16
H        1            5 27/32 
           7          16 20/32

        Tunland  Kappar
J                    31 7/16
K                    9 7/16
L                    2 8/16
M                   3 3/16 
N                    6 3/8
O         2        15 3/16
P          1        6 17/32
Q                    3 19/32
            5        12 1/4

Som tillsammans beräcknadt giör heela bysens åker 12 tunland 28 28/32 kappar

Sedan af bysens ängesland och höbord nembligen
Åkerhöö som bärgas af åkerreenar och legder inom åker-
hagan af 12 tunland 7/8 kappa[r] gifwer effter profwet                  5 palmer
Ängen Numero 1. 2. 3. bestå af hårdwall och sandbotn
innehålla 1 tunland 6 13/16 kappar gifwer smått höö                      1
Numero 4 gifwer af 26 3/4 kappar gott heerwalshöö                     3/4
Numero 5 innehåller 3 tunland 10 ½ kappar gifwer staarblanda heerhöö     2 ½
Numero 6 består af sandbotn och starblanda heera och
innehåller 3 tunland 4 31/32 kappar gifwer                                     2
Numero 7 innehåller 2 tunland 4 3/16 kappar gifwer heerwalshöö  1
Numero 8 gifwer af 5 tunland 3 5/8 kappars widd heerwalshöö    3 ½
Lillholmen Numero 9 består af sandjord och starblanda
heerwalshöö, innehåller 2 tunland 12 19/32 kappar gifwer             1 ½
Stoorhållmen Numero 10 innehåller 11 tunland 7 3/8 kappar
gifwer godt heerwalshöö med staar ibland                                      5 ½
Stoorbecken Numero 11 af grof staarbotn innehåller
2 tunland 6 3/32 kappar gifwer staarhöö                                       1
Gröningsmyran Numero 12 af samma jordmåhn á 4 tunland 18 1/4 kappar gifwer  1 ½
Ertryk har en dehl af Holmstrandzmyran som ligger inom Ertrykz
byes skogsrågång som innehåller 22 tunland 24 7/16 kappar
gifwer när medellmåttigh wäxt ähr starhöö                                    8       
                        Blifwer altså heela bysens höbord                    33 1/4 palm

Johan Werwingh

(Text nere till vänster:)
Ertrykz byes åker trädes stundom halfparten stundom
en tridjedehl, trädesgärdet inhägnas alltyd för höbergning.
Skogen består af tallskog till timber och huus, sampt hööladors byggnadt, wore och
mycket dugelig till kohlskog om tillfälle wore dem att försällja, biörckskog fins och
något till nödtorfftig näfwerflät och löftächt, någon små asp kan och finnas till stråklööf för boskapen.
Jngen skafskog eller graan. Jntet synnerligit fällningsland eller tillfälle till nya ängens opprödjande.
Nödtorfftigt muhlbete. Wedbrand gerdzell och stöör öfwerflödigt sampt annan små tarf och fång skogh.
Fiskiewatn äger byen uthi Gröningskärn långt norr på skogen belägen, hwarest allenast om wåhren när fiskieleken påstår
wanckas med noot och näth, abbor, mört och gäddor knap till huusbehof. Om hösten tages några få laxar i Ångermann åån med liuster.
Elljest brukar byeman ingen annan fiskewohn hwarcken på ett eller annat sätt.
Qwarnställe äger byen intet på sin egen skog uthan tillhopa med Holmstrandzman på södre sydan om Ångermanåån.
Humblegårdar äger Nils Jacobson 3 stycken Littera a. b. c. den 1 á 100 stänger 2dra 30 den 3die á 10 får der af alldrahögst 12 marker
Hustro Bryta har och 3 stycken Littera d. e. f. den 1 á 50 stänger 2dra 20 3dje á 30 får        9 marker
Willbrådh med hara och fugell wanckas här stundom till salu och ibland knapt till huusbehof, som åhren ähro till
Huusen, höölador och gerdzlegårdar ähro här swarsgode

Scala Ulnarum

(Text på kartbilderna, först skogskartan till vänster:)
Gröningsmyra
Tallskog med graan ibland
Stoorbecken
Holmstrandsmyran
Tallskog och biörckskog med små graan ibland
Remråå
Ertryksklippen
Ertryk
Meskogsråå
Kern
Bergachtig marck
Tallskogh
Diupdahlsmyran

Lillholmen
Stoorhålmen

myhl
Scala Miliarium oppå Ertrykz byes skogh

(Kartbilderna till höger:)
Gröningsmyra

Stoorbecken

Sandmiuna
obrukeligit
obrukeligit
obrukeligit

Ångerman åån