X2_154

(Rubrik:)
Geometrisck afrytningh uppå Nääs, Ödens och Fåhnby byars ägor
belägne uthi Hällgums sochn och Ångermanlandz Södre Contract afrytadt och describerat Anno 1694
Öden åboes af 2 bönder och ligger i skatt effter jordboken för 18 sädesland,
    men blifwit förmelat Anno 1618 till 12 sädesland nembligen
2. Peder Olofson skattar     6 seland
3. Christopher Påhlson        6   
                                        12 sädesland
   
Åkeren som befantz af skarp leerbotn ähr nembligen
      tunland  kappar
K                16 1/4                   
L        1        2
M                5 3/4
N                14 25/32
O                18 27/32
            2      25 5/8 

        tunland  kappar
P                    7 14/16
Q                   4 5/8
R                    4 5/16
S        1          27 9/16
T                    3 23/32
U                   24 27/32
           3        8 15/16
Blifwer altså Ödens byes åker    6 tunland 2 9/16 kappar

Sedan af Ödens byes höbord nembligen
Godt åkerhöö som af legder och åkerreenar åhrligen bärgas inom åkerhagan
gifwer af 6 tunland 31 5/32 kappar                                               4 3/4 parm
Myran wyd åkern Numero 10 á 18 11/16 kappar gifwer myrhöö    1/4
Myran Numero 11 á 1 tunland 8 5/16 kappar gifwer staarhöö        1
Myran Numero 12 á 27 7/32 kappar gifwer staarhöö                      ½
Fäbowallen wyd Långsiön Numero 12 á 1 tunland 24 1/16
    kappar gifwer gott hårdwalshöö                                                  1 ½
                            Som tillsammans giör                                           8 parmer

Fåhnby ligger i skatt effter chronones jordebook för 17 sädesland, men för många åhr
sedan förmedlatt till 12 sädesland och åboes af en skattebonde nembligen Lars Påhlson
och befantz åkern först som fölljer af hård leera
nembligen
         tunland  kappar
W        1            6/16
X                       30 27/32
Y                       1 11/32
Z         1             25 ½
1         1              21 7/16
2         1             1 1/8
3                        4 1/4
4                        3 1/4
5                        23 9/16
Facit   7 tunland 15 11/16 kappar

Sedan af bysens hööbord nembligen
Hårdwalshöö af legder inom åkerhagan á 19 tunland
    24 21/32 kappar gifwer                                            10 parmer
Änget öster om åkern Numero 13 á 1 tunland
    10 31/32 kappar gifwer                                               1
Numero 14 Fäbowallen wyd Långsiön á 2 tunland
    30 ½ kappar gifwer hårdwalshöö                                2 ½
                Blifwer altså Fåhnby hemmanetz höbord        13 1/4 parm

Åkern uthi desse byar besåås 2 delarna den trydje ligger i träde och inhägnas alltyd för höbergningh
åkern ligger och något högt till så att byemännen lyda understundom skada af torcka.
Skogen består af tall och biörckskog sampt något lytet allderskog, ingen granskog, barcklopp och löftächt
fins nogh till huus behof, men intet synnerlig näfwerskog, nödtorfftigt muhlbete kan finnas
opp wydh Långsiön der byarna har sina fäboder, men intet hemma wyd byen emedan här ähr mäst sand
mooland med steen och liungmarck, timber fins till huusbehof, wedbrand gerdzell och stöör till nödtorfften men intet fällningsland ey heller nogot
tillfälle till ängesrödning. Fiskiewatn äger byarna uthi LÅngsiön, hwarest med noot och näät serdeles om wåhren när fiskieleken
ähr tages nog fisk till huusbehof och iblan till salu. Willbråd af fogell och hara wanckas något till salu, ingen annan diurfångh.
Lars Påhlson äger ett qwarnställe i Ledingsåån, som han kiöpt af Gransiö byemän, och en lyten sqwalta hemma i åkern Numero 15. dhe andra
hans grannar leja qwarn af Gransiöbyen. Lars Påhlson äger 3 humblegårdar hwardera á 30 stänger littera a. b. c. får 5 marker
Christopher Påhlson har 2 stycken á 30 stänger hwardera littera d. e. gifwer högst 3 marker
Peder Olofson äger allenast een á 40 stänger littera f. gifwer 4 marcker
Huusen i Öden och  Fånby ähro swarsgoda sampt hölador och gerdzlegårdar

Johan L Wervingh

(Text till vänster:)
Nääs ligger i skatt effter jordeböckerna för
16 sädessland men för många åhr sedan för-
medlat till 7 sädesland och åboes af en skatt-
bonde benämbd Peder Olofson Numero 1 som har
uthfallna och gamble huus, skattar 7 sädesland
och befans hans öpna åker åker i träde och säde
som fölljer nembligen
        tunland  kappar
A                    5 11/16
B                    12 11/32
C                    18 ½
D                    6 7/16
E                    19 1/16
            1        30 1/32

        tunland  kappar
F                    5 15/16
G        1         10 7/16
H                    7 7/16
J                     1 13/16
            1        25

Som tillsammans beräknat giör
3 tunland 23 1/32 kappar bestående
af hård leerjord

Nääs byes hööbord ähr nembligen
Åkerhöö som åhrligen bergas inom åkerhagan
af legder och reenar 4 tunland 9 13/16 kappar gifwer      2 ½ parmlass
Myran strax norr om gården Numero 6 innehåller
27 13/32 kappar gifwer staarhöö                                    ½
Myran wyd fäbowägen Numero 7 á 1 tunland 5 5/16 kappar gifwer    1
Fäbowallen wyd Långsiön Numero 8 innehåller
2 tunland 12 9/32 kappar gifwer godt hårdwalshöö    2
Fäbowallen norr om Långsiön Numero 9 gifwer af
23 10/16 kappars widd gott höö                                ½   
        Blifwer altså heela Nääs hemmanetz höbord    6 ½ parmlass

Scala Ulnarum

(Text på skogskartan till vänster:)
Stoorråån
Leemyran
graan- och tallskogh
godh muhlbete
Nääsmans fäboder
Långsiön
Pyksteen
Långsiöberget
Fäboder
Stoor tallskog och bergachtig marck med tallskog och små biörck ibland
Sandmooråå
Nähs
Öden
Fåhnsbyn
Hellgums siöön

myhl
Scala Miliarium oppå Nääs, Ödens och Fåhnby byeskogh

(Text på kartbilderna till höger:)
Långsiön
hårdwall med tufwor
obrukeligit

Steenwall
Långsiön

obrukeligig myra
Myrwall

obrukeligit
myrwall
Leigda
leigda
hårdwall
obrukligit
leigda
obrukeligit
myräng
obrukeligit
god hårdwall
obrukeligit
myräng
leigda
Gammal tompt
obrukelig
obrukelig steenbacka
myrwall
hårdwall med tufwor
Nyrögt tufäng
hårdwall med tufwor
Swydja
ny rågswidja
obrukeligig
obrukeligig tallbaka                                                               
Hellgums siön