X2_146

(Rubrik:)
Geometrisk afmätning oppå Guxåås byes ägor belägne uthi Hellgums sochn och Ånger-
manlandz Södre Contract till åker, äng, skogh och marck afrytad Anno 1694.
    Ligger i skatt effter Cronones jordebook för 41 1/6 sädesland
men blifwit förmedlat Anno 1618 till 19 1/6 sädesland och åboes af 3 bönder
    som hafwa någorlunda swarsgode huus nembligen
1. Erich Jonson skattar    7 ½ sädesland
2. Anders Nillson            6
3. Nilss Joenson              5 4/6
                                    19 1/6 sädesland

Guxåås byes åker ähr
nembligen
        tunland  Kappar
A                     10 7/16     }
B                     17 5/8       }
C                    2 11/32      }
D                    6 29/32      }
E                     6 1/32       }
F                     20             } Sandblanda
G                     17 1/4       } miunjord
H                     26 27/32   }
J                       9 9/32      }
K         1          24 13/32  }
L                      12 13/16  }
M                     25 27/32  }
N                     13 1/4      }

O                     12 13/32 }
P                        5 15/32 } Leerjord
Q           1         4 3/4      }
R            1         5 5/32    Sandmiuna
S            2        9 12/16    }
T                       4 1/32     } Leerjord
W                     7 9/32     }
Blifwer altså heela åkern 12 tunland 17 13/16 kappar.
Både af träde och säde

(Text till höger:)
Bysens ängesland och hööbord befantz och som fölljer
Åkerhöö som bärgas inom åkerhagan af hårdwall och legder
    á 16 tunland 21 1/8 kappar
gifwer när medellmåttig åhrswäxt ähr                                                8 Parmer
Anders Nilsons wreet littera X innehåller 31 29/32 kappar
    gifwer hårdwalshöö alldrahögst                                                    1/4
Erich Joensons wreet littera Y á 19 ½ kappar gifwer gott legdhöö    ½
Lillsweden littera Z á 5 17/32 kappar gifwer smått myrhöö
    wyd pass 4 lass tunland
Finnåån af starblanda hårdwalshöö innehåller 2 tunnland 22 /3/32/ kappar gifwer    1 ½
Musksiömyran består af sanck gyttjebotn och mycket tunn gräswaxt
innehåller 5 tunland och 17/32 kappar á 2 ½ tunland på parmlasset        2
Stoormyran af grist starwäxt innehåller 9 tunland 18 8/32 kappar gifwer starhöö    3
Kråkmyran á 1 tunland 18 15/32 kappar gifwer grofft staarhöö             1
Boomyran innehåller 1 tunland 16 9/16 kappar gifwer grofft staarhöö   1
Lillmyran innehåller 1 tunland 22 3/4 kappar gifwer staarfoder              1
Vthi Ånäset afrytat på Moo byes charta äger Guxååsman 1/4 part
hwilcken till Guxåås ifrån Moo ähr kommen genom arf, består af
staarhöö och innehåller 1 tunland 14 10/16 kappar gifwer                     1 1/4
Guxååsman äger en deel af änget Numero 20 på Moo byes charta som och
ähr kommit undeeer denne byen förmedelst arf och innehåller
3 tunland 17 3/4 kappar gifwer effter höprofwet smått heerwalshöö      1 ½   
                                                            Som tillsammans giör             21 parmlass

Guxåås byes åker trädess trydjedelen och inhägnas åhrligen trädesgärdet för hööbergning.
    Åkern ligger här lagom högt till så att säden intet skadas af torcka. Skogen till denne byen består af
tallskog till timber och huusbygnat, och biörckskog till nödtorfftigh näfwerflät och löftächt, ingen gran,
    asp eller annan skafskog. Muhlbete fins till nödtorfften op wydh fäboderne, men ey hemma wydh
byen, derföre måste byeman mästedels om sommaren wara wydh fäboderne med sin boskap.
    Weedbrand, gerdzell och stöör nog till huusbehof men ingen fällningsskog eller rödningsland.
Fyskiewatn äger byen uthi Musksiön och Lillsiön hwarest med näät och noot, serdeles om wåhren då
    fiskleken påstår, fångas abbor, mört och gäddor till huusbehof, andra fiskewohner brukas här inte.
Humblegårdar äger Erich Joenson 2 stycken littera a. b. får som knappast 2 marker. Anders Nillson
    har och twå små littera c. d. säger sig ey heller få öfwer 2 eller till det högsta 3 marker humbla.
Qwarnställe äger byen uthi een lyten bäck straxt wäster om byen och gå qwarnarna
    ey oftare än om wåhren och då stoort rägn faller.
Willbrådh af hara och fogell wanckas här något till salu effter skogen ähr tämmerlig lång och wydlöfftig,
    här brukas och elgwohner in emoot Jemptelandz fiället.
men sägs sällan lyckas. Jnga commoditeter synes wara till denne byn som bonden kan sig betiena af.

Johan Werwingh

(Text på kartorna, från vänster:)
Guxåås
Hellgums siön
tallskogh
kern
kern
Stenig marck och sandmooland
Wysiökallen
Guxåås fäboder
tallskog
granskog
granskog
Wysiön
Lillmyran
Boomyran
Tansiön
Kråkmyran
Stoormyran

myhl
Scala Miliarium oppå Guxåås byes skogh

Stoormyran
grof staarbotn
Kråkmyran
Boomyran
Lillmyran

Finnåån
hårdwall
Sanck myräng
Musksiömyran
Musksiöön

Scala Ulnarum

hårdwall

obrukeligit
obrukeligit
obrukeligit
hårdwall
obrukeligit
obrukeligit
Båtzmanshuus
Hårdwalsäng
gammal leigda
Hellgums siön
obrukeligit