X2_151

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Helgums byes ägor, belägen j Wäster Nordlandz lähn
Ångermanlands Södre Contract, Ramsilla Pastorat och Hellgum sochn,
afmätt och afrjtat Anno 1694. Hellgums byn har legat i skatt
effter gambla jordeboken för 28 ½ sädesland, men blifwit för många
åhr sedan förmedlat till 22 sädesland hwars ägor ähro befundne innehålla
som här hoos fölljer nembligen

Bysens åkerjord        Quadratahlnar  Tunland  Kappland
                        { 1        14277            1             5/8
hård leerjord     { 2        3023                            6 28/32
                        { 3        1168                            2 11/16
                        { 4        13758                          31 15/32

                        { 5        2014                            4 19/32
                        { 6        6006                            13 13/16
Leermiuna        { 7        11509                          26 5/16
                        { 8        1936                            4 7/16
                        { 9        1909                            4 3/8

                        { 10        863                            1 31/32
                        { 11       1254                           2 7/8
                        { 12       13023                         29 3/4
                        { 13       12056                         27 9/16
                        { 14        4806                          11
                        { 15        2234                          5 2/16
                        { 16         260                           19/32
                        { 17        3970                          9 1/16
Hård leerjord   { 18        16992            1          6 13/16
                        { 19        1147                          2 5/8       
                        { 20         8943                        20 7/16
                        { 21        5747                         13 1/8
                        { 22        10640                       24 5/16
                        { 23        7620                         17 7/16
                        { 24        11371                       26
                        { 25        6762                         15 15/32
                        { 26        16875            1         6 9/16
                        { 27        24395            1        23 3/4       
                     Summa     207143           14        19 11/16

Numer
 Hellgums byes höbord och ängesland   Quadratahlnar Tunland Kappland Pallmer
    Godt hårdwalshöö af legder och
    hårdwall inom åkerhagan                     221112           15       25 13/32    10
28 Baaksiö Myran som sällan slås,
    gifwer starhöö                                      36622             2       19 23/32       1
29 Skillingänget, skarp heerwall                70000             5       19 23/32       1
    Myrwalsäng ibidem af grof starr            47687             3       13                1 1/4
30 Finsiö fäbowall gifwer godt hårdwalshöö 74573          5       10 15/16       4
31 Finsiöåån, 4 små stycken myrslott        4781                        10 15/16       1/4
32 Åkerfäbowallen af torr sandjord        19276             1         12 1/16         1
    På Holmstrands byes charta i denne
    sochnen finnes en ängesteg aftagen
    denne byn tillhörig heera                       91751             6        20              1 ½
    På Holmstrands Myran äfwen på
    samma charta afrjtad äger Hellgums
    byn myrslott                                         109150          7        25 ½           4   
                                               Summa    674952          48      7 9/16          25 
 
Hellgums byes åker ligger, tilljka med byn, lagom högt till, och trädes trjdjeparten, trädesgärdet inhägnas altjd för hööberg-
ning och lägges intet för fääfoot för det ringa höbord skull som till byn ähr. Säden skadas här och iblan af frost.
Skogen består af tall och biörckskogh till timber för huus och hölador, sampt nödtörfftigt näfwerflät och löftächt, skafskogh är nu föga
qwarr, emedan bönderne måste taga mycket skaf åt sin boskap för fattigdom på ängen och slott, granskog kan och något finnas
till takwed, gerdzell och stöör. Wedbrand fins och till huusbehof. Muhlbete ähr som knappast till nödtorfften opp wjd Fin-
siön, där byn har sina fäboder, men hemma wjd byn består skogen af stenige bärg och liungmarck. Emellan Finsiö fäboder och
dhe så kalladt Åkerfäboderne ähr stoor och lång granskog, som dock intet ähr nyttig till fäll- eller rödningsland. Wilbråd af ha-
ra och fogell kan wanckas för dem som flitige ähro att bära bössan och sättja wohner. Elgleed och grafwar brukas här wähl på
allmenningen, men berättes att på många åhr ähr intet diur fallet. Huusen, hölador och gerdzlegårdar ähro mäst swarsgode.

Fiskiewatn äger Hellgumsman uti Hellgums- Fin- och Baaksiön, hwarest med noot och näät om sommaren wanckas något till
huusbehof af gemen fisk, såsom gäddor, abbor och mört, om wintern brukas här inga fiskiewohnor.
Qwarnställe har byn uti en ljten bäck straxt östan om åkern, men får allenast mahla om wåhr- och höstetjden när stoort watnlopp ähr, dess emellan
lejes qwarn af Gransiöman uti Ledingsåån.
Hustru Maret, Abram Nilson och /Anders/ Jacobson äga hwar sin ljten humblegård, hwar af dhe allenast få några marcker humbla
som dock intet förslår till huusbehof.

Scala Ulnarum

författad år 1694 af
Johan Werwingh

(Text till vänster mellan kartorna:)
Hellgum åboes af
1.    Hustru Maret, skattar    7 3/4 seland
2.    Pehr Swenson               4 1/4
3.    Abram Nillson               4
4. Anders Jacobson              6   
                           Summa     22 sädesland

(Text på kartbilderna:)
Angermanåån
heera
Myräng

Finsiön

kalftächter

obrukeligit
obrukeligit
obrukeligit
obrukeligit
obrukeligit
Hellgums siön

NotaBene dhe åkertegar som med littera a.
betecknade ähro, höra dhe 12 sädesland
jord till som kiyrckan äger, hwil-
ken jord bönderna här i byn nu
för tyden bruka, och gifwa åt sin
kyrkioheerde derföre utlagor.

(Skogskartan:)
Scala Ulnarum på Hellgums byes skog

Bratkiälen
Allmenningen tager wjd
tallskogh
Westbyberget
Westby
Helgums kyrka
Helgum
Helgums siön
Baaksiön
Finsiön
granskog
Qwarn
Finberget
Guxåås