X2_152

(Rubrik:)
Geometrisk afmätningh uppå Rådoms byes ägor belägen uthi Ångermanlandz Södre Contract Anno 1694
Rådoms bye består af twenne skatthemman och
ligger i skatt effter jordeböckerna för 20 sädesland, men
för många åhr sedan förmedlat till 14 sädesland
och åboes af     1. Gabriel Anderson    8 ½ sädesland
                        2. Johan Swenson        5 ½       
                                                           14 sädesland    

Åkern befantz först som fölljer nembligen
                                tunland  kappar
                        { A     2        20 21/32
Leerjord           { B               2 7/8
                        { C               1 9/16
torr sandjord       D               5 9/16
                         { E              1 29/32
                         { F              11 1/16 
Skarp leera       { G               2 27/32
                        { H               10 2/16
                        { J        1       26 9/32
                                    5        18 7/8

Transport              tunland  kappar  
                               5         18 7/8
Watuleer         K     2         11 30/32
                    { L                 5 9/16
                    { M                5 30/32
                    { N                5 3/32
                    { O      1        24 13/16   
                    { P                 1 13/16
                    { Q                2 17/32
Leerjord       { R                1 3/4
                    { S                 5 3/16
                    { T                 8 9/16
                    { U                7 25/32
                    { X                5 9/32
                    { Y                4 17/32
        Giör tillhopa    11       13 21/32

Denne by är belägen i Ramsella Pastorat och Hellgum sochn

(Högra spalten:)
Sedan af bysens ängesland och höbord nembligen

Godt åkerhöö som bärgas åhrligen inom åkerhagan af åkerrenar
och legder af 11 tunlands 30 23/33 kappars widd                    8 parmlass
Numero
1. Af Storhållmen bärgar byeman 4 tegar som innehålla
   1 tunland 10 17/32 kappar och gifwer godt staarfoder         1 1/4
2. Lillhollmen innehåller 15 7/16 kappar hwar af byen
    gemenligen får starhöö                                                         1/4
3. Käringstranden består af sanck myrwall med grof och tunn
    staarbotn 2 tunland 5 1/4 kappar gifwer som knappast         1
4. Skillingänget gifwer af 2 tunland 12 5/8 kappars widd staarhöö  1 1/4
5. Änget wyd Skillingsiön beläget på Wästby bye egor ähr
    kommet under Rådom genom arf á 4 tunland
    10 9/16 kappar berächnat 2 tunland 5 1/4 kappar på lasset    2
6. Hampkernsstranden ähr och genom arf kommet ifrån Wästby
    och innehåller 26 21/32 kappar hwar af när medellmåttig
    gräswäxt ähr bärgas                                                                3/4
7. Klingerlooksänget äfwen så innehåller 12 9/16 kappar
    gifwer smått heerhöö                                                               1/4
8. Fäbowallen wyd Långsiön innehåller 20 17/32 kappar
    gifwer godt åkerhöö                                                                 ½
    Johan Swenson äger ett lytet ängesstycke oprytat på
    Moo byes charta oppå det stoora änget Numero 20
    innehåller 7 1/4 kappar gifwer 2 á 3 fång höö
    Gabriel Anderson har ett laduäng af hårdwall afrytat
    på Gagnetz byes charta som hans förfäder ärfdt ifrån
    Gagnet och innehåller 2 tunland 30 1/4 kappar gifwer            1 ½
    Rådoms man äger några ängestegar tillhopa med
    Wästbyman som igenom arf kommit under Rådoms ägor
    finnes igen på Wästby byes charta littera R. innehålla
    2 tunland 31 29/32 kappar, gifwer smått höö                        1
    Rådom har ännu ett änge oppå Wästby ägor och på
    Wästby charta oprytat som på samma sätt har kommet
    under Rådoms byes ägor innehåller 7 tunland
    28 kappar gifwer smått heerwalshöö                                    4       
                    Hwilket tillhopa beräcknat giör                        21 3/4 parm

Bysens åker trädes halfparten och inhägnas trädesgärdet alltydh för höbergningh.
    Somlige åkerstycken ligga här för höglänt så att dhe iblan skadas af för mycken torcka.
Rådoms byes skogh består mäst af tall och något biörckskog hwar af till huusbehof
    tages timmer till huus och hööladors bygnat sampt lööf åth boskapen, mycket
    knapt muhlbete hemma wyd byen, men wyd Långsiö fäboder kan finnas till
    nödtorfften, ty skogen wydh byn
ähr mycket steen- och bergachtig. Jngen fällningsskog eller rödnings land,
    men weedbrand gerdzell och stöör nogh till huusbehof. Fiskiewatn äger
    byeman uthi Hellgums och Långsiön 3/4 myhl norr om byn belägen,
    der han med noot och nät om sommaren
fskiar giäddor, abborar och mört sampt små syk till huusbehof men intet till salu.
    Jnga katzor eller ryskor brukas här. Gabriel Anderson äger 2 små humble-
gårdar littera a. b. af hwilcka han till det högsta får 2 marker. Johan Svenson
    äger 3 gamble humblegårdar littera c. d. e. och 1 nylagd littera f. af hwilcka
    han undertyden kan få 3 marker men mästedels intet för jordmåhnen skull.
Jntet qwarnställe äger byen uthan leyes af Gransiö byen uthi Ledingsån.
    Huusen, hölador och gerdzlegårdar ähro här någorlunda swarsgoda.
Willbrådh af hara fogell och gråskin wanckas någorlunda till huusbehof men intet
    offta till salu, och elljest ingen annan diurfång af elg, biörn, wargar etcetera.

Scala Ulnarum

Johan Werwingh

(Text på skogskartan till vänster:)
Reesella sochnskog möter
Leemyran
Biörckskog
Faboder
Långsiön
Långsiöbergen
tall- och små granskog
Råmarckberget
Rådom
Lillååsbeckråå
Hellgums siön

myhl
Scala Miliarium oppå Rådoms byes skogh

(Text vid ägorna i mitten:)
Käringstranden
Åås by tillhörigt
Rödom tillhörig

Långsiö fäboder
Långsiön

Skillingsänget
myrwall

Skarp heerwalls äng
myrwall

Lillholmen

Klingerlooksänget
hårdwall
obrukeligit
Hampkernsstranden

godh gräswäxt
Stoorhållmen

(Text på inägokartan till höger:)
obrukeligit
nyrögt
legda
legda
Hellgums siöön