X2_148

(Rubrik:)
Geometrisck afrytningh uppå Hollmstrands byes ägor, belägen uthi Hellgums sochn
    och Ångermanlandz Södre Contract afmätt och describerat Anno 1694
Holmstarnd ligger i skatt effter jordeböckerna för 32 ½ sädesland men blifwit
    Anno 1618 förmedlat till 25 sädesland och åboes af 4 skattebönder
nembligen     1. Peder Johanson skattar    8 ½ sädesland
                    2. Olof Larson                      4 ½
                    3. Anders Pederson              6
                    4. Jsack Erichson                  6
                                                                25 sädesland

Och befans dess byes ägor med rätt prof och mättning innehålla
som fölljer först af bysens åker i träde och säde nembligen
        tunland  kappar
A        1        24 31/32
B        1        22 11/32
C        2        11 3/16
D                  16 5/16
E                   1 11/32
F                    1 19/32
G                    3/4
H                    4 3/4
J                    11 7/16
K        2        14 15/32
L         1        24 11/16
M                  28 11/16
           12       2 17/32 

N                    2 21/32
O        1         12 1/4
P                    18 5/8
Q                    23 1/16
R                      9 5/8
S                    13 5/16
T        1         2 19/32
U                   30 27/32
X                   29 27/32
Y                    7 21/32
Z                   10 11/16
           5        25/32
Blifwer altså heela bysens åker 17 tunland 3 5/16 kappar

Sedan af bysens höbord och ängesland nembligen
Åkerhöö som bärgas af åkerreenar och legder inom åkerhagan
innehåller 12 tunland 26 13/16 kappar gifwer                                        6 Parmer
Det stoora änget neder om åkern Numero 1 består af skarp heerwall och
sandbotn innehåller 27 tunland 21 ½ kappar gifwer smått heerwalshöö    9
Noothållmarna innehålla 29 kappar gifwa smått höö                              1/4
Laduhollmen af smått heerwalshöö och sandbotn innehåller 4 tunland
4 7/8  kappar gifwer högst                                                                    2
Elggårdzholmen består af sandbotn och gifwer af 1 tunland
15 1/32  kappar smått staarblanda heerwalshöö                                   1
Änget söder om åån Numero 2 består af swartmylla och gyttjebotn och
innehåller 19 tunland 22 2/16 kappar gifwer starrhöö                           8
Numero 3 innehåller 1 tunland 11 11/32 kappar gifwer smått heerwalshöö  1
Stoorhållmen med dhe små hållmarna Numero 4 och 5 innehålla
9  tunland 16 1/4 kappar gifwa gott hårdwalshöö med staar ibland        4
Rööfloon af grof staarbotn innehåller 6 tunland gifwer                            2
Myran Numero 6 innehåller 1 tunland 29 kappar gifwer myrhöö           1 1/4
Holmstrandzmyran Numero 7 består af sanck och röö gyttjebotn
och gifwer godt staarhöö af 36 tunland 10 9/32 kappar                         20
dock brukar byeman inte slå sina teegar mehr än
whart annat åhr.                                                                                             
                        Hwilcket tillhopa beräknadt giör bysens höbord       54 5/8 parmlass

Åker i denne byen trädes alltyd tridieparten och inhägnas trädesgärdet för höbergning
och ehuruwähl åkern ligger lagom högt till så lyder han dock somlige åhr skada af
frost.

Skogen består af tall, stoor och små till timber åth huus och höladors bygnadt sampt barck
lopp och geetbete till nödtorfften, och biörckskog till näfwerfläät och löftächt, något små aspskog
kan och på unga swidior finnas till stråklöf åth boskapen. Jngen synnerlig fäll-
ningsskog emeden nu ähr mästedels uthhuggen, ey heller någon nyttig marck till ängens
opprödjande. Muhlbete har och byen till sin fulla nödtorfft.

Fiskewatn lejes af Gagnetman som därföre fått en dhel af stoora Holmstrandzmyran till slottland, och fiskiar
Holmstrandz byen uthi den wästre Gagnetsiön med noot och näät om sommaren till huusbehof, gäddor, abbor
mört och braxen. Vthi Ångerman åån som löper strax nedan för byen brukas och sommarnoot men
inga andra fiskewohnar.
Qwarnställe äger byen tillhopa med Gagnetman uthi Diupdahls myrbecken, hwarest han får allenast mala då
stoor wattuflodh ähr.
Olof Erichson har en humblegård á 50 stänger gifwer 11 marker littera a.
Peder Johanson äger och en littera b. men får ingen frucht der af.
Anders Person och Jsack Erichson äga en tillhopa á 100 stänger gifwer 13 marker
Allehanda willbrådh och diurfång wanckas här så till salu som huusbehof
såsom fogell och harar sampt elgar understundom.
Huusen höölador och gerdzlegårdar ähr mästedels swarsgode
Weedbrand gerdzell och stöör till huusbehof.

Johan L Werwingh

(Text på kartbilderna:)
Holmstrandzmyran
Slottesbecken
Röfloon

Scala Ulnarum oppå Myran Numero 7

Stoorhållmen

obrukeligit

obrukeligit
obrukeligit
hårdwall

Elggårdzholmen
grof staarbotn
godh staarslott med wydeskog
Laduholmen

hårdwall med sandbotn
Hellgums bye tillhörigt

Noothollmarna

Scala Ulnarum

(Text på skogskartan uppe till höger:)
tallskogh med liungmarck och små biörck ibland
Holmstrandzmyran
Bergachtig marck med tall- och graanskogh
Holmstrand
Bergagtigt med tallskog
Diupdahlmyråån

myhl
Scala Miliarium oppå Holmstrandz byes skogh