X2_150 Wästby, Helgums sn

(Rubrik:)
Geometrisck afrytning uppå Wästby byes ägor uthi Hellgums sochn och
    Ångermanlandz Södre Contract afrytadt Anno 1694

Wästby ligger i skatt effter chronones jordebook för 40 sädesland, men blifwit
    förmedlat Anno 1618 till 37 sädesland och åboes af 7 skattebönder nembligen
                                                Sädesland
1.    Olof Anderson skattar            6
2.     Anders Olofson                     8 1/4
3.     Erich Anderson                     4 1/4
4.     Nilss Larson                         4
5.     Hustro Bryta                         4 1/4
6.     Nilss Nilson                          4
7.    Abraham Elieson                   6 1/4            
                                                   37 sädesland 

Bysens åker befantz som fölljer
                                          tunland    kappar
                                    { 1.               20 7/32            
Hård leera                    { 2.               15 11/16
                                    { 3.     2        13 19/32
                                    { 4.     2        10 15/16   
                                    { 5.                 4 1/8
Sandblanda leerjord        6.     2        5 11/32  
                                    { 7.     1        7 1/4
Hård leera                    { 8.                6 7/8
                                    { 9.      1        20 1/8
                                    { 10.    3        8 13/16
Sandjord                         11.             19 5/32
                                    { 12.              8 3/4
                                    { 13.              1 11/16
                                    { 14.              7 1/8
                                    { 15.              8 23/32
                                    { 16.     3       28 11/16
Leera                           { 17.                2 ½
                                    { 18.             13 19/32
                                    { 19.             10 1/8
                                    { 20              17 23/32
                                    { 21.             26 5/32
                                    { 22.              5 29/32  
                                   Facit      21      29 3/32
Den lilla wreten Numero 23 och 24 ähr
nyligen optagen och innehåller
10 12/16 kappar hård leerbotn

Sedan af bysens ängesland och höbord
Åkerhöö som bärgas af åkerrenar och legder inom åkerhagan
af 25 tunland 27 6/16 kappar                                                        13 parm
Stoorhålmen och Wahlen innehålla tillhopa 3 tunland
    8 1/32 kappar gifwer staar                                                        1 ½
Tufnäset innehåller 14 tunland 9 25/32 kappar gifwer smått heerhöö    7
Änget der ofwan före Numero 25. á 1 tunland 16 ½ kappar
    gifwer smått höö                                                                        1
Nuhlwågs änge Numero 26 innehåller 7 tunland 20 7/8 kappar
    gifwer heerwalshöö                                                                    5
Näslänget Numero 27. 28. 29 och 30 innehåller 16 tunland
17 3/4 kappar gifwer smått heerwalshöö                                       11
Diupdahlsmyrbecken består af godh staarslott och innehåller
11 tunland 29/32 kappar gifwer gott staarhöö                               18
Myrorne littera B och C wyd Wästbysiön innehålla 2 tunland
16 1/16 kappar gifwa grofft staar                                                    2

    Wästby byes fäbowallar
Nilss Nilson har en af godh hårdwall á 30 5/32 kappar, gifwer        3/4
Erich Andersons innehåller 18 3/16 kappar gifwer gott hårdwalshöö  ½
Nilss Larsons á 8 3/16 kappar gifwer hårdwalshöö                         1/4
Hustro Bryta äger en fäbowall á 14 kappar gifwer gott höö              ½
Anders Olofson har 2 stycken á 1 /tunland/ 13/32 kappar gifwer     3/4
Olof Andersons fäbowall innehåller 12 1/8 kappar gifwer                 ½
Anders Erichson äger och en á 17 1/32 kappar gifwer hårdwallshöö ½
Numero 31 innehåller 1 tunland 2 29/32 kappar gifwer
    gott hårdwalshöö                                                                        3/4
Numero 32 af hård steenwall innehåller 1 tunland 27 25/32 kappar
gifwer gott hårdwalshöö                                                                  1 1/4
                                               Blifwer altså heela bysens höbord    64 1/4

När ringa gräswäxt ähr kan och byeman slå några
parmlass sjöfoder af fräken och bladhwas wyd Wäst
by siöarne

Wästby byes åker besåås halfparten och halfparten ligger i träde, trädesgärdet inhägnas alltyd för höö-
bergning. Åkern ligger här wähl och lagom högt till.
Skogen till denne byen ähr tämmelig wydlyfftigh och består af tallskog till nödtorfftigt
timber wedhugge och barcklop, biörckskog till löftacht och näfwerfläät och granskog som mycket
stoor och tiock ähr opp wyd Jemptelandz rååskilldnadt, dock ähr intet nyttig till fällningsskog
emedan landet och jordmåhn ähr onyttig och obeqwämt, men något närmare heem wyd byn
finnes något fällningsland dock kan det inte stoort ibland så många grannar förslå.
Rödningsland ähr ännu qqwar wy Diupdahlsmyrbecken till staarslott men ingrn annorstädes
Muhlbete ähr icke allenast till nödtorfften uthan byemännen ha och i några /åhr/ här tillförne
uthlegt muhlbete åth kyrkioherden uthi Ragunda sochn i Jempteland och åth en bonde i samma
sochn benämbd Swen Biörson i Gewogh hwilka hafwa opprögt twenne fäbowallar inom
Ångermanlandz rågången Numero 31 och 32 dem dhe ännu bruka och föda mäst heela sommaren
wyd desse fäboder öfwer 60 nööt.

Fiskewatn äger byen uthi Wästbysiögarne hwarest med noot och nätt om sommaren, men serdeles
om wåren då fiskieleeken påstår /tages/ gemen fisk såsom gäddor, abbor och mört. Vthi Diupdahls
myrbecken wanckas och nogh små foreller med meetkrook och vthi Stoora Ångerman åån fån-
gas understundom några små laxar med gäddrag. Vthi Hellgums siön brukar och så byeman
fiska med liuster om nätterna då lugnt wäder ähr, och fiskes nog till huusbehof men intet till
salu.

Byen äger 2 qwarnställen uthi Diupedahlsmyrbecken, hwarest dhe få mala allenast när stoor watnflodh
ähr dess emellan lejer byen af Gransiömän i Ledingsåån.
Anders Olufson äger 2 humblegårdar den 1 á 30 stänger littera a. den 2 á 100 stänger littera b. får hogst 12 marker
Hustro Bryta har en á 20 stänger som gifwer sällan mehr än 1 marker littera c.
Nilss Larson har och en á 40 stänger littera d. gifwer 1 ½ marker
Nilss Nilson äger och en á 40 stänger littera e. gifwer 1 ½ marker
Abraham Elieson äger en á 10 stänger gifwer ½ marker littera f.
Huusen höölador och gerdzlegårdar ähro swarsgode och duglige
Willbrådh af hara och fogell wanckas något till salu, sampt
annan diurfång såsom mårdar och gråskin. Byemannen brukar
och elgdrag och grafwar, men säjes inte offta lyckas.

Johan L Werwingh

(Text på kartan:)
Ångermanlandz åån
Näslänge
hårdwall med heera
obrukeligit
obrukeligit
Rådoms man tillhörigt
hårdwall

hårdwall med heera och sandbotn
Ångermanlandz åån
Nuhsvågskern

heerwall med tufwor
Hampkern
Oxkern
heerwalls ängh
Ångermanland åån
Myrwall
Tufnäset
Stoorholmen
Wahlen
Prästbordet tillhörigt

(Inägokartan, i mitten:)
obrukeligit
hårdwall med godh gräswäxt
heera
Hellgums siöön
obrukeligit
obrukeligit
heera
gammal leigda
hårdwall
obrukeligit
leigda
obrukeligit

(Små ägor t.v.:)
hårdwall

Stenig hårdwall

sanck myräng
Westy1 siöga
myrslott

Nils Nilson
Erich Anderson
Nilss Larson
Anders Erichson
Olof Anderson
Anders Olofson
Hustro Bryta
Anders Olofson
 

Diupdahlsmyr becken
godh staarslott

(Längst t.v. med skogskartan:)
Myhl
Scala Miliarium oppå Wästby byes skogh

Diupdahlsmyran
tallskogh
Hälleråsen
Stoor granskog
Elggrafsberget
Getgåtråå
Moosiön
tallskog
godt muhlbete
fäbod
Kiählsiön
fäbod
Vestbysiön
granskog
fäboder
Kerna
Baksiöberget
Baaksiön
Westby
Vestbykern
Hellgums siön
Hellgums kyrcka

Scala Ulnarum
_____________________________
1 Fel för Westby