X2_153

(Rubrik:)
Geometrisk afrytningh
oppå Huusnääs hemmans ägor beläget
uthi Hellgums sochn och Ångermanlandz Södre Contract afrytadt
och describerat Anno 1694.
1. Huusnäs ähr en eenstaka by och ligger i skatt efter jordeböckerne för 10
sädesland, men blifwit Anno 1618 förmedlat till 5 sädesland och åboes af
en bonde nembligen Peder Johanson, och befans bysens åker först som fölljer
nembligen
        tunland  kappar
A                    5 3/8
B                    5 1/4
C                    4 3/16
D                    3 ½
E                    23 1/32
F                    11 13/16
G        1        31 13/16
facit    3        20 31/32 kappar

Sedan af bysens hööbord nembligen
Ängesland håller inom åkerhagan ibland åkertegarna 10 tunland och
12 3/4 kappar, gifwer när medellmåttig åhrswäxt ähr                          5 parmlass
Myran wydh Wysiön innehåller 2 tunland 14 ½ kappar gifwer groff staar  1
Finnåån innehåller 1 tunland 23 30/32 kappar gifwer groff staar             1 1/8
Stoormyran innehåller 3 tunland 27 7/16 kappar af ganska ringa
hööwäxt 1 ny myhl till skogs belägen gifwer grofft staarhöö                        1
                                                            Giörandess alt tillhopa             8 1/8 palmlass 

Skogen till detta hemmanet ähr nogh nyttig till timberskog, hwarest finnes och något
    rödningsland, ingen näfwerflät eller skafskkog, men barcklopp och muhl-
bete till nödtorfften, men intet till afleje åth andra, öfwerflödig wedbrand,
    gerdzell och stöör till huusbehof. Een lyten nylagd humblegård som ännu ingen frucht
buret littera h. Åkern ligger här något sydlänt, så att wattnet ståår länge på åkern om
    wåhren och förhindrar rätta såningstyden hwar af ordsakas att säden blyr sent mo-
gen och lyder derföre undertyden mehn af frosta. Fiskiewatn brukar han i Musksiön
    och Wysiön om sommaren med noot och näät och fiskar mästedels till
huusbehof såsom abbor, mört och gäddor serdeles om wåhren när fiskeleken ähr,
    han brukar inga ryskior eller katzeställen ey heller nootdrächt om wintern.
Willbrådh med hara och fogell wanckas gemenligen till salu sampt gråskin och mårdar undertyden.
Gerdzlegårdar och hölador ähro swarsgode men huusen i mangården ähro gamble och uthfallne.
Till hemmanet ähr intet fäboställe.

Scala Ulnarum

Johan L Werwing

(Text på kartan:)
Stoormyran

Wysiön

Jntet qwarnställe ähr under hemmanet
föruthan en gammal sqwalta som står
i becken som löper genom åkern
Littera H
Trydjedelen af åkern trädes åhrligen
och inhägnas allytd för höbergningh

obrukeligit
Leigda
Hellgums siön
kåhlhaga
humblegård

Finnåån

(Text vid skogskartan på fliken:)
Huusnääs
hellgums siön
Tall- och granskog
kern
tallskogh
Vijsjön
Musksiön
gran- och biörckskogh
Quarnhuusberget
Stoormyra
Stoor tallskogh
Fors sochns skogh i Jempteland möter

myhl
Scala Miliarium oppå Huushääs byes skogh